Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 21.06.2013. Stājas spēkā 22.06.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 2.maijāNr. 17

protokols Nr. 10, 14. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.51
„Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu
izvietošanupubliskās vietās Jūrmalas pilsētā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 7.punktu un
Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.51 „Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā”:

1. Saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu izteikt šādā redakcijā:

„Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 7.punktu un Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu”.

2. Svītrot 1.nodaļā „Noteikumos lietotie termini” šādus terminus un to skaidrojumus:

„Izkārtne”, „Izkārtnes izvietotājs”, „Izkārtnes pase, reklāmas pase”, ”Mobilā reklāma”, „Publiska vieta”, „Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu materiālu izvietošana”, „Reklāmas devējs”, „Reklāmas nesējs” un „Tīkla reklāma”.

3. Svītrot 3.nodaļā „Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtība” 3.1., 3.2.punktus, 3.3.punkta pirmo rindkopu, 3.4.punktu, 3.7.punktu un 3.9.punktu.

4. Svītrot 5.nodaļā „Atbildība par Noteikumu neievērošanu” 5.3.punktu, 5.5.2.apakšpunktu un 5.5.4.apakšpunktu.

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

J.VisockisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 2.maija saistošajiem noteikumiem Nr.17
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.51
„ Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā”

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Pamatojoties uz Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu, pašvaldībai ir tiesības izdot saistošos noteikumus par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, paredzot ierobežojumus reklāmas izmēram, veidam, gaismas un skaņas efektiem atbilstoši videi, ēku un būvju arhitektūrai, kā arī nosakot vietas, kurās aizliegta atsevišķu preču, preču grupu vai pakalpojumu reklāmas izplatīšana.

Ņemot vērā iepriekšminēto, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.51 „Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā” tiek veikti grozījumi, lai novērstu tiesību normu paralēlismu un svītrotu no saistošo noteikumu teksta normas, kas iekļautas augstākas hierarhijas normatīvajos aktos.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Ministru Kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumu Nr.732 „Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 47.punkts nosaka, ka pašvaldībai jānodrošina pašvaldības saistošo noteikumu atbilstība Ministru Kabineta noteikumiem sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi neietekmēs.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Administratīvo procedūru noteikšana atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem ir privātpersonu interesēs mazinot administratīvo slogu

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.


Atvērt spēkā esošo redakciju


Lejupielāde: DOC un PDF