Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 18.aprīlīNr. 13

protokols Nr. 9, 11. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu un
Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Veikt grozījumus 2013.gadā pašvaldības budžetā:

1.1. budžeta izpildītājiem apstiprinātajās tāmēs saskaņā ar 1.,2. un 5.pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.,7.,9.,12.,13.,14.,18.,20. un 21.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2. samazināt pašvaldības pamatbudžeta asignējumus par Ls 308 221, t.sk.:

1.2.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai par Ls 12 822 (klasifikācijas kods 03.110.5239);

1.2.2. Jūrmalas pilsētas domei par Ls 81 000, t.sk.:

1.2.2.1. programmas „Pilsētas attīstības pasākumi” aktivitātei „Jūrmalas pilsētas mārketinga pasākumi” par Ls 36 000 (klasifikācijas kods 01.320.2275), attiecīgi precizējot 7.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.2.2. savstarpējiem norēķiniem par izglītības pakalpojumiem, ko sniedz citas pašvaldības par Ls 45 000 (klasifikācijas kods 01.830.7210);

1.2.3. pašvaldības pamatbudžeta programmai „Procentu maksājumi Valsts kasei” par Ls 214 399 (klasifikācijas kods 01.720.4311);

1.3. novirzīt 2013.gadā ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pašvaldības pamatbudžetā Ls 378 753, t.sk.:

1.3.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 47 023, t.sk.:

1.3.1.1. programmas „Atpūtu un sportu veicinoši pasākumi” aktivitātei „Pārģērbšanās kabīņu izgatavošana” divu pārģērbšanās kabīņu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām izgatavošanai Ls 4 393 (klasifikācijas kods 08.100.5239), attiecīgi precizējot 12.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.3.1.2. programmas „Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Sākumskola „Ābelīte”” ventilācijas izvadu (27 gab.) pārbūvei Ls 12 000 (klasifikācijas kods 09.210.5250), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.3.1.3. programmas „Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Lielupes vidusskolas rekonstrukcija (t.sk., sporta zāles būvniecība) 1.kārta” projekta ekspertīzes apmaksai Ls 3 630 (klasifikācijas kods 09.210.5250), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.3.1.4. programmas „Nekustamā īpašuma iegāde” aktivitātei „Īpašumu iegāde” Ls 27 000 (klasifikācijas kods 04.900.5216), pirmpirkuma tiesību izmantošanai zemesgabala iegādei Kapteiņa Zolta ielā 120a, Jūrmalā, attiecīgi precizējot 13.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.3.2. pašvaldības budžeta finansētajām institūcijām atvaļinājuma pabalstu līdz 50% no darbinieka mēnešalgas izmaksas nodrošināšanai Ls 331 730, saskaņā ar 3.pielikumu;

1.4. samazināt Jūrmalas pilsētas domei asignējumus programmas „Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības, interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā” aktivitātei „Mūžizglītības apmācība pašvaldības darbiniekiem” par Ls 376 (klasifikācijas kods 09.510.2235), attiecīgi precizējot 9.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Pumpuru vidusskolai dalībai Starptautiskajā vides projektu olimpiādē Turcijā Ls 376 (klasifikācijas kods 09.210.2279);

1.5. samazināt asignējumus pašvaldības pamatbudžeta programmai „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” par Ls 82 771, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 82 771, t.sk.:

1.5.1. Lielupes ostas pārvaldei pretplūdu pasākumu veikšanai Ls 8 500 (klasifikācijas kods 04.520.3261);

1.5.2. Jūrmalas pilsētas domei Ls 4 427, t.sk.:

1.5.2.1. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Pludmales regbijs” līdzfinansējums pludmales regbija sacensību rīkošanai Ls 1 000 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.5.2.2. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Kartingista atbalstam” kartingista R.Š. atbalstam Ls 2 000 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.5.2.3. programmai „Iestādes uzturēšana” Ls 1 427 (klasifikācijas kods 06.600.2312) inventāra iegādei”;

1.5.3. Jūrmalas Kultūras centram Ls 4 990, t.sk.:

1.5.3.1. programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” pasākumam „Horna biedrības kopprojekts – Žils Segals „Leļļinieks no Lodzas”, izrāde ar lellēm” Ls 3 000 (klasifikācijas kods 08.620.2279), attiecīgi precizējot 21.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.5.3.2. programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” pasākumam „Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki” deju kolektīva „Vizmiņa” tautas tērpu iegādei Ls 1 990 (klasifikācijas kods 08.620.2361), attiecīgi precizējot 21.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.5.4. Kauguru vidusskolai sporta tērpu iegādei Ls 1 900 (klasifikācijas kods 09.210.2361);

1.5.5. pašvaldības budžeta finansētajām institūcijām atlīdzības izmaksai atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes pieņemtajiem lēmumiem Ls 62 954 saskaņā ar 4.pielikumu;

1.6. samazināt asignējumus Labklājības pārvaldei programmas „Integrācijas projektu īstenošana” aktivitātei „Sabiedrības integrācijas programmas realizācija” par Ls 7 922 (klasifikācijas kods 08.300.3263), attiecīgi precizējot 20.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 7 922, t.sk.:

1.6.1. Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centram projekta „Pierādi sevi brīvprātīgajā darbā” īstenošanai Ls 3 000, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1150 Ls 475;

09.510.1210 Ls 114;

09.510.2231 Ls 600;

09.510.2239 Ls 300;

09.510.2279 Ls 248;

09.510.2311 Ls 153;

09.510.2363 Ls 900;

09.510.2390 Ls 210;

1.6.2. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai projekta „Represēto jūrmalnieku likteņstāsti” īstenošanai Ls 2 596, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2262 Ls 800;

09.210.2264 Ls 400;

09.210.2279 Ls 75;

09.210.2239 Ls 200;

09.210.2312 Ls 125;

09.210.2355 Ls 66;

09.210.2361 Ls 500;

09.210.2390 Ls 430;

1.6.3. Slokas pamatskolai projekta „Tradīcijas un māksla vieno” īstenošanai Ls 2 326, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2239 Ls 1038;

09.210.2312 Ls 189;

09.210.2233 Ls 14;

09.210.2370 Ls 288;

09.210.2390 Ls 145;

09.210.1150 Ls 525;

09.210.1210 Ls 127;

1.7. Samazināt P rivatizējamās SIA „Jūrmalas namsaimnieks” asignējumus 2013.gadā par Ls 36 861 (klasifikācijas kods 06.600.3261), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei programmai „Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” aktivitātei „Īpašumu apsaimniekošana” Ls 36 861, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

06.600.2221 Ls 7 600;

06.600.2222 Ls 330;

06.600.2223 Ls 900;

06.600.2244 Ls 23 531;

06.600.5250 Ls 4 500 ,

attiecīgi precizējot 13.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”.

2. Palielināt 2013.gadā Jūrmalas pilsētas muzejam pašvaldības ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 1 400, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

08.620.21.3.9.9 Ls 350;

08.220.21.3.9.9 Ls 1 050,

novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas muzejam projektu „Jūrmalas pilsētas muzeja ksilogrāfijas kolekcijas restaurācija”, „Modernisma arhitektūra Baltijas reģiona valstīs - Sanktpēterburgā”, „Droša uzglabāšana” īstenošanai Ls 1 400, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

08.620.2279 Ls 350;

08.220.2122 Ls 50;

08.220.5239 Ls 1 000.

3. Samazināt 2013.gadā Jūrmalas Mūzikas vidusskolai plānoto maksas pakalpojumu atlikumu uz 2014.gada 1.janvāri par Ls 1 355, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolai inventāra, pamatlīdzekļu iegādei, kā arī skolas mājas lapas izveidošanai un uzturēšanai Ls 1 355, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2259 Ls 800;

09.510.2312 Ls 255;

09.510.5232 Ls 300.

4. Palielināt 2013.gadā pašvaldības ieņēmumus no valsts budžeta transfertiem noteiktam mērķim par Ls 20 000 (klasifikācijas kods 18.6.2.0), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 20 000 Labklājības pārvaldei programmas „Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā” aktivitātei „Asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurām izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.120.1150 Ls 12 000;

10.120.1210 Ls 8 000,

attiecīgi precizējot 20.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”.

5. Palielināt 2013.gadā Jūrmalas pilsētas domes ieņēmumus no valsts budžeta iestādēm saņemtajiem transfertiem ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem par Ls 1 500 (klasifikācijas kods 18.6.3.0), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” īstenošanai Ls 1 500 (klasifikācijas kods 09.600.2370).

6. Palielināt 2013.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskās izmantošanas (licences) par Ls 300 (klasifikācijas kods 12.2.3.0.), novirzot ieņēmumu pārsnieguma no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskās izmantošanas (licences) Ls 1 888 Jūrmalas pilsētas domei programmas „Mežsaimniecības un vides aizsardzības pasākumi” aktivitātēm:

6.1. „Zivju resursu papildināšana Jūrmalas ūdenstilpēs” par Ls 478 (klasifikācijas kods 04.220.2279);

6.2. „30% no ieņēmumiem” par Ls 1410 (klasifikācijas kods 04.220.2279).

7. Samazināt 2013.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas domei par Ls 1 588 programmas „Mežsaimniecības un vides aizsardzības pasākumi” aktivitātēm, t.sk.:

7.1. „Zivju resursu papildināšana Jūrmalas ūdenstilpēs” par Ls 256 (klasifikācijas kods 04.220.2279);

7.2. „30% no ieņēmumiem” par Ls 1332 (klasifikācijas kods 04.220.2279),

izveidojot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pamatbudžetā Ls 1588 apmērā.

8. Noteikt, ka tiek precizēts 7.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu” atbilstīgi šo saistošo noteikumu 6.un 7.punktā veiktajām izmaiņām.

9. Samazināt 2013.gadā Jūrmalas pilsētas muzejam atlikumu no ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem uz 2014.gada 1.janvāri par Ls 161, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 161 apmērā novirzot muzeja kolekcijas saglabāšanas apstākļu uzlabošanai (klasifikācijas kods 08.220.2312.).

10. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 44.1.punktu, apstiprināt 2013.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/115 no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirtos līdzekļus Jūrmalas Valsts ģimnāzijai Ls 19 komandējuma izdevumu segšanai uz Liepāju, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2111 Ls 8;

09.210.2112 Ls 11.

11. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 44.2.punktu, apstiprināt 2013.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.1.1-14/90, Nr.1.1-14/95 un Nr.1.1-14/124 veiktās izmaiņas apstiprinātajās pamatbudžeta tāmēs, t.sk.:

11.1. Jūrmalas pilsētas domei, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

08.300.2239

Ls -4 000

Programma „Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi”; aktivitāte „Publisko attiecību kampaņas” (15.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

08.300.2390

Ls 4 000

Programma „Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi; aktivitāte „Jauna noformējuma izveide, montāža, demontāža” (15.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

01.320.2275

Ls -24 000

Programma „Pilsētas attīstības pasākumi; aktivitāte „Jūrmalas pilsētas mārketinga aktivitātes”

(7.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

01.320.2232

Ls 24 000

Programma „Pilsētas attīstības pasākumi; aktivitāte „Jūrmalas attīstības plānošanas darbi”

(7.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

11.2. Jūrmalas Kultūras centram, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

08.620.2264

08.620.2390

08.620.2279

Ls -43

Ls -30

Ls 73

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Lieldienas (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Lieldienas (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Lieldienas (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

08.620.1150

Ls -293

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Starptautiskās kultūras dienas – Vācijas dienas (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

08.620.2264

Ls -1 064

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Starptautiskās kultūras dienas – Vācijas dienas (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

08.620.2231

08.620.2390

Ls 500

Ls 857

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Starptautiskās kultūras dienas – Vācijas dienas (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Starptautiskās kultūras dienas – Vācijas dienas (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50).

Priekšsēdētājs

J.Visockis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 18.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.13

(protokolsNr.9, 11.punkts)

IZMAIŅAS 2013.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU PAMATBUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

55 091

55 091

Jūrmalas pilsētas dome

30 906

30 906

LV57PARX0002484572002

01.110.1150

2 000

Iestādes uzturēšana, centralizētie pasākumi

Līdzekļu pārdale

04.900.1150

6 000

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi nepieciešami Nodokļu nodaļas ārštata darbinieka darba līguma pagarināšanai līdz gada beigām

08.100.1150

3 000

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale

08.300.1150

1 000

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale

06.600.2243

250

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale

06.600.2264

250

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi nepieciešami servisa higiēnas preču nomai JPD tualetēs līdz 2013.gada beigām

01.110.1227

150

Iestādes uzturēšana, centralizētie pasākumi

Līdzekļu atlikums

08.300.1227

150

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi nepieciešami veselības apdrošināšanas prēmijas apmaksai

LV84PARX0002484572001

05.100.2312

13 000

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana); aktivitāte: Dzintaru mežaparka apsaimniekošana (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

05.100.5239

333

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana); aktivitāte: Parku, skvēru, atpūtas vietu un apstādījuma kopšana (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami puķu trauku izgatavošanai Turaidas ielā pie Dzintaru koncertzāles

05.100.2244

12 667

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana); aktivitāte: Dzintaru mežaparka apsaimniekošana (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami saules sargu membrānu šūšanai

08.100.2244

432

Programma: Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi; aktivitāte: Strūklakas apsaimniekošana un remonts (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.100.5239

432

Programma: Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi; aktivitāte: Pludmales labiekārtošana, tai skaitā rotaļu aprīkojuma, sporta aprīkojuma, informatīvo norāžu un koka laipu remonts, izvietošana, demontāža, atjaunošana (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami informatīvo stendu iegādei peldvietās

05.300.2244

656

Programma: Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana; aktivitāte: Priedaines rekultivētā atkritumu izgāztuves apsaimniekošana (7.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

05.300.5218

1 031

Programma: Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana; aktivitāte: Priedaines rekultivētā atkritumu izgāztuves apsaimniekošana (7.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami pazemes ūdeņu monitoringa urbumu atjaunošanai

05.300.2244

925

Programma: Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana; aktivitāte: Lielupes grīvas pļavu apsaimniekošana (7.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

05.300.5239

550

Programma: Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana; aktivitāte: Priedaines rekultivētā atkritumu izgāztuves apsaimniekošana (7.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami aizsargbarjeras atjaunošanai

04.730.2231

240

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte: sadraudzības pilsētu tikšanās Jūrmalā, sadraudzības pilsētu dienas, ārvalstu delegāciju uzņemšana, Starptautiskas Latvijas kūrorta konferences rīkošana aprīlī (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

04.730.5129

240

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte: Preču zīmes reģistrācijas atjaunošana (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami Jūrmalas pilsētas logotipa un devīzes preču zīmes atjaunošanai turpmākajiem 10 gadiem

04.730.2122

50

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte: Vizītes uz esošajām un potenciālajām sadraudzības pilsētām (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

04.730.2236

50

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte: Dalība tūrisma darba semināros,, dienās, prezentācijās un to rīkošana (Norvēģija, Somija, Polija, Zviedrija, Krievija, Ukraina, Baltkrievija, Izraēla u.c.) (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami bankas komisiju izdevumu apmaksai komandējumos

04.730.7712

1

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte: Dalības maksa ECAD (Eiropas pilsētu kustība pret narkotikām) (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

04.730.7712

1

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte: Dalības maksa UBC "Baltijas pilsētu savienība" (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami dalības maksas apmaksai

09.510.1150

100

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Starptautiskais hokēja turnīrs ''Ziemas klasika 2013'' (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu ekonomija pēc konkursa norises.

09.510.2390

179

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Izstāde "Izglītība Jūrmalā" (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami materiālu iegādei radošajās darbnīcās.

09.510.1210

29

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Starptautiskais hokēja turnīrs ''Ziemas klasika 2013'' (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu ekonomija pēc konkursa norises.

09.510.2235

85

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Semināri un kursi metodiskajām apvienībām (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami kursu apmaksai.

09.210.2239

843

Programma: Centralizētie pasākumi vispārējās izglītības jomā; aktivitāte: Izglītības programmu akreditācija Ķemeru vidusskolā (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu ekonomija

09.510.2390

843

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami balvu iegādei olimpiāžu uzvarētājiem

09.510.1150

85

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Semināri un kursi metodiskajām apvienībām (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

09.510.1150

234

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Jauniešu diena Jūrmalā, maijs (Izstādes "Izglītība Jūrmalā 2013 ietvaros) (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami autoratlīdzības līguma noslēgšanai

09.510.1210

121

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Jauniešu diena Jūrmalā, maijs (Izstādes "Izglītība Jūrmalā 2013 ietvaros) (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

09.510.2390

100

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Starptautiskās peldēšanas sacensības "Medūzas kauss" (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami balvu iegādei

09.510.2264

113

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Jauniešu diena Jūrmalā, maijs (Izstādes "Izglītība Jūrmalā 2013 ietvaros) (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

09.510.2262

1 020

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Starptautiskais konkurss "Rēķini galvā"2013. Fināls Ukrainas Republikā, Aluštā (piedalās 14 izglītojamie, 3 skolotāji un 1 vecāks) (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami autobusa nomas pakalpojumiem

09.510.2231

100

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Starptautiskās peldēšanas sacensības "Medūzas kauss" (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

09.510.2279

1 000

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Starptautiskais konkurss "Rēķini galvā"2013. Fināls Ukrainas Republikā, Aluštā (piedalās 14 izglītojamie un 3 skolotāji un 1 vecāks) (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami viesnīcas izdevumu apmaksai

09.510.2261

50

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Teātra un deju svētki pirmsskolas vecuma bērniem (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu ekonomija

09.510.2390

180

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Starptautiskais konkurss "Rēķini galvā"2013. Fināls Ukrainas Republikā, Aluštā (piedalās 14 izglītojamie un 3 skolotāji un 1 vecāks) (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami balvu iegādei konkursa vajadzībām

09.510.2390

50

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Starptautiskais konkurss "Rēķini galvā"2013. pirmā kārta (pilsētā) (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

09.510.2390

80

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Starptautiskais konkurss "Rēķini galvā"2013. otrā kārta (Rīgas 28.vidusskolā) (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

09.510.2275

1 350

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Starptautiskais konkurss "Rēķini galvā"2013. Fināls Ukrainas Republikā, Aluštā (piedalās 12 izglītojamie un 3 skolotāji) (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem

09.510.2235

720

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Mūžizglītības apmācība pašvaldības darbiniekiem (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

09.510.1150

998

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: XIV Starptautiskais Akadēmiskās mūzikas konkurss "Jūrmala 2013" mūzikas skolu un vidusskolu audzēkņiem (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

09.510.2231

998

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: XIV Starptautiskais Akadēmiskās mūzikas konkurss "Jūrmala 2013" mūzikas skolu un vidusskolu audzēkņiem (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami organizatorisko izdevumu nodrošināšanai (muzikāls priekšnesums)

09.510.2279

65

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Reģionālais zinātniski pētniecisko darbu konkurss (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

09.510.2322

65

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami degvielas apmaksai

08.240.5250

1 598

Programma: Teātru, koncertzāļu, estrāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Mellužu estrādes restaurācija un parka renovācija (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.240.2312

1 170

Programma: Teātru, koncertzāļu, estrāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Mellužu estrādes restaurācija un parka renovācija (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami krēslu, galdu un skapju iegādei jaunajai Mellužu tualetei

08.240.5239

428

Programma: Teātru, koncertzāļu, estrāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Mellužu estrādes restaurācija un parka renovācija (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami norāžu izgatavošanai jaunajai Mellužu tualetei

08.290.2279

2 900

Programma: Pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana; aktivitāte: Izstāde „Jūrmalas arhitektūra 21.gadsimtā – restaurāciju, rekonstrukciju un jaunbūvju paraugi” (14.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

08.290.2279

2 100

Programma: Pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana; aktivitāte: Vēsturisko karšu (1940.-1990.gadam) apzināšana un iegūtās informācijas apkopošana (14.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami vēsturisko karšu apkopošanai Latvijas Valsts arhīvā

08.290.5110

800

Programma: Pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana; aktivitāte: Jūrmalas vēsturisko karšu digitālo versiju iegāde (14.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami vēsturisko karšu digitālo versiju iegādei par laika posmu pēc 1940.gada

Vaivaru pamatskola

16

16

09.210.2214

16

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2235

16

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami, lai apmaksātu pirmsskolas izglītības grupu skolotāju palīgiem nepieciešamos kursus par sanitāro minimumu pirmsskolas izglītības grupās

Pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"

200

200

09.100.1119

200

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.100.1228

150

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami bēru pabalsta izmaksai

09.100.1221

50

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Slokas pamatskola

150

150

09.210.1221

150

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.1228

150

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami bēru pabalsta izmaksai

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

6

6

09.510.2234

6

Interešu izglītība

Līdzekļu ekonomija

09.510.2235

6

Interešu izglītība

Naudas līdzekļi nepieciešami semināru, kursu apmeklējumam

Lielupes vidusskola

200

200

09.210.1221

80

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.1228

150

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami bēru pabalsta izmaksai

09.210.1210

20

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.1221

50

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami bēru pabalsta izmaksai

09.210.1147

100

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

Jūrmalas Kultūras centrs

906

906

08.620.2390

138

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Jūrmalas teātra iestudējumi, V.Belševica "Patiess stāsts par Čingo Babu, Lielo Gliemezi un Jūras Karaļa bēdām" (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.620.2361

138

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Jūrmalas teātra iestudējumi, V.Belševica "Patiess stāsts par Čingo Babu, Lielo Gliemezi un Jūras Karaļa bēdām" (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami uzvedumu inventāra iegādei (deju apavi)

08.620.2390

48

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Pašdarbības kolektīvu un kultūras darbinieku pilsētas mēroga konkursi, skates un izstādes (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.620.1210

48

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Pašdarbības kolektīvu un kultūras darbinieku pilsētas mēroga konkursi, skates un izstādes (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami VSAOI veikšanai par aprēķināto atlīdzību ārštata darbiniekiem, kuri piedalās koru un deju skatēs

08.620.2262

10

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Starptautiskās kultūras dienas - Vācijas dienas (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.620.2279

218

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Starptautiskās kultūras dienas - Vācijas dienas (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami pakalpojumu apmaksai par atklāšanas pasākuma vadīšanu, viesmākslinieku (solistu) apmaksai

08.620.2390

710

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Starptautiskās kultūras dienas - Vācijas dienas (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.620.2264

502

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Starptautiskās kultūras dienas - Vācijas dienas (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami skatuves konstrukcijas, apskaņošanas aparatūras nomas izdevumu segšanai

Labklājības pārvalde

13 966

13 966

LV72PARX0002484572023

10.910.2279

250

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu ekonomija

10.910.1150

250

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi nepieciešami atalgojumam fiziskajām personām, kuras piedalījās Veselīgas novecošanas prakses demonstrāciju pasākumā (vakara vadītājs un muzikālais noformējums - saksafons un akordeons)

10.910.1147

150

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu ekonomija

10.910.1228

150

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi nepieciešami bēru pabalsta izmaksai

10.400.6260

13 566

Programma: Atbalsts ģimenēm ar bērniem; aktivitāte: Pabalsts garantētā minimālā ienākumu GMI līmeņa nodrošināšanai (20.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

LV81TREL9813051002000

10.400.2312

4 815

Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Naudas līdzekļi nepieciešami inventāra iegādei, lai izveidotu un iekārtotu dienas centru bērniem ar īpašām vajadzībām

10.400.2249

335

Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Naudas līdzekļi nepieciešami inventāra atvešanas un montāžas izmaksu segšanai dienas centram bērniem ar īpašām vajadzībām

10.400.2355

25

Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Naudas līdzekļi nepieciešami bezvadu rūtera iegādei

10.400.5239

5 190

Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Naudas līdzekļi nepieciešami mēbeļu un citu pamatlīdzekļu iegādei, lai iekārtotu dienas centru bērniem ar īpašām vajadzībām

LV72PARX0002484572023

10.910.2276

20

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi nepieciešami izdevumiem zvērinātiem tiesu izpildītājiem

10.910.2121

312

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi nepieciešami Labklājības pārvaldes vadītājas komandējuma dienas naudas segšanai

10.910.2122

1 531

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi nepieciešami Labklājības pārvaldes vadītājas komandējuma izdevumu segšanai uz Helsinkiem (Somija) un Izmiru (Turcija)

10.120.5239

823

Programma: Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā; aktivitāte: Dzīves kvalitātes uzlabošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (20.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi ir nepieciešami pamatlīdzekļu iegādei cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

10.120.2312

515

Programma: Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā; aktivitāte: Dzīves kvalitātes uzlabošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (20.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi ir nepieciešami inventāra iegādei cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Jūrmalas sākumskola "Atvase"

450

450

09.210.1147

450

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.1227

450

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami darbinieku apdrošināšanai

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

186

186

09.210.2222

136

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.2111

46

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami dienas naudas segšanai

09.210.2112

90

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami viesnīcas izdevumu apmaksai.

09.210.1210

50

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

09.210.1149

50

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami 10% piemaksas izmaksai direktorei

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

2 450

2 450

09.210.2312

2 450

Iestādes uzturēšana un vispārējās nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.5238

2 450

Iestādes uzturēšana un vispārējās nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami interaktīvās tāfeles ar īsā fokusa projektoru un balsošanas sistēmas ActivExpression2 komplekta iegādei

Jūrmalas Sporta skola

5 655

5 655

09.510.2279

5 655

Sporta treniņnometnes

Līdzekļu pārdale

09.510.2231

4 736

Sporta treniņnometnes

Naudas līdzekļi nepieciešami starptautiskā pasākuma organizēšanai

09.510.2363

290

Sporta treniņnometnes

Naudas līdzekļi nepieciešami ēdināšanas izdevumu segšanai

09.510.2390

405

Sporta treniņnometnes

Naudas līdzekļi nepieciešami balvu iegādei

09.510.1150

180

Sporta treniņnometnes

Naudas līdzekļi nepieciešami atalgojuma izmaksai

09.510.1210

44

Sporta treniņnometnes

Naudas līdzekļi nepieciešami valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanai2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 18.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.13

(protokolsNr.9, 11.punkts)

IZMAIŅAS 2013.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU VALSTS BUDŽETA TRANSFERTU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

2 356

2 356

Jūrmalas pilsētas internātpamatskola

211

211

09.210.2312

211

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2247

161

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami automašīnu apdrošināšanai

09.210.2366

50

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami skolnieku apdrošināšanai prakses laikā

Vaivaru pamatskola

350

350

09.210.1119

350

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.1221

350

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami slimības lapu apmaksai (t.sk.: Ls 300 - vispārējās izglītības pedagogiem, Ls 50 - interešu izglītības pedagogiem)

Jūrmalas sākumskola "Atvase"

900

900

09.210.1119

900

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.1221

900

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami slimības lapu apmaksai (vispārējās izglītības pedagogiem)

Majoru vidusskola

400

400

09.210.1119

400

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.1221

400

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi darba nespējas lapu apmaksai (vispārējās izglītības pedagogiem)

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

100

100

09.510.1119

100

Interešu izglītība

Līdzekļu pārdale

09.510.1221

100

Interešu izglītība

Naudas līdzekļi nepieciešami darbnespējas lapu apmaksai

Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola

50

50

09.210.1119

50

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.1221

50

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami darbnespējas lapu apmaksai

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Podziņa"

345

345

09.100.5239

345

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.5232

345

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami virtuves aprīkojuma iegādei3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 18.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.13

(protokols Nr.9, 11.punkts)

Finansējuma sadalījums pašvaldības budžeta finansētajām

institūcijām atvaļinājuma pabalstu līdz 50% no darbinieka

mēnešalgas izmaksai (Ls)

Klasifikācijas kods

Iestāde

EKK 3261

EKK 1221

EKK 1210

09.210

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

7228

1741

09.210

Jūrmalas Alternatīvā skola

4475

1078

09.210

Sākumskola "Atvase"

6091

1467

10.400

Jūrmalas bāriņtiesa

922

222

09.100

PII "Namiņš"

2066

498

09.100

PII "Pienenīte"

2534

610

09.100

PII "Katrīna"

2432

586

09.100

PII "Mārīte"

4498

1084

09.100

PII "Saulīte"

4333

1044

09.100

PII "Bitīte"

4086

984

09.100

PII "Lācītis"

4138

997

09.100

PII "Madara"

4006

965

09.100

PII "Zvaniņš"

2971

716

09.210

Sākumskola "Ābelīte"

4678

1127

09.210

Ķemeru vidusskola

2960

713

09.510

Bērnu un jauniešu interešu centrs

1810

436

09.510

Sporta skola

3348

807

09.210

Jaundubultu vidusskola

4026

970

09.210

Kauguru vidusskola

10478

2524

10.910

Labklājības pārvalde

5506

1326

09.210

Lielupes vidusskola

4843

1167

09.210

Majoru vidusskola

6367

1534

09.510

Mākslas skola

2501

603

09.510

Mūzikas vidusskola

6085

1466

09.210

Mežmalas vidusskola

7315

1762

09.510

Jūrmalas sporta centrs

4216

1016

09.510

Jūrmalas sporta centrs (Majoru sporta halle)

1039

250

08.100

Jūrmalas sporta centrs

919

221

03.110

Pašvaldības policija

11397

2746

09.210

Pumpuru vidusskola

7625

1837

09.210

Slokas pamatskola

4774

1150

10.700

Pašvaldības iestāde "Sprīdītis"

3895

938

09.210

Sākumskola "Taurenītis"

6847

1649

09.210

Vaivaru pamatskola

3854

928

09.210

Vakara vidusskola

4421

1065

08.220

Jūrmalas pilsētas muzejs

2799

674

08.210

Jūrmalas centrālā bibliotēka

5640

1359

08.230

Jūrmalas kultūras centrs

4776

1151

10.200

PA"Jūrmalas sociālās aprūpes centrs"

11113

2677

01.110

Jūrmalas pilsētas dome

11061

2665

03.390

Jūrmalas pilsētas dome

4713

1135

04.430

Jūrmalas pilsētas dome

2815

678

04.730

Jūrmalas pilsētas dome

2960

713

04.900

Jūrmalas pilsētas dome

24792

5973

06.600

Jūrmalas pilsētas dome

23363

5628

08.100

Jūrmalas pilsētas dome

1316

317

08.300

Jūrmalas pilsētas dome

3285

791

09.810

Jūrmalas pilsētas dome

2532

610

09.100

SPII "Podziņa"

1931

465

09.210

Speciālā internātpamatskola

5425

1307

04.520

Lielupes ostas pārvalde

155

KOPĀ

155

267205

64370

PAVISAM

3317304.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 18.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.13

(protokols Nr.9, 11.punkts)

Finansējuma sadalījums pašvaldības budžeta finansētajām

institūcijām atlīdzības izmaksai saskaņā ar pieņemtajiem lēmumiem (Ls)

Klasifikācijas kods

Iestāde

EKK 1119

EKK 1147

EKK 1210

09.210

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

500

120

09.210

Jūrmalas Alternatīvā skola

500

120

09.210

Sākumskola "Atvase"

500

120

09.100

PII "Lācītis"

7590

1828

09.210

Sākumskola "Ābelīte"

2740

67

676

09.210

Ķemeru vidusskola

500

120

09.210

Jaundubultu vidusskola

500

120

09.210

Kauguru vidusskola

500

120

09.210

Lielupes vidusskola

500

120

09.210

Majoru vidusskola

500

120

09.210

Mežmalas vidusskola

500

120

09.510

Jūrmalas sporta centrs

940

29

233

09.510

Jūrmalas sporta centrs (Majoru sporta halle)

3000

90

744

08.100

Jūrmalas sporta centrs

610

19

152

09.210

Pumpuru vidusskola

500

120

09.210

Slokas pamatskola

500

120

09.210

Sākumskola "Taurenītis"

500

120

09.210

Vaivaru pamatskola

500

120

09.210

Vakara vidusskola

500

120

10.200

PA "Jūrmalas Sociālās aprūpes centrs"

7930

238

1968

01.110

Jūrmalas pilsētas dome

158

40

04.900

Jūrmalas pilsētas dome

3600

90

890

06.600

Jūrmalas pilsētas dome

9673

255

2392

08.300

Jūrmalas pilsētas dome

5280

144

1307

09.810

Jūrmalas pilsētas dome

756

25

190

09.210

Speciālā internātpamatskola

500

120

KOPĀ

49777

957

12220

PAVISAM

629545.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 18.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.13

(protokols Nr.9, 11.punkts)

IZMAIŅAS 2013.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU MAKSAS PAKALPOJUMU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

102

102

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

25

25

09.210.2311

25

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2235

25

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami dalības maksas apmaksai profesionālās pilnveides seminārā

Jūrmalas Ķemeru vidusskola

77

77

09.210.2312

77

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.2311

77

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale


Lejupielāde: DOC un PDF