Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2014.gada 30.janvāra 48.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 16.janvāra 14.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2013.gada 8.augustāNr. 483

protokols Nr. 19, 26. punkts

Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas komisiju

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām” 2.pantu un, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 1.aprīļa lēmuma Nr.262 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” nodošanu privatizācijai” un 2012.gada 7.jūnija lēmuma Nr.318 „Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas pamatprincipiem” izpildi, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izveidot privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas komisiju 8 cilvēku sastāvā. Grozīts ar domes 2014.gada 16.janvāra 14.lēmumu

2. Apstiprināt privatizācijas komisiju šādā sastāvā:

2.1. Gunta Smalkā – Izpilddirektora pienākumu izpildītāja;

2.2. Arturs Grants- Izpilddirektora vietnieka pienākumu izpildītājs;

2.3. Elviss Venters– Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs;

2.4. Gunta Jubele – Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja; Grozīts ar domes 2014.gada 16.janvāra 14.lēmumu

2.5. Evija Rakiša – Juridiskās nodaļas vadītāja; Grozīts ar domes 2014.gada 16.janvāra 14.lēmumu

2.6. Inga Brača – Budžeta nodaļas vadītāja;

2.7. Ināra Kundziņa – Centralizētās grāmatvedības vadītāja;

2.8. Kaspars Bogomols - Revīzijas un audita nodaļas vecākais referents. Grozīts ar domes 2014.gada 16.janvāra 14.lēmumu

2.9. Papildināts ar domes 2014.gada 16.janvāra 14.lēmumu

3. Privatizācijas komisijai (G.Smalkā) sešu mēnešu laikā organizēt privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas projekta izstrādāšanu un iesniegt to apstiprināšanai domē. Grozīts ar domes 2014.gada 30.janvāra 48.lēmumu

4. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 7.jūnija lēmuma Nr.318 „Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas pamatprincipiem” 3.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.738 „Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas komisijas izveidošanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF