Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Nav stājies spēkā

2013.gada 30.maijāNr. 23

protokols Nr. 12, 14. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā,
reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 9.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 6.pantu,
Latvijas Republikas likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 5.pantu

1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība”:

1.1. Saistošo noteikumu 1.2.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1.2. Personas, kurām ir nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un kurām ir tiesības to saņemt, reģistrē Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļa (turpmāk tekstā — Dzīvokļu nodaļa), lai sniegtu šādu palīdzību:”.

1.2. Papildināt saistošos noteikumus ar 1.2.3.punktu šādā redakcijā:

„1.2.3. izīrētu pašvaldībai piederošu sociālo dzīvokli vai dzīvojamo telpu sociālajā dzīvojamā mājā.”

1.3. Saistošo noteikumu 1.3.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1.3. Persona, kura atbilstoši tiesiskam pamatojumam pēdējos piecus gadus deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, iesniedz Dzīvokļu nodaļā rakstveida iesniegumu un dokumentus, kas apliecina, ka persona ir tiesīga saņemt šo noteikumu 1.2.punktā noteikto palīdzības veidu.”

1.4. Svītrot saistošo noteikumu 1.6.punktu.

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā, un tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

J.VisockisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija saistošajiem noteikumiem Nr.23
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā,
reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība””

Īss projekta satura izklāsts.

Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu projekts „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība”” paredz veikt grozījumus saistošajos noteikumos, norādot Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību – Dzīvokļu nodaļu sociālās dzīvojamās platības pieprasīšanai un nosakot personu loku, kurām tiesības saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Projekta nepieciešamības pamatojums.

Grozījumi saistošajos noteikumos nepieciešami, lai uzlabotu un pilnveidotu pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtību, nosakot vienu pašvaldības struktūrvienību, kur iedzīvotāji vēršas pēc palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā, un uzlabotu pieejamību palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu .

2013.gadā sociālo dzīvokļu izmaksas tiks nodrošinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros.

Informācija par plānoto projekta saskaņošanu un konsultācijām ar privātpersonām.

Projekta nepieciešamība apspriesta un atbalstīta Sociālo, veselības, kultūras un sporta jautājumu komitejā un Finanšu komitejā.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.pantu saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā un pašvaldības mājas lapā.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF