Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 30.maijāNr. 382

protokols Nr. 12, 70. punkts

Par 2004.gada 9.februāra zemes nomas līguma Nr.01-16.3/82
izbeigšanu un zemes nomas maksas parāda dzēšanu

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2002.gada 21.jūnija lēmumu Nr.511 „Par zemesgabalu izveidošanu Jūrmalā, Vārnukrogs 2003 un Vārnukrogs 2005” izveidots zemesgabals Vārnukrogs 2003 - 49836 m2 platībā.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2003.gada 3.februāra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Vārnukrogs 2003, kadastra numurs 1300 001 2003 nostiprinātas jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000080402.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 24.decembra lēmumu Nr.873 „Par zemesgabala Jūrmalā, „Vārnukrogs 2003” nomas līguma pagarināšanu ar SIA”U-2”” tika pagarināts zemes nomas līgums līdz 2028.gada 7.novembrim aktīvās atpūtas un tūrisma zonas ierīkošanai un apsaimniekošanai.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem sabiedrība ar ierobežotu atbildību „U-2” 2012.gada 14.decembrī likvidēta. Saistību pārņēmēja nav.

Zemes nomas maksa par zemesgabala Jūrmalā, Vārnukrogs 2003 daļas nomu aprēķināta līdz 2012.gada 13.decembrim Ls 7898,19, tai skaitā nokavējuma nauda Ls 1704,94 apmērā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no budžeta iestādes bilances un ņemot vērā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izbeigt 2004.gada 9.februāra zemes Jūrmalā, „Vārnukrogs 2003” daļas nomas līgumu Nr.01-16.3/82 ar 2012.gada 14.decembri.

2. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai (I.Kundziņa) dzēst zemes nomas maksas parādu Ls 7898,19 apmērā, tai skaitā nokavējuma naudu Ls 1704,94 apmērā.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF