Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 30.maijāNr. 386

protokols Nr. 12, 74. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.53
„Par 2007.gada 19.februāra zemes Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5
nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2013.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.84 „Par īpašuma domāto daļu precizēšanu zemesgabalā Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.53 „Par 2007.gada 19.februāra zemes Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi” svītrojot visā lēmuma tekstā skaitli un vārdu „6925,2m2 platībā”.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF