Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 30.maijāNr. 381

protokols Nr. 12, 69. punkts

Par zemes gabala Jūrmalā, „Bulduri 7901”
ūdenstilpes daļas nomas līguma noslēgšanu

Ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2004.gada 22.oktobra lēmumu Nr.387 izveidots zemes gabals Bulduri 7901, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 7901, zemes gabala kopējā platība 40500m2.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 25.novembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemes gabalu Bulduri 7901, Jūrmalā nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatas nodalījums 100000192942.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.27 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija nolikumu Nr.11 „Par ūdenstilpju nomas noteikumiem un iznomāšanas kārtība” un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumu Nr.386 „Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2013.gada 23.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.8-4/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Magnum LEGAL” (vienotais reģistrācijas Nr.40103321662, juridiskā adrese - Nītaures iela 3-20, Rīga) uz 5 gadiem zemes gabala Bulduri 7901, Jūrmalā ūdenstilpes daļu 2697m2 platībā (saskaņā ar pievienoto plānu), saimnieciskās darbības veikšanai, ar nosacījumu, ka mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas (tas ir, līdz nomas līguma noslēgšanai) nomnieks samaksā nomas maksu 1078,80 Ls apmērā un pievienotās vērtības nodokli par pirmo nomas gadu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) viena mēneša laikā sagatavot zemes vienības Bulduri 7901, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas 2697 m2 platībā nomas līgumu.

3. Šis lēmums zaudē spēku, ja netiek izpildīts lēmuma 1.punktā minētais nosacījums.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF