Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 4

protokols Nr. 2, 11. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu un
Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Veikt grozījumus 2013.gadā pašvaldības budžetā:

1.1. pašvaldības konsolidētajā budžetā budžeta izpildītājiem apstiprinātajās tāmēs saskaņā ar 1., 2. un 3.pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 9., 12., 14. un 16.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2. novirzīt 2013.gadā no ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem pašvaldības pamatbudžetā Ls 31 335, t.sk.,:

1.2.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 9 550, t.sk.;

1.2.1.1. programmas „Pirmsskolas izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Bērnudārza jaunbūve Tukuma ielā 9, Jūrmalā” Ls 4 000 (klasifikācijas kods 09.100.5240), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.1.2. programmas „Kapitālie, kārtējie remonti, renovācijas pašvaldības nekustamajos īpašumos, kuros tiek nodrošināta ilgstoša sociālā aprūpe” aktivitātei „PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” ēku kapitālais remonts un teritorijas labiekārtošana (Dūņu ceļš 2)” Ls 1 500 (klasifikācijas kods 10.700.5250), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.1.3. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Hokejistu atbalstam” - līdzfinansējuma nodrošināšanai dalībai „Boivina kauss” turnīrā Kanādā Ls 4 050 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.2. Jūrmalas pilsētas muzejam programmas „Kultūras pasākumi Jūrmalas pilsētas muzejā” aktivitātei „Tēlotājmākslas izstāde „Piecdesmit gadi mākslā”” Ls 365, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.620.2231 Ls 200;

08.620.2390 Ls 165,

attiecīgi precizējot 22.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.3. SIA „Jūrmalas attīstības projekti” vadības izmaksu segšanai mājokļu programmas īstenošanai Ls 21 420 (klasifikācijas kods 06.600.3261);

1.3. samazināt 2013.gadā pašvaldības pamatbudžetā plānoto ilgtermiņa aizņēmumu mājokļu programmas īstenošanai par Ls 427 436 (klasifikācijas kods F40220020), samazinot asignējumus SIA „Jūrmalas attīstības projekti” mājokļu programmas īstenošanai par Ls 427 436 (klasifikācijas kods 06.600.3261);

1.4. samazināt 2013.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas sporta centram par Ls 5 899, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2221 Ls 497;

09.510.2222 Ls 512;

09.510.2223 Ls 4 890;

novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Privatizējamā SIA „Jūrmalas namsaimnieks” Majoru pamatskolas sporta laukuma Rīgas ielā 1, Jūrmalā komunālo pakalpojumu apmaksai par 2012.gada decembri Ls 5 899 (klasifikācijas kods 09.210.3261);

1.5. samazināt 2013.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus programmai „Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” par Ls 2 050 (klasifikācijas kods 04.900.2275), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Jūrmalas pilsētas domei projekta „Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā” priekšfinansējuma nodrošināšanai Ls 2 050, paredzot, ka tie tiek atgūti 2013.gada laikā un novirzāmi uz ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pašvaldības pamatbudžetā;

1.6. samazināt 2013.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus programmai „Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” par Ls 5 (klasifikācijas kods 04.900.2275) un projekta „Ilgtspējīgas pilsētas attīstība” plānoto atlikumu uz 2014.gada 1.janvāri par Ls 12, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 17 novirzot Jūrmalas pilsētas domei projekta „Ilgtspējīgas pilsētas attīstības” pabeigšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.740.2121 Ls -72;

04.740.2122 Ls -71;

04.740.2212 Ls -18;

04.740.2232 Ls -314;

04.740.2236 Ls 3;

04.740.2239 Ls -1;

04.740.7720 Ls 489;

04.740.F22010020 Ls 1.

2. Samazināt 2013.gadā plānoto maksas pakalpojumu atlikumu uz 2014.gada 1.janvāri par Ls 8 135, t.sk.:

2.1. Majoru vidusskolai par Ls 1 000, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem komunālo pakalpojumu apmaksai Ls 1 000, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2222 Ls 900;

09.210.2224 Ls 100;

2.2. Jūrmalas pilsētas domei par Ls 6 000 (kods 03.600.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem inkasācijas pakalpojumiem Ls 6 000 (klasifikācijas kods 03.600.2279);

2.3. Jūrmalas pilsētas muzejam par Ls 1 135, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem uzturēšanas izdevumu apmaksai un skenera iegādei, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

08.220.2235 Ls 16;

08.220.2330 Ls 369;

08.220.2351 Ls 190;

08.220.5238 Ls 560;

3. Samazināt 2013.gadā plānoto atlikumu Pumpuru vidusskolai Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas projektam „Skolu divpusējā partnerība” uz 2014.gada 1.janvāri par Ls 639, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem uzturēšanas izdevumiem Ls 639, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2322 Ls -970;

09.210.2312 Ls 607;

09.210.2122 Ls 1 002;

4. Precizēt 2013.gada apstiprināto budžetu šādi:

4.1. palielināt pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no valsts budžeta iestādēm saņemtajiem transfertiem ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem par Ls 2952 (klasifikācijas kods 18.6.3.0.), novirzot tos uz ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pašvaldības pamatbudžetā;

4.2. Jūrmalas pilsētas domei apstiprinātās tāmes:

4.2.1. 2013.gada maksas pakalpojumu atlikumus gada sākumā un gada beigās:

01.110. Ls -14 171;

06.600 . Ls 14 171;

4.2.2. palielināt projekta „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/ Kolkas iela) izbūve” plānotos ieņēmumus no valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertiem par Ls 14 600 (klasifikācijas kods 18.6.9.0.), samazinot ieņēmumus no pašvaldības pamatbudžeta dotācijas;

4.2.3. samazināt projekta „Jūrmalas pilsētas Speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” plānotos ieņēmumus no saņemtajiem transfertiem ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem par Ls 38 220 (klasifikācijas kods 18.6.3.0.), samazinot plānoto pašvaldības pamatbudžeta atlikumu uz 2013.gada 31.decembri;

4.3. samazināt SIA „Jūrmalas ūdens” iepriekšējos periodos piešķirtā pamatkapitāla palielinājuma atlikumu par Ls 684, novirzot to uz ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem;

4.4. palielināt 2013.gadā Pumpuru vidusskolai plānoto maksas pakalpojumu atlikumu uz 2013.gada 1.janvāri par Ls 1 , palielinot plānoto maksas pakalpojumu uz atlikumu 2014.gada 1.janvāri par Ls 1;

4.5. samazināt 2013.gadā Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram plānoto maksas pakalpojumu atlikumu uz 2013.gada 1.janvāri par Ls 1, samazinot plānoto maksas pakalpojumu uz atlikumu 2014.gada 1.janvāri par Ls 1;

4.6. palielināt pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no līdzfinansējuma par projektu īstenošanu par Ls 6573 (klasifikācijas kods 19.2.4.0.), novirzot tos uz ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pašvaldības pamatbudžetā.

5. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 44.1. punktu, apstiprināt 2013.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.1.1-14/37 un Nr.1.1-14/38 no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirtos līdzekļus Ls 3 150 apjomā, t.sk.:

5.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 3 000 (klasifikācijas kods 10.600.5250) programmas „Nekustamā īpašuma sociālās sfēras vajadzībām kapitālais, kārtējais remonts un rekonstrukcija” aktivitātei „Ēkas rekonstrukcija ar funkcijas maiņu par sociālās aprūpes ēku ar publiski pieejamām telpām 1.stāvā Skolas ielā 44” (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50) ;

5.2. Ķemeru vidusskolai Ls 150 (klasifikācijas kods 09.210.1228) bēru pabalsta izmaksai pedagogam.

6. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 44.2. punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.1.1-14/35 un Nr.1.1-14/42 veiktos budžeta grozījumus 2013.gadā, t.sk.”:

6.1. Jūrmalas pilsētas domei maksas pakalpojumu tāmē, t.sk.:

06.600.2212 Ls -300;

06.600.2224 Ls 300;

6.2. Jūrmalas pilsētas domei pamatbudžeta tāmē, t.sk.:

08.100.2279 Ls - 9 300 Programma „Sporta pasākumi”; aktivitāte „Jūrmalas SS/BK Sloka basketbola komanda”( 16.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50) ;

08.100.2279 Ls 9 300 Programma „Sporta pasākumi”; aktivitāte „Profesionālā bērnu un jauniešu basketbola skola „Jūrmala”” (16.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50) ;

09.510.1150 Ls -82 Programma „Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte „Vecāku konference” (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50) ;

09.510.1210 Ls -53 Programma „Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte „Vecāku konference” (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50) ;

09.510.2311 Ls -1 Programma „Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte „Vecāku konference” (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50) ;

09.510.2279 Ls 136 Programma „Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte „Vecāku konference” (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50) ;

6.3. Jūrmalas pilsētas domei projektam „Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei”, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

04.900.1146

Ls -178;

04.900.1142

Ls 178;

6.4. Sākumskolas „Taurenītis” mērķdotācijas tāmē, t.sk.:

09.210.1119

Ls -72;

09.210.1147

Ls 72.

7. Samazināt 2013.gadā pašvaldības pamatbudžeta atlikumu no mērķdotācijas pašvaldību pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām uz 2014.gada 1.janvāri par Ls 87 876, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēm saskaņā ar 4.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 21.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.4

(protokols Nr.2, 11.punkts)

IZMAIŅAS 2013.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU PAMATBUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinā-

jums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

52 661

52 661

Jūrmalas pilsētas dome

51 011

51 011

LV84PARX0002484572001

05.100.2244

3 448

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana); aktivitāte: Parku, skvēru, atpūtas vietu un apstādījumu kopšana (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale, ņemot vērā faktiskos darba apjomus

05.100.5239

3 448

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana); aktivitāte: Parku, skvēru, atpūtas vietu un apstādījumu kopšana (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami pilsētas ielu un tiltu noformējumam ar puķu traukiem pie stabiem un tiltu margām

LV84PARX0002484572001

06.200.5110

1 125

Programma: Pilsētas teritorijas attīstības pasākumi; aktivitāte: Jauns detālplānojums/ lokālplānojums un/vai izpētes darbi saskaņā ar jauno TP (14.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.290.5110

1 125

Programma: Pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana; aktivitāte: Jūrmalas vēsturisko karšu digitālo versiju iegāde (14.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami Jūrmalas vēsturisko karšu digitālo versiju iegādei

LV84PARX0002484572001

09.510.1150

220

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā. Aktivitāte: Kursi un praktiskās apmācības mūžizglītības kontekstā (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

09.510.2279

420

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā. Aktivitāte: Kursi un praktiskās apmācības mūžizglītības kontekstā (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami līguma apmaksai ar pašnodarbinātu personu

09.510.2239

200

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā. Aktivitāte: Kursi un praktiskās apmācības mūžizglītības kontekstā (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

09.510.2279

300

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā. Aktivitāte: Semināri un kursi metodiskajām apvienībām (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami līguma apmaksai ar pašnodarbinātu personu

09.510.2239

300

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā. Aktivitāte: Semināri un kursi metodiskajām apvienībām (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.100.2279

110

Programma: Sporta pasākumi Aktivitāte: Dalība LSVS 50 (16.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.100.2279

110

Programma: Sporta pasākumi Aktivitāte: SSB Jūrmala komandas dalība LR komandu čempionātā galda tenisā (16.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

LV91TREL9802008031000

04.730.3294

45 608

ERAF projekts "Jūrmalas un Latvijas kūrortpilsētu dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos"

Projekta īstenošanā kā partneri piedalās 9 komersanti, 2 pašvaldības un 1 biedrība. Pēc projekta īstenošanas beigām, pamatojoties uz atbildīgās iestādes sniegtajiem atzinumiem, tiek veikta atbalsta finansējuma pārdale starp projekta partneriem

04.730.3293

39 608

ERAF projekts "Jūrmalas un Latvijas kūrortpilsētu dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos"

Grozījumi nepieciešami korektai budžeta izdevumu klasifikācijai atbilstoši LR Finanšu ministrijas sniegtajiem norādījumiem par ekonomiskajām kategorijām

04.730.7210

6 000

Jūrmalas sākumskola "Atvase"

1 200

1 200

LV05TREL981305300200B

09.210.2322

245

ES Mūžizglītības Comenius apakšprogramma "Skolu daudzpusējā partnerība"

Līdzekļu pārdale

09.210.2262

1 200

ES Mūžizglītības Comenius apakšprogramma "Skolu daudzpusējā partnerība"

Projekta ietvaros apmaiņas braucienam uz Poliju nepieciešami līdzekļi autobusa nomai

09.210.2122

35

ES Mūžizglītības Comenius apakšprogramma "Skolu daudzpusējā partnerība"

Līdzekļu pārdale

09.210.2390

80

ES Mūžizglītības Comenius apakšprogramma "Skolu daudzpusējā partnerība"

Līdzekļu pārdale

09.210.2121

840

ES Mūžizglītības Comenius apakšprogramma "Skolu daudzpusējā partnerība"

Līdzekļu pārdale

Jūrmalas Kultūras centrs

150

150

08.230.1119

150

Programma: Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļu pārdale

08.230.1228

150

Programma: Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļi nepieciešami bēru pabalsta izmaksai

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

150

150

09.510.1119

150

Interešu izglītība

Līdzekļu pārdale

09.510.1228

150

Interešu izglītība

Līdzekļi nepieciešami bēru pabalsta izmaksai

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

150

150

09.210.1221

150

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Ekonomija, jo pensionāriem ir samazināta nodokļa likme

09.210.1228

150

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Apbedīšanas pabalsta izmaksai2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 21.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.4

(protokols Nr.2, 11.punkts)

IZMAIŅAS 2013.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU MAKSAS PAKALPOJUMU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

90

90

Jūrmalas sākumskola "Atvase"

90

90

09.210.2390

90

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.2224

90

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami atkritumu izvešanai3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 21.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.4

(protokols Nr.2, 11.punkts)

IZMAIŅAS 2013.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

300

300

Jūrmalas sākumskola "Atvase"

300

300

09.210.2312

300

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.5232

300

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Vecāku padomes sēdes lēmums par televizora iegādi mācību procesa nodrošināšanai4.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 21.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.4

(protokols Nr.2, 11.punkts)

Grozījumi valsts mērķdotācija pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (Ls)

klasifikācijas kods

iestāde

1119

1146

1210

KOPĀ

09.210

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

7133

1718

8851

09.210

Alternatīvā skola

2692

648

3340

09.210

Sākumskola "Atvase"

5714

1377

7091

09.210

Sākumskola "Ābelīte"

1256

302

1558

09.210

Ķemeru vidusskola

873

1762

425

3060

09.210

Jaundubultu vidusskola

3186

768

3954

09.210

Kauguru vidusskola

9294

2239

11533

09.210

Lielupes vidusskola

2862

690

3552

09.210

Majoru vidusskola

5599

1350

6949

09.210

Mežmalas vidusskola

5981

1441

7422

09.210

Pumpuru vidusskola

8690

2093

10783

09.210

Slokas pamatskola

4535

1093

5628

09.210

Sākumskola "Taurenītis"

1721

414

2135

09.210

Vaivaru pamatskola

855

3066

944

4865

09.210

Jūrmalas vakara vidusskola

5766

1389

7155

1728

69257

16891

87876


Lejupielāde: DOC un PDF