Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 30.maijāNr. 380

protokols Nr. 12, 68. punkts

Par zemes vienības „Dubulti 4003”
ūdenstilpes daļas nomas līguma noslēgšanu

Saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta 2010.gada 16.septembra aktu Nr.15-23-R2/47 zemes vienībai „Dubulti 4003” noteikts statuss „Publiskie ūdeņi”, zemes vienības kopējā platība 431143m2.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.27 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija nolikumu Nr.11 „Par ūdenstilpju nomas noteikumiem un iznomāšanas kārtība” un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumu Nr.386 „Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2013.gada 23.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.8-4/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iznomāt akciju sabiedrībai „Latvijas Gāze” (vienotais reģistrācijas Nr.40003000642, juridiskā adrese - Vagonu iela 20, Rīga) uz 5 gadiem zemes vienības Jūrmalā, „Dubulti 4003” ūdenstilpes daļu 1070m2 platībā (saskaņā ar pievienoto plānu), labiekārtošanai un pontona izvietošanai, ar nosacījumu, ka mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas (tas ir, līdz nomas līguma noslēgšanai) nomnieks samaksā nomas maksu 428Ls apmērā un pievienotās vērtības nodokli par pirmo nomas gadu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) viena mēneša laikā sagatavot zemes vienības „Dubulti 4003” ūdenstilpes daļas 1070m2 platībā nomas līgumu.

3. Šis lēmums zaudē spēku, ja netiek izpildīts lēmuma 1.punktā minētais nosacījums.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF