Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2013.gada 4.aprīlīNr.7

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1630

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Juris Visockis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Ilmārs Ančāns, Gatis Truksnis, Aigars Tampe, Dzintra Homka, Raimonds Munkevics, Arnis Ābelītis, Dzintra Hirša, Iveta Blaua, Zigurds Starks

Nepiedalās deputāti

Māris Dzenītis, Marija Vorobjova

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Revīzijas  nodaļas vadītāja

Anita Adijāne

Sēdē uzaicināti:

struktūrvienību vadītāji, Elviss Venters, Romāns Orlovs (SIA „Jūrmalas siltums”)

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Par izšķirošās ietekmes saglabāšanu SIA „Jūrmalas siltums”

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 10.septembra nolikumā Nr.64 „Jūrmalas pilsētas domes kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas nolikums”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

1. Par izšķirošās ietekmes saglabāšanu SIA „Jūrmalas siltums” (lēmums Nr.189)

Ziņotājs:

E.Venters

Izsakās:

R.Munkevics uzskata, ka šim lēmumam nav jēgas, tas ir tikai populisms paziņojot sabiedrībai, ka nav lietderīgi SIA „Jūrmalas siltums” piesaistīt privātā investora kapitālu, lai gan pamatot, kāpēc, to nevar, un arī uz jautājumu, par kādiem līdzekļiem tiks nodrošināta kapitālsabiedrības saimnieciskā darbība un tās attīstība, uzskata, ka atbildes nav.

Z.Starks izsakās, ka jau pašos pirmsākumos ir bijis pret privātā kapitāla piesaisti SIA „Jūrmalas siltums”. Uzskata, ka investīcijas kapitālsabiedrības attīstībai var atrast gan pašvaldība savā budžetā, gan arī pati kapitālsabiedrība, un, ja nepieciešams, arī uzņemties kredītsaistības. Uzskata, ka virziens ir pareizs un pilsēta pati var sakārtot savu uzņēmumu.

A.Ābelītis izsakās par vadības līgumu, ko bija paredzēts noslēgt ar stratēģisko investoru, un uzskata, ka tas noteikti nebija pilsētas interesēs.

E.Krūmiņš uzskata, ka pašvaldības galvenais mērķis ir, lai siltuma tarifi samazinātos un, viņaprāt, piesaistot investoru, tarifs būtu samazināms un ar Investīciju plānā paredzētajiem līdzekļiem tiktu realizēta visa siltumapgādes koncepcija. Dotajā brīdi SIA „Jūrmalas siltums” paliek 100% pašvaldības uzņēmums un nekas tālāk nenotiek. Par sagatavoto lēmumprojektu balsojumā nepiedalīsies, jo uzskata, ka lēmumprojekts ir sagatavots nekorekti, un jautājums par to, vai pašvaldības interesēm ir neatbilstoša stratēģiskā investora kapitāla piesaiste ir diskutējams, it sevišķi, ja nav alternatīva risinājuma šim jautājumam.

A.Ābelītis uzskata, ka potenciālā investora SIA „Dalkia Latvia ” neveiksmīgā darbība Rēzeknē ir viens no argumentiem, lai pieņemtu lēmumu nepiesaistīt stratēģiskā investora kapitālu.

R.Munkevics iebilst pret A.Ābelīša izteikšanos par vadības līguma projektu, jo personīgi pats to nav redzējis.

A.Tampe izsakās, ka atbalstīs sagatavoto lēmumprojektu. Ir iepazinies ar visiem ekspertu atzinumiem, slēdzieniem un ieteikumiem, kas bija iesniegti uz Transporta un komunālo lietu jautājumu komiteju saistībā ar jautājumu par privātā kapitāla piesaisti SIA „Jūrmalas siltums”. Šie slēdzieni bija nepilnīgi, nebija izvērtēta SIA „Dalkia Latvia ” darbība citās Latvijas pašvaldībās. Viņaprāt, privātā investora kapitāla piesaiste SIA „Jūrmalas siltums” nav vajadzīga, pilnībā varētu iztikt ar ES fonda līdzfinansējumu un pašvaldības budžeta līdzekļiem, vai arī ņemt kredītu. Uzskata, ka SIA „Jūrmalas siltums” valdē ir nepieciešamas pārmaiņas, jo tā ar īpaši labu darbu lepoties nevar, kā piemēru minot, ka Jūrmalā siltuma tarifs ir trešais augstākais Latvijā. Viņaprāt, un kā liecina līdzšinējā prakse, ka privātā investora kapitāla piesaiste ir saistīta ar siltuma tarifa paaugstināšanos.

G.Truksnis pirmkārt, vērš uzmanību uz to, ka līdz šim nav pieņemts domes lēmums par SIA „Jūrmalas siltums” nenodošanu privatizācijai. Otrkārt, jautājumu, kas tika virzīts izskatīšanai Transporta un komunālo lietu jautājumu komitejā par privātā kapitāla piesaisti SIA „Jūrmalas siltums”, bija jāizvērtē, uz ko vienmēr ir norādījusi  Valsts kontrole. Tieši tādēļ tas tika virzīts uz komiteju. Treškārt, nepiekrīt tam, ka valde būtu strādājusi pavisam slikti, jo ir lietas, ko var vērtēt arī pozitīvi. Uzskata, ka politiski atbalsta šī lēmuma pieņemšanu, jo tas atbilst arī viņa nostājai, ka šobrīd, lai nesasteigtu un šo stratēģiski nozīmīgo uzņēmumu atstātu iedzīvotāju un pašvaldības pārraudzībā un pilnā kontrolē, lai gan, viņaprāt, juridiski šis jautājums tiek virzīts no otra gala. Uzsver, ka pats galvenais ir, lai šajos gadījumos tiek izvērtēta lietderība, ko pieprasa Valsts kontrole un citas institūcijas.

R.Munkevics izsakās, ka, ja tiks gatavots izskatīšanai uz domes sēdi lēmumprojekts par SIA „Jūrmalas siltums” nenodošanu privatizācijai, viņš to noteikti atbalstīs, bet balsojumā par šobrīd izskatāmo lēmumprojektu nepiedalīsies.

J.Visockis izsakās, ka šis lēmumprojekts ir sagatavots, lai informētu sabiedrību par to, ka SIA „Jūrmalas siltums” privatizācijas nebūs un stratēģiskā investora kapitāla piesaiste arī nebūs, bet līdzekļi tiks meklēti pašvaldības budžetā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, V.Maksimovs, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, G.Truksnis, Dz.Homka L.Loskutova, I.Blaua. Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Munkevics un E.Krūmiņš nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par izšķirošās ietekmes saglabāšanu SIA „Jūrmalas siltums”.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 10.septembra nolikumā Nr.64 „Jūrmalas pilsētas domes kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas nolikums” (nolikums Nr.5)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 9 (I.Ančāns, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Dz.Homka L.Loskutova, I.Blaua, Z.Starks), „pret” – 1 (R.Munkevics), „atturas” – 3 (V.Maksimovs , E.Krūmiņš, G.Truksnis)), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 10.septembra nolikumā Nr.64 „Jūrmalas pilsētas domes kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas nolikums”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.11)

Ziņotājs:

E.Venters

Izsakās:

G.Truksnis jautā, vai pašvaldības nolikuma pielikumā shēmā ir atspoguļotas visas izmaiņas saistībā ar visiem pieņemtajiem grozījumiem  pašvaldības nolikumā?

E.Rakiša atbild, ka, ir pieņemti vairāki grozījumi pašvaldības nolikumā un pielikumu ir nepieciešams tehniski sakārtot.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo projektu („par” – 10 (I.Ančāns, V.Maksimovs, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Dz.Homka L.Loskutova, I.Blaua, Z.Starks), „pret” – 1 (R.Munkevics), „atturas” – 2 (E.Krūmiņš, G.Truksnis), nolēma pieņemt nolikumu par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

Sēde slēgta 17.20

Sēdes vadītājs

J.Visockis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2013.gada 9.aprīlī


Lejupielāde: DOC un PDF