Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Nav stājies spēkā

2013.gada 30.maijāNr. 22

protokols Nr. 12, 13. punkts

Par veselības veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pašvaldībā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 6.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka Jūrmalas pašvaldības iedzīvotājiem pieejamo veselību veicinošo pakalpojumu (turpmāk tekstā – pakalpojumu) veidus, pakalpojumu piešķiršanas, saņemšanas un finansēšanas kārtību un pakalpojumu saņēmēju mērķgrupas.

2. Pakalpojumi tiek piešķirti personām, kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Jūrmalas pilsētā.

II. Pašvaldības sniegto pakalpojumu veidi

3. Jūrmalas pašvaldības iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu veidi:

3.1. ergoterapeita pakalpojums;

3.2. fizioterapeita pakalpojums;

3.3. ortodontijas pakalpojums;

3.4. zobu protezēšanas pakalpojums;

3.5. vingrošana ūdenī;

3.6. veselības veicinošo pasākumu komplekss senioriem.

III. Pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība

4. Pakalpojumus persona pieprasa organizācijā, kura ieguvusi tiesības sniegt pakalpojumu pašvaldībā (turpmāk tekstā – pakalpojumu sniedzējs).

5. Pakalpojumu sniedzējs:

5.1. pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu, ja persona atbilst to personu lokam, kuras noteiktas pakalpojumu saņēmēju mērķa grupai vai atteikumu piešķirt pakalpojumu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības, par to rakstiski informējot personu;

5.2. iekļauj pakalpojumu saņemšanas reģistrā personas, kuras atbilst pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem;

5.3. informē pakalpojumu saņemšanas reģistrā iekļautās personas par pakalpojuma uzsākšanas laiku;

5.4. nodrošina personai pakalpojumu sniegšanu pēc atbilstoša speciālista izstrādāta plāna.

6. Līdzekļu apmērs pakalpojumu nodrošināšanai tiek noteikts atbilstoši Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā attiecīgajā gadā veselības veicinošo pakalpojumu nodrošināšanai piešķirtajiem līdzekļiem.

IV. Ergoterapeita pakalpojumu saņemšanas kārtība

7. Ergoterapeita pakalpojums ir ergoterapeita profesionāla palīdzība ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti, darīt iespējamu efektīvu ikdienas aktivitāšu veikšanu paša spēkiem, maksimāli izmantojot klienta spējas funkcionālās neatkarības uzturēšanai, atjaunošanai un veicināšanai.

8. Ergoterapeita pakalpojumi ietver novērtēšanu, terapiju, konsultācijas, nodarbības individuāli un grupās, pēc ergoterapeita izstrādāta plāna.

9. Ergoterapeita pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuras sasniegušas likumā noteikto vecuma pensijas piešķiršanas vecumu.

10. Ergoterapeita pakalpojuma sniedzējs ir Pašvaldības aģentūra „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”.

11. Lai saņemtu ergoterapeita pakalpojumus, persona Pakalpojumu sniedzējam iesniedz iesniegumu un:

11.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu;

11.2. iesniedz ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, par medicīnisko kontrindikāciju neesamību, kā arī vēlamās rekomendācijas veselības veicināšanas pakalpojumu saņemšanai.

12. Par ergoterapeita pakalpojuma sniegšanu pakalpojumu sniedzējs slēdz līgumu ar personu, nosakot pakalpojumu saņemšanas kārtību un apjomu.

13. Lēmumu par ergoterapeita pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu pieņem Pakalpojumu sniedzējs, ja:

13.1. persona neatbilst ergoterapeita pakalpojuma saņēmēju mērķgrupai;

13.2. ģimenes ārsts vai ārsts speciālists ir noteicis personai kontrindikācijas ergoterapeita pakalpojumu saņemšanai;

13.3. persona ir saņēmusi ergoterapeita pakalpojuma apjomu pēc ergoterapeita izstrādāta plāna;

13.4. persona lūdz pārtraukt ergoterapeita pakalpojuma sniegšanu.

14. Ergoterapeita pakalpojumus apmaksā no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem, nepārsniedzot šo noteikumu 6.punktā noteikto finansējuma apmēru.

V. Fizioterapeita pakalpojumu saņemšanas kārtība

15. Fizioterapeita pakalpojums ir klienta funkcionālā stāvokļa izmeklēšana, novērtēšana un ārstēšana. Fizioterapeita pakalpojums palīdz klientam atgūt zaudēto funkciju vai mazināt tās trūkumu, pielietojot ārstnieciskās vingrošanas metodes, manuālās terapijas metodes, masāžu.

16. Fizioterapeita pakalpojumi ietver novērtēšanu, terapiju, konsultācijas, nodarbības individuāli un grupās pēc fizioterapeita izstrādāta plāna.

17. Fizioterapeita pakalpojumus ir tiesīgas saņemt personas, kuras sasniegušas likumā noteikto vecuma pensijas piešķiršanas vecumu.

18. Fizioterapeita pakalpojumu sniedzējs ir Pašvaldības aģentūra „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”.

19. Lai saņemtu fizioterapeita pakalpojumus, persona Pakalpojumu sniedzējam iesniedz iesniegumu un:

19.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu;

19.2. iesniedz ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, par medicīnisko kontrindikāciju neesamību, kā arī vēlamās rekomendācijas veselības veicināšanas pakalpojumu saņemšanai;

20. Par fizioterapeita pakalpojumu sniegšanu pakalpojumu sniedzējs ar personu slēdz līgumu, nosakot pakalpojumu saņemšanas kārtību un apjomu.

21. Lēmumu par fizioterapeita pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu pieņem pakalpojumu sniedzējs, ja:

21.1. persona neatbilst fizioterapeita pakalpojuma saņēmēju mērķgrupai;

21.2. ģimenes ārsts vai ārsts speciālists ir noteicis personai kontrindikācijas fizioterapeita pakalpojumu saņemšanai;

21.3. persona ir saņēmusi fizioterapeita pakalpojuma apjomu pēc fizioterapeita izstrādāta plāna;

21.4. persona lūdz pārtraukt fizioterapeita pakalpojuma sniegšanu.

22. Fizioterapeita pakalpojumus apmaksā no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem, nepārsniedzot šo noteikumu 6.punktā noteikto finansējuma apmēru.

VI. Ortodontijas pakalpojumu saņemšanas kārtība

23. Ortodontijas pakalpojums ir nepareizi izvietotu zobu un žokļu attiecību regulācija un korekcija, kā rezultātā tiek iegūts funkcionālais sakodiens.

24. Ortodontijas pakalpojums ietver izmeklēšanu, funkcionālo traucējumu novērtēšanu un to novēršanu vai mazināšanu, kā arī veselību veicinošu, konsultatīvu, profilaktisko darbu pēc pakalpojumu sniedzēja izstrādāta plāna.

25. Ortodontijas pakalpojumus ir tiesīgi saņemt bērni līdz 18 gadu vecumam.

26. Ortodontijas pakalpojumu sniedzējs tiek izvēlēts atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuri nosaka iepirkumu procedūras organizēšanu un veikšanu.

27. Lai saņemtu ortodontijas pakalpojumus, persona Pakalpojumu sniedzējam iesniedz iesniegumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

28. Lēmumu par ortodontijas pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu pieņem Pakalpojumu sniedzējs, ja:

28.1. persona neatbilst ortodontijas pakalpojumu saņēmēju mērķa grupai;

28.2. ģimenes ārsts vai ārsts speciālists ir noteicis personai kontrindikācijas ortodontijas pakalpojumu saņemšanai;

28.3. persona ir saņēmusi ortodontijas pakalpojuma apjomu pēc ortodonta izstrādāta plāna;

28.4. persona lūdz pārtraukt ortodontijas pakalpojuma sniegšanu.

29. Ortodontijas pakalpojumus apmaksā no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem, nepārsniedzot šo noteikumu 6.punktā noteikto finansējuma apmēru.

VII. Zobu protezēšanas pakalpojumu saņemšanas kārtība

30. Zobu protezēšanas pakalpojums kvalitatīvi aizvieto dažādu iemeslu dēļ zaudētus dabīgos zobus, atjaunojot to funkcionalitāti un estētiskās īpašības ar izņemamām zobu protēzēm (zobu plates).

31. Zobu protezēšanas pakalpojumi ietver konsultācijas, klientu mutes dobuma izmeklēšanu un protēžu izgatavošanu pēc pakalpojumu sniedzēja izstrādāta plāna.

32. Zobu protezēšanas pakalpojumus ir tiesīgas saņemt personas, kuras sasniegušas likumā noteikto vecuma pensijas piešķiršanas vecumu.

33. Zobu protezēšanas pakalpojumu sniedzējs tiek izvēlēts atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuri nosaka iepirkumu procedūras organizēšanu un veikšanu.

34. Lai saņemtu zobu protezēšanas pakalpojumus, persona pakalpojumu sniedzējam iesniedz iesniegumu un:

34.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu;

34.2. uzrāda pensijas apliecību.

35. Lēmumu par zobu protezēšanas pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu pieņem Pakalpojumu sniedzējs, ja:

35.1. persona neatbilst zobu protezēšanas pakalpojumu saņēmēju mērķa grupai;

35.2. ģimenes ārsts vai ārsts speciālists ir noteicis personai kontrindikācijas zobu protezēšanas pakalpojumu saņemšanai;

35.3. persona ir saņēmusi zobu protezēšanas pakalpojuma apjomu pēc pakalpojumu sniedzēja izstrādāta plāna;

35.4. persona lūdz pārtraukt zobu protezēšanas pakalpojuma sniegšanu.

36. Zobu protezēšanas pakalpojumu saņemšanai 75 no pakalpojuma pilnas maksas sedz klients un 25 tiek segti no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem, nepārsniedzot šo noteikumu 6.punktā noteikto finansējuma apmēru.

VIII. Vingrošanas ūdenī pakalpojumu saņemšanas kārtība

37. Vingrošana ūdenī ir mērķtiecīgu vingrojumu programma ar mērķi samazināt personu aptaukošanos, uzlabot dzīves kvalitāti, mazināt un novērst liekā svara radīto kaitējumu veselībai.

38. Vingrošana ūdenī ietver novērtēšanu, konsultācijas, nodarbības individuāli un grupās pēc pakalpojumu sniedzēja izstrādāta plāna.

39. Vingrošanas ūdenī pakalpojumus ir tiesīgas saņemt personas ar aptaukošanos.

40. Vingrošanas ūdenī pakalpojuma sniedzējs ir Pašvaldības aģentūra „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”.

41. Lai saņemtu vingrošanas ūdenī pakalpojumus, persona Pakalpojumu sniedzējam iesniedz iesniegumu un:

41.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu;

41.2. iesniedz ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un aptaukošanās esamību, par medicīnisko kontrindikāciju neesamību, kā arī vēlamās rekomendācijas veselības veicināšanas pakalpojumu saņemšanai.

42. Par vingrošanas ūdenī pakalpojuma sniegšanu pakalpojumu sniedzējs slēdz līgumu ar personu, nosakot pakalpojumu saņemšanas kārtību un apjomu.

43. Lēmumu par vingrošanas ūdenī pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu pieņem Pakalpojumu sniedzējs, ja:

43.1. persona neatbilst vingrošanas ūdenī saņēmēju mērķa grupai;

43.2. ģimenes ārsts vai ārsts speciālists ir noteicis personai kontrindikācijas vingrošanas ūdenī pakalpojumu saņemšanai;

43.3. persona ir saņēmusi vingrošanas ūdenī pakalpojuma apjomu pēc pakalpojumu sniedzēja izstrādāta plāna;

43.4. persona lūdz pārtraukt vingrošanas ūdenī pakalpojuma sniegšanu.

44. Vingrošanas ūdenī pakalpojumus apmaksā no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem, nepārsniedzot šo noteikumu 6.punktā noteikto finansējuma apmēru.

IX. Veselības veicinošo pasākumu kompleksa senioriem pakalpojuma saņemšanas kārtība

45. Veselības veicinošo pasākumu komplekss senioriem (turpmāk tekstā – pasākumu komplekss) ir vairāku speciālistu sniegto pakalpojumu kopums, ar mērķi uzlabot senioru dzīves kvalitāti un sekmēt veselīgu un aktīvu novecošanu.

46. Pasākumu kompleksa pakalpojums ietver fizioterapeita un ergoterapeita nodarbības, uztura speciālista un psihologa konsultācijas, nodarbības baseinā un trenažieru zālē, relaksācijas aktivitātes, nūjošanu.

47. Pasākumu kompleksa pakalpojumus ir tiesīgas saņemt personas, kuras sasniegušas likumā noteikto vecuma pensijas piešķiršanas vecumu.

48. Pasākumu kompleksa pakalpojumu sniedzējs tiek izvēlēts atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuri nosaka iepirkumu procedūras organizēšanu un veikšanu vai saskaņā ar pašvaldības izsludināto projektu konkursu.

49. Lai saņemtu pasākumu kompleksa pakalpojumus, persona pakalpojumu sniedzējam iesniedz iesniegumu un:

49.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu;

49.2. iesniedz ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, par medicīnisko kontrindikāciju neesamību, kā arī vēlamās rekomendācijas veselības veicināšanas pakalpojumu saņemšanai.

50. Par pasākumu kompleksa pakalpojumu sniegšanu pakalpojumu sniedzējs ar personu slēdz līgumu, nosakot pakalpojumu saņemšanas kārtību un apjomu.

51. Lēmumu par pasākumu kompleksa pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu pieņem pakalpojumu sniedzējs, ja:

51.1. persona neatbilst veselības veicināšanas pasākumu kompleksa pakalpojuma saņēmēju mērķgrupai;

51.2. ģimenes ārsts vai ārsts speciālists ir noteicis personai kontrindikācijas veselības veicināšanas pasākumu kompleksa pakalpojumu saņemšanai;

51.3. persona ir saņēmusi veselības veicināšanas pasākumu kompleksa pakalpojuma apjomu pēc pakalpojuma sniedzēja izstrādāta plāna;

51.4. persona lūdz pārtraukt veselības veicināšanas pasākumu kompleksa pakalpojuma sniegšanu.

52. Pasākumu kompleksa pakalpojumus apmaksā no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem, nepārsniedzot šo noteikumu 6.punktā noteikto finansējuma apmēru.

X. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

53. Pakalpojuma sniedzēja pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domē pie domes izpilddirektora viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

54. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

XI. Noslēguma jautājums

55. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Priekšsēdētājs

J.VisockisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem „Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pašvaldībā”

Īss projekta satura izklāsts

Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu projekts „Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pašvaldībā” nosaka Jūrmalas pašvaldības iedzīvotājiem pieejamo veselības veicinošo pakalpojumu veidus, pakalpojumu piešķiršanas, saņemšanas un finansēšanas kārtību un pakalpojumu saņēmēju mērķgrupas.

Projekta nepieciešamības pamatojums

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, pašvaldībai jānodrošina veselības aprūpes pieejamību, kā arī jāveicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.

Saistošo noteikumu projekts „Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pašvaldībā” ietver Jūrmalas pašvaldībā pieejamos veselību veicinošos pakalpojumus, apkopojot tos vienotā normatīvajā aktā. Saistošo noteikumu projekts nodrošina Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem vienotas informācijas pieejamību par pašvaldībā pieejamiem veselību veicinošiem pakalpojumiem. Saistošo noteikumu projekts nosaka katra pakalpojuma saturu, mērķa grupu, kā arī dokumentu iesniegšanas kārtību, lai persona saņemtu pakalpojumu. Saistošajos noteikumos ir iekļauti sekojoši veselību veicinošie pakalpojumi: ergoterapeita pakalpojums, fizioterapeita pakalpojums, ortodontijas pakalpojums, zobu protezēšanas pakalpojums, vingrošana ūdenī un veselību veicinošs pasākumu komplekss senioriem.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Līdzekļu apmērs katra pakalpojuma nodrošināšanai tiek noteikts atbilstoši Jūrmalas pašvaldības budžetā attiecīgajā gadā veselības veicinošo pakalpojumu nodrošināšanai piešķirtajiem līdzekļiem. 2013.gadā veselību veicinošo pakalpojumu izmaksas tiks nodrošinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros.

Informācija par plānoto projekta saskaņošanu un konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts attiecas uz veselības veicināšanas jomu.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.pantu saistošie noteikumi tiks publicēti laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā un pašvaldības mājaslapā.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF