Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 30.maijāNr. 383

protokols Nr. 12, 71. punkts

Par noraidījumu zemesgabala Jūrmalā,
Kolkas ielā 2 daļas nomāšanai no O.G.

Ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2001.gada 9.novembra lēmumu Nr.707 „Par adreses maiņu, zemesgabala izveidošanu un zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Kolkas ielā 2” tika izveidots zemesgabals Kolkas ielā 2, Jūrmalā 103627m2 platībā Jūrmalas pilsētas domes bilancē esoša kempinga „Jaunķemeri” uzturēšanai.

Lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un tās viesiem drošu un sakārtotu pilsētvidi, risinātu jautājumu par Jūrmalas pilsētā esošo nekustamo īpašumu sakārtošanu un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Jūrmalas pilsētas dome 2012.gada 11.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.543 „Par ēku un būvju nojaukšanu Jūrmalā, Kolkas ielā 2” nojaukt avārijas stāvoklī esošās būves Kolkas ielā 2, Jūrmalā.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2013.gada 10.janvāra lēmumu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai tika nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Kolkas iela 2, Jūrmala, kadastra numurs 1300 525 0003, kas sastāv no ēku (būvju) nekustama īpašuma – kinoteātra (kadastra apzīmējums 1300 025 1108 062), Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0051 5296.

Ēka saistīta ar zemes gabalu Kolkas ielā 2, Jūrmalā, īpašuma kadastra numurs 1300 025 1108, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000064236. Zemes īpašnieki: G.L. (personas kods ***), D.K. (personas kods ***), O.G. (personas kods ***), A.P. (personas kods ***) un Jūrmalas pilsētas pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000056357.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 24.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemes gabala Kolkas ielā 2, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 025 1108 un kopējo platību 103627m2 5086/100000 domājamām daļām nostiprinātas O.G., Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000064236.

2012.gada 29.novembrī ar O.G. tika noslēgts līgums Nr.1.1-16.3.1/1005 par zemes gabala Kolkas ielā 2, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 025 1108, kopējā platība 103627m2, 5086/100000 domājamo daļu nomāšanu līdz 2012.gada 31.decembrim Jūrmalas pilsētas domes bilancē esošā kempinga „Jaunķemeri” ēku un būvju uzturēšanai, nosakot zemes nomas maksu 4% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā un paredzot, ka maksājumi tiek veikti par zemes faktisko lietošanu no 2008.gada 1.janvāra. Saskaņā ar līgumā noteikto:

„ 2.3. LĪDZĒJI vienojas, ka Līgums vienlaicīgi ir uzskatāms par IZNOMĀTĀJA saskaņojumu ēku un būvju ar kadastra apzīmējumiem 1300 025 1108 001, 1300 025 1108 002, 1300 025 1108 003, 1300 025 1108 004, 1300 025 1108 005, 1300 025 1108 006, 1300 025 1108 007, 1300 025 1108 008, 1300 025 1108 059, 1300 025 1108 061, 1300 025 1108 063, 1300 025 1108 064, 1300 025 1108 066, 1300 025 1108 067, 1300 025 1108 068, 1300 025 1108 069, 1300 025 1108 070, 1300 025 1108 071, 1300 025 1108 072 un 1300 025 1108 073 nojaukšanas būvprojektam un atsevišķs saskaņojums šajā apakšpunktā minēto ēku un būvju nojaukšanai NOMNIEKAM no IZNOMĀTĀJA vairs nav jāsaņem.

2.4. Līdzēji vienojas, ka pēc 2.3.punktā minēto ēku nojaukšanas, pašvaldības īpašumā esošā ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 025 1108 062 Jūrmalā, Kolkas ielā 2 atrodas uz pašvaldībai piederošajām zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 – 25563/100000 domājamām daļām, un IZNOMĀTĀJS neiznomā sev piederošās zemesgabala domājamās daļas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 025 1108 062 uzturēšanai.

2.5. Pēc Līguma 2.3.apakšpunktā norādīto ēku nojaukšanas IZNOMĀTĀJAM nav tiesību pieprasīt no Nomnieka nomas maksu par uz zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 pašvaldības īpašumā esošās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 025 1108 062 uzturēšanu.”

2013.gada 28.janvārī ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Matīsa sēta” tika noslēgts Publiskais būvdarbu līgums Nr.1.1-16.4.2/121 par nekustamā īpašumā Kolkas ielā 2, Jūrmalā ēku un būvju demontāžu, darbus veicot 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

2013.gada 5.martā Jūrmalas pilsētas domē tika reģistrēts, lietas Nr.1.1-37/1163, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Matīsa sēta” iesniegums ar lūgumu pagarināt darbu izpildes termiņu līdz 2013.gada 30.aprīlim sakarā ar izveidojušos konflikta situāciju ar zemes īpašniekiem un apgrūtināto zemes darbu veikšanu zemās gaisa temperatūras dēļ. Ņemot vērā iepriekšminēto, Jūrmalas pilsētas dome piekrita pagarināt 2013.gada 28.janvāra Publiskā būvdarbu līguma Nr.1.1-16.4.2/121 darbu izpildes termiņu līdz 2013.gada 19.aprīlim.

2013.gada 1.martā Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts, lietas Nr.1.1-39/1015-G, O.G. iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes gabala Kolkas ielā 2, Jūrmalā, 0,05086 domājamo daļu nomas līgumu 2013.gadā, nosakot nomas maksu 4% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2013.gada 14.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Noraidīt O.G. (personas kods ***), lūgumu pagarināt 2012.gada 29.novembra līgumu Nr.1.1-16.3.1/1005 par zemes gabala Kolkas ielā 2, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 025 1108, kopējā platība 103627m2, 5086/100000 domājamo daļu nomu 2013.gadā.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF