Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2013.gada 2.maijāNr.10

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1000

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Juris Visockis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Zigurds Starks, Vladimirs Maksimovs, Ilmārs Ančāns, Aigars Tampe, Dzintra Homka, Raimonds Munkevics, Māris Dzenītis, Arnis Ābelītis, Dzintra Hirša, Iveta Blaua (nepiedalās no plkst.1000-1005), Gatis Truksnis, Egmonts Krūmiņš (nepiedalās no plkst.1000-1015), Marija Vorobjova

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja

Ligita Maziņa

Sēdē uzaicināti:

Laima Grobiņa, Guna Voitkāne, Dzintars Krūmiņš, Anna Deičmane, Gunta Jubele, Indra Brinkmane, Agita Bērzupe, Veronika Ramāne

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

J.Visockis noņem no sēdes darba kārtības jautājumu „Par zemes starpgabala Jūras ielā 40 B, Jūrmalā atsavināšanu” un novirza to izskatīšanai Finanšu komitejā.

Darba kārtība:

1.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.662 „Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju”

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumā Nr.120 „Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

4.

Par dzīvokļu jautājumiem

5.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

6.

Par dzīvojamo telpu rezervēšanu

7.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Indras ielā 3

8.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 14

9.

Par būvju ar kadastra apzīmējumiem 1300 026 1318 001, 1300 026 1318 002, 1300 026 1318 003, 1300 026 1318 004 un 1300 026 1318 005 konservāciju vai nojaukšanu Brocēnu ielā 25, Jūrmalā

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 3.marta lēmumā Nr.104 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Zemeņu ielā 73”

11.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Slokas ielā 92, Jūrmalā un Slokas ielā 92A, Jūrmalā

12.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tirgoņu ielā 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

13.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 22A apstiprināšanu

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.51 „Par reklāmu, izkārtņu sludinājumu un citu normatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā”

15.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās zemes vienības Lienes ielā 2, Jūrmalā nodošanu Latvijas valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā

16.

Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 3-600, Jūrmalā pirkumu

17.

Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 2-3, Jūrmalā pirkumu

18.

Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 2-4, Jūrmalā pirkumu

19.

Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 2.līnijas ass līdz 3.līnijas asij iznomāšanu

20.

Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 3.līnijas ass līdz 4.līnijas asij iznomāšanu

21.

Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 11.līnijas ass līdz 12.līnijas asij iznomāšanu

22.

Par pludmales nogabala Jūrmalā, 50 m aiz Gončarova ielas ass Parka ielas virzienā iznomāšanu

23.

Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Dārzu ielas ass līdz Krūmu ielas asij iznomāšanu

24.

Par zemesgabala Jūrmalā, Dzelmes ielā 19 daļas nomas līguma noslēgšanu ar T.B.

25.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 004 īres līguma noslēgšanu ar V.R.

26.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 004 īres līguma noslēgšanu ar A.S.

27.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar S.M.

28.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar A.Ž.

29.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar G.M.

30.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar L.R.

31.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar M.P.

32.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar Z.D.

33.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 002 īres līguma noslēgšanu ar L.P.

34.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 002 īres līguma noslēgšanu ar K.I.

35.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 002 īres līguma noslēgšanu ar L.P.

36.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 002 īres līguma noslēgšanu ar I.K.

37.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 002 īres līguma noslēgšanu ar G.R.

38.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 002 īres līguma noslēgšanu ar L.A.

39.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 001 īres līguma noslēgšanu ar L.K.

40.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 001 īres līguma noslēgšanu ar K.Z.

41.

Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Skolas ielā 65 B pārvaldīšanas tiesību nodošanu

42.

Par nekustamā īpašuma Jūrmala, Tukuma ielā 20 daļas nodošanu patapinājumā

1. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.662 „Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju” (lēmums Nr.252)

Ziņotājs:

V.Ramāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, G.Truksnis, Z.Starks, R.Munkevics, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Blaua un E.Krūmiņš nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.662 „Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju”.

Ienāk I.Blaua

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumā Nr.120 „Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi”

Ziņotājs:

V.Ramāne ziņo, ka, ņemot vērā to, ka vēl ir saņemti vairāki iesniegumi no Iedzīvotāju konsultatīvās padomes pārstāvjiem par to, ka viņi atsauc savu dalību šajā padomē sakarā ar kandidēšanu pašvaldību vēlēšanās, ir sagatavots un deputātiem izsniegts lēmumprojekts jaunā  redakcijā.

Izsakās:

R.Munkevics izsaka priekšlikumu šo lēmumprojektu noņemt no izskatīšanas, jo tas ir nepilnīgs un uz nākamo domes sēdi sagatavot lēmumprojektu, apkopojot informāciju par visiem padomes pārstāvjiem, kuri kandidē pašvaldību vēlēšanās.

G.Truksnis arī uzskata, ka lēmumprojekts ir jānoņem no izskatīšanas un jāpilnveido.

J.Visockis aicina deputātus balsot par priekšlikumu šī lēmumprojekta izskatīšanu atlikt uz nākamo domes sēdi, to pilnveidojot.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  priekšlikumu („par” – 12 (I.Ančāns, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, Dz.Hirša, G.Truksnis, Z.Starks, R.Munkevics, M.Vorobjova, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis, L.Loskutova), E.Krūmiņš nav ieradies), priekšlikums tika atbalstīts.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.253)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, M.Vorobjova, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (G.Truksnis), E.Krūmiņš nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

4. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.254)

Ziņotājs:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, M.Vorobjova, I.Blaua, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas” – nav, E.Krūmiņš nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem.

5. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.255)

Ziņotājs:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, M.Vorobjova, I.Blaua, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas” – nav, E.Krūmiņš nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

6. Par dzīvojamo telpu rezervēšanu (lēmums Nr.256)

Ziņotājs:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, M.Vorobjova, I.Blaua, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas” – nav, E.Krūmiņš nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu rezervēšanu.

7. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Indras ielā 3 (lēmums Nr.257)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, M.Vorobjova, I.Blaua, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas” – nav, E.Krūmiņš nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Indras ielā 3.

8. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 14 (lēmums Nr.258)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, M.Vorobjova, I.Blaua, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Dzenītis), E.Krūmiņš nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 14.

9. Par būvju ar kadastra apzīmējumiem 1300 026 1318 001, 1300 026 1318 002, 1300 026 1318 003, 1300 026 1318 004 un 1300 026 1318 005 konservāciju vai nojaukšanu Brocēnu ielā 25, Jūrmalā (lēmums Nr.259)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka lēmumprojekta nosaukumā vārdu „ vai” nepieciešams aizstāt ar vārdu „un”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, M.Vorobjova, I.Blaua, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas” – nav, E.Krūmiņš nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par būvju ar kadastra apzīmējumiem 1300 026 1318 001, 1300 026 1318 002, 1300 026 1318 003, 1300 026 1318 004 un 1300 026 1318 005 konservāciju un nojaukšanu Brocēnu ielā 25, Jūrmalā.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 3.marta lēmumā Nr.104 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Zemeņu ielā 73” (lēmums Nr.260)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, M.Vorobjova, I.Blaua, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas” – nav, E.Krūmiņš nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 3.marta lēmumā Nr.104 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Zemeņu ielā 73”.

11. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Slokas ielā 92, Jūrmalā un Slokas ielā 92A, Jūrmalā (lēmums Nr.261)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, M.Vorobjova, I.Blaua, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas” – nav, E.Krūmiņš nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Slokas ielā 92, Jūrmalā un Slokas ielā 92A, Jūrmalā.

12. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tirgoņu ielā 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.262)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, M.Vorobjova, I.Blaua, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas” – nav, E.Krūmiņš nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tirgoņu ielā 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

Ienāk E.Krūmiņš

13. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 22A apstiprināšanu (lēmums Nr.263)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, Z.Starks, M.Vorobjova, I.Blaua, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis, Dz.Hirša), R.Munkevics un G.Truksnis nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 22A apstiprināšanu.

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.51 „Par reklāmu, izkārtņu sludinājumu un citu normatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā” (saistošie noteikumi Nr.17)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, M.Vorobjova, I.Blaua, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – 1 (G.Truksnis)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.51 „Par reklāmu, izkārtņu sludinājumu un citu normatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā”.

15. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās zemes vienības Lienes ielā 2, Jūrmalā nodošanu Latvijas valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā (lēmums Nr.264)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, M.Vorobjova, I.Blaua, G.Truksnis, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās zemes vienības Lienes ielā 2, Jūrmalā nodošanu Latvijas valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā.

16. Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 3-600, Jūrmalā pirkumu (lēmums Nr.265)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, M.Vorobjova, I.Blaua, G.Truksnis, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 3-600, Jūrmalā pirkumu.

17. Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 2-3, Jūrmalā pirkumu (lēmums Nr.266)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, M.Vorobjova, I.Blaua, G.Truksnis, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 2-3, Jūrmalā pirkumu.

18. Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 2-4, Jūrmalā pirkumu (lēmums Nr.267)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, M.Vorobjova, I.Blaua, G.Truksnis, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 2-4, Jūrmalā pirkumu.

19. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 2.līnijas ass līdz 3.līnijas asij iznomāšanu

(lēmums Nr.268)

20. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 3.līnijas ass līdz 4.līnijas asij iznomāšanu

(lēmums Nr.269)

21. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 11.līnijas ass līdz 12.līnijas asij iznomāšanu (lēmums Nr.270)

22. Par pludmales nogabala Jūrmalā, 50 m aiz Gončarova ielas ass Parka ielas virzienā iznomāšanu (lēmums Nr.271)

23. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Dārzu ielas ass līdz Krūmu ielas asij iznomāšanu (lēmums Nr.272)

Ziņotājs:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektiem („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, M.Vorobjova, I.Blaua, G.Truksnis, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 2.līnijas ass līdz 3.līnijas asij iznomāšanu.

2. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 3.līnijas ass līdz 4.līnijas asij iznomāšanu.

3. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 11.līnijas ass līdz 12.līnijas asij iznomāšanu.

4. Par pludmales nogabala Jūrmalā, 50 m aiz Gončarova ielas ass Parka ielas virzienā iznomāšanu.

5. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Dārzu ielas ass līdz Krūmu ielas asij iznomāšanu.

24. Par zemesgabala Jūrmalā, Dzelmes ielā 19 daļas nomas līguma noslēgšanu ar T.B. (lēmums Nr.273)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, M.Vorobjova, I.Blaua, G.Truksnis, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Dzelmes ielā 19 daļas nomas līguma noslēgšanu ar T.B.

25. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 004 īres līguma noslēgšanu ar V.R. (lēmums Nr.274)

26. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 004 īres līguma noslēgšanu ar A.S. (lēmums Nr.275)

27. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar S.M. (lēmums Nr.276)

28. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar A.Ž.

(lēmums Nr.277)

29. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar G.M. (lēmums Nr.278)

30. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar L.R.

(lēmums Nr.279)

31. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar M.P.

(lēmums Nr.280)

32. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar Z.D.

(lēmums Nr.281)

33. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 002 īres līguma noslēgšanu ar L.P.

(lēmums Nr.282)

34. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 002 īres līguma noslēgšanu ar K.I.

(lēmums Nr.283)

35. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 002 īres līguma noslēgšanu ar L.P.

(lēmums Nr.284)

36. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 002 īres līguma noslēgšanu ar I.K. (lēmums Nr.285)

37. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 002 īres līguma noslēgšanu ar G.R. (lēmums Nr.286)

38. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 002 īres līguma noslēgšanu ar L.A. (lēmums Nr.287)

39. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 001 īres līguma noslēgšanu ar L.K. (lēmums Nr.288)

40. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 001 īres līguma noslēgšanu ar K.Z. (lēmums Nr.289)

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

A.Ābelītis uzskata, ka pašvaldībai ir jārod citi risinājumi attiecībā uz šo nekustamo īpašumu izmantošanu.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, M.Vorobjova, I.Blaua, G.Truksnis, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 004 īres līguma noslēgšanu ar V.R.

2. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 004 īres līguma noslēgšanu ar A.S.

3. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar S.M.

4. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar A.Ž.

5. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar G.M.

6. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar L.R.

7. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar M.P.

8. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar Z.D.

9. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 002 īres līguma noslēgšanu ar L.P.

10. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 002 īres līguma noslēgšanu ar K.I.

11. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 002 īres līguma noslēgšanu ar L.P.

12. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 002 īres līguma noslēgšanu ar I.K.

13. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 002 īres līguma noslēgšanu ar G.R.

14. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 002 īres līguma noslēgšanu ar L.A.

15. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 001 īres līguma noslēgšanu ar L.K.

16. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 001 īres līguma noslēgšanu ar K.Z.

41. Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Skolas ielā 65 B pārvaldīšanas tiesību nodošanu

(lēmums Nr.290)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, M.Vorobjova, I.Blaua, G.Truksnis, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Skolas ielā 65 B pārvaldīšanas tiesību nodošanu.

42. Par nekustamā īpašuma Jūrmala, Tukuma ielā 20 daļas nodošanu patapinājumā (lēmums Nr.291)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, M.Vorobjova, I.Blaua, G.Truksnis, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās

nekustamā īpašuma Jūrmala, Tukuma ielā 20 daļas nodošanu patapinājumā.

Sēde slēgta 10.30

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2013.gada 16.maijā plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

J.Visockis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2013.gada 3.maijā


Lejupielāde: DOC un PDF