Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 30.maijāNr. 387

protokols Nr. 12, 75. punkts

Par bezmantinieka mantas nepārņemšanu
Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

Saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Ilonas Ķibildes 2013.gada 10.aprīļa aktu Nr.3794 „Akts par mantojuma lietas izbeigšanu” par bezmantinieka mantu atzīts dzīvokļa īpašums Nr.10 Skolas ielā 27, Jūrmalā.

Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” ar 2013.gada 14.maija vēstuli Nr.1.17/3920 (lietas Nr.1.1-25/3875) piedāvā pārņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā bezmantinieka mantu dzīvokļa īpašumu Nr.10 Skolas ielā 27, Jūrmalā.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.6702-10 II.daļas 2.iedaļas ierakstiem Nr.3.1., Nr.5.1. un IV daļas 1., 2.iedaļas ierakstu Nr.1.1 uz dzīvokļa īpašumu Nr.10 Skolas ielā 27, Jūrmalā ir vērsta piedziņa 3468,28 Ls un 542,73 Ls apmērā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumu Nr.315 „Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 26.4.punktu, Publiskās mantas atsavināšanas likuma 45.panta otro daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Nepārņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā bezmantinieka mantu dzīvokļa īpašumu Nr.10 Skolas ielā 27, Jūrmalā.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF