Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 4.jūlijāNr. 406

protokols Nr. 17, 13. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Straumes ielā 1A
nodošanu apsaimniekošanā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 9.aprīļa lēmumu Nr.190 „Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība” pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitālā ieguldītā nekustamā īpašuma iegūšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā” un Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumu Nr.337 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” un „Jūrmalas ātrā palīdzība” reorganizācijas uzsākšanu”, kā arī, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo nekustamā īpašuma racionālu apsaimniekošanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pārtraukt 2002.gada 18.decembrī ar pašvaldības bezpeļņas organizāciju – uzņēmumu „Jūrmalas ātrā palīdzība” noslēgto pilnvarojuma līgumu Nr.01-16/1013 par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu.

2. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā” grozījumu un papildināt 2.pielikumu ar nekustamo īpašumu Jūrmalā, Straumes ielā 1A ar kadastra Nr.1300 009 6617, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6617 un kopējo platību 1962m2, glābšanas stacijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6617 001 un degvielas noliktavas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6617 002.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) viena mēneša laikā sagatavot vienošanos par lēmuma 1.punktā minētā līguma pārtraukšanu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) viena mēneša laikā sagatavot vienošanos par grozījumiem 2002.gada 2.janvārī ar pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” noslēgtajā pilnvarojuma līgumā Nr.47 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamā un vasarnīcu fonda) apsaimniekošanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF