Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 25.februāra 51.lēmumu

2013.gada 25.jūlijāNr. 415

protokols Nr. 18, 8. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumā Nr.343
„Par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvu”

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikuma Nr.27 „Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums” 3.punkta otro daļu, un Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija nolikumu Nr.14 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.27 Nr.27 „Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums””, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumā Nr.343 „Par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvu”, lēmuma 1.1.apakšpunktu izsakot šādā redakcijā:

„1.1. Arturs Grants - Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora vietnieka p.i.”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF