Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 8.augustāNr. 466

protokols Nr. 19, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.199
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
(Mācību korpusa lit.002 rekonstrukcijai bez apjoma palielināšanas Dūņu ceļā 2, Jūrmalā)”

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.199 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu (Mācību korpusa lit.002 rekonstrukcijai bez apjoma palielināšanas Dūņu ceļā 2, Jūrmalā)”, lēmuma 1.punktu izsakot šādā redakcijā:

„1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut Jūrmalas pilsētas domei ņemt kredītu Ls 387 547 apmērā 2013.gadā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, mācību korpusa lit.002 rekonstrukcijai bez apjoma palielināšanas Dūņu ceļā 2, Jūrmalā.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF