Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 15.02.2013. Stājas spēkā 16.02.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 24.janvārīNr. 2

protokols Nr. 1, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.marta saistošajos noteikumos Nr.14
„Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Latvijas Republikas Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu,
46.panta piekto daļu un 47.panta trešo daļu

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.marta saistošajos noteikumos Nr.14„Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību”:

1. Svītrot saistošo noteikumu 4.2.punktu.

2. Izteikt saistošo noteikumu 5.1.punktu šādā redakcijā:

„5.1. pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīves vietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese”.

3. Izteikt saistošo noteikumu 5.2.punktu šādā redakcijā:

„5.2. pieteikumam jāpievieno izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo personas izglītību apliecinošu dokumentu kopijas”.

4. Svītrot saistošo noteikumu 5.5.punktu, 8.1. un 8.3. punktus.

5. Svītrot saistošo noteikumu pielikumā vārdus „Programmas īstenošanas vieta: „Vieta””.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2

„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.marta saistošajos noteikumos Nr.14
„Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību””.

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1 . Projekta nepieciešamības pamatojums

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2011.gada 22.decembra vēstulē Nr.17.18-1e/19768 izvērtējusi vairāku pašvaldību pieaugušo neformālās izglītības programmu un interešu izglītības programmu īstenošanas licenču izsniegšanas saistošos noteikumus un ir lūgusi precizēt pieņemtos saistošos noteikumus un nodrošināt to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

2. Īss projekta satura izklāsts

1. Svītrot saistošo noteikumu 4.2. punktu.

2. Izteikt saistošo noteikumu 5.1.punktu šādā redakcijā:

„5.1 pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīves vietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese’’.

3. Izteikt saistošo noteikumu 5.2.punktu šādā redakcijā: „5.2.pieteikumam jāpievieno izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo personas izglītību apliecinošu dokumentu kopijas’’.

4. Svītrot saistošo noteikumu 5.5.punktu. 5. Svītrot saistošo noteikumu 8.1. un 8.3. punktus. 6. Svītrot saistošo noteikumu pielikumā vārdus „Programmas īstenošanas vieta: „Vieta”.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Grozījumi neatstās ietekmi uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Grozījumi neatstās ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jūrmalas domes Izglītības nodaļa un Centralizētā grāmatvedība. Saistošie noteikumi tiks izskatīti Jūrmalas domes sēdē un publicēti Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī ievietoti pašvaldības mājas lapā www.jurmala.lv sadaļā „Izglītība”.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav nepieciešamas.


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF