Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 8.augustāNr. 464

protokols Nr. 19, 5. punkts

Par Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijas/restaurācijas
Turaidas ielā 1, Jūrmalā finansēšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un saskaņā ar likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta 5.daļu, likuma „Par valsts budžetu 2013.gadam” 14.panta 5.daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.669 „Par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2013.-2015.gadam”,

ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumu Nr.421 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijai/restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā”,

lai novērstu risku, ka 2014.gadā varētu tikt pārtraukta Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijas/restaurācijas Turaidas ielā 1, Jūrmalā 2.etapa darbu īstenošana ar beigu termiņu 2014.gada 1.jūnijs, tā kā Jūrmalas pilsētas dome varētu saņemt atteikumu no Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt kā prioritāti 2014.gada pašvaldības budžetā Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijas/restaurācijas Turaidas ielā 1, Jūrmalā 2.etapa darbu īstenošanas finansēšanu Ls 1 995 413 apmērā.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 4.septembra lēmumu Nr.494 „Par Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijas/restaurācijas Turaidas ielā 1, Jūrmalā finansēšanu”.

3. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumu Nr.64 „Par daudzstāvu dzīvojamo māju ar sociālajiem dzīvokļiem būvniecībai Jūrmalā, Dīķu ielā 30 finansēšanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF