Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 30.maijāNr. 379

protokols Nr. 12, 67. punkts

Par zemes vienības Jūrmalā, „Lielupe 8302” ūdenstilpes daļas
un zemesgabala Jūrmalā, „Tiltu iela 7707” daļas nomas līgumu noslēgšanu

Saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta 2012.gada 24.jūlija aktu Nr.14-06-R2/54 aktu „Par zemes iekļaušanu rezerves fondā” zemes vienība Jūrmalā, „Lielupe 8302” 39270m2 platībā iekļauts rezerves fondā.

Zemesgabals „Tiltu iela 7707” izveidots ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2005.gada 8.jūlija lēmumu Nr.198, zemesgabala kopējā platība 6017m2. Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 8.februāra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, „Tiltu iela 7707” ar kadastra Nr.1300 004 7707 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0020 3153.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.27 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija nolikumu Nr.11 „Par ūdenstilpju nomas noteikumiem un iznomāšanas kārtība” un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumu Nr.386 „Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2013.gada 21.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.8-4/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Jahtklubs” (vienotais reģistrācijas Nr.40008022487, juridiskā adrese – Vikingu iela 6, Jūrmala) uz 5 gadiem (saskaņā ar pievienoto plānu) zemes vienības Jūrmalā, „Lielupe 8302” ūdenstilpes daļu 2460m2 platībā, saimnieciskās darbības veikšanai, ar nosacījumu, ka mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas (tas ir, līdz nomas līgumu noslēgšanai) nomnieks samaksā ūdenstilpes daļas nomas maksu 1230Ls apmērā un pievienotās vērtības nodokli par pirmo nomas gadu.

2. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Jahtklubs” (vienotais reģistrācijas Nr.40008022487, juridiskā adrese – Vikingu iela 6, Jūrmala) uz 5 gadiem zemes vienības Jūrmalā, „Tiltu iela 7707” daļu 333m2 platībā (saskaņā ar pievienoto plānu), kas sastāv no:

2.1 sauszemes daļas 75m2 platībā;

2.2. ūdenstilpes daļas 258m2 platībā,

saimnieciskās darbības veikšanai, ar nosacījumu, ka mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas (tas ir, līdz nomas līgumu noslēgšanai) nomnieks samaksā nomas maksu par zemes vienības „Tiltu iela 7707” ūdenstilpes daļu 129Ls apmērā un pievienotās vērtības nodokli par pirmo nomas gadu.

3. Noteikt nomas maksu par zemes vienības ūdenstilpes daļu 0,50 Ls/m2 gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

4. Līdz saistošo noteikumu pieņemšanai par nomas maksas apmēra noteikšanu zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

5. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) viena mēneša laikā sagatavot līgumus par:

5.1. zemes vienības Jūrmalā, „Lielupe 8302” ūdenstilpes daļas 2460m2 platībā nomu;

5.2. zemesgabala Jūrmalā, „Tiltu iela 7707” sauszemes daļas 75m2 platībā nomu;

5.3. zemesgabala Jūrmalā, „Tiltu iela 7707” ūdenstilpes daļas 258m2 platībā nomu.

6. Šis lēmums zaudē spēku, ja netiek izpildīti lēmuma 1. un 2.punktos minētie nosacījumi.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF