Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 4.septembrīNr. 509

protokols Nr. 21, 4. punkts

Par dzīvokļu komisijas locekļu atbrīvošanu no amata

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.aprīļa nolikuma Nr.30 „Dzīvokļu komisijas nolikums” 1.1.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt no amata šādus Dzīvokļu komisijas locekļus:

1.1. Jāni Poļaku;

1.2. Andu Rudēvicu (Lodiņu);

1.3. Intu Braķi;

1.4. Broņislavu Sadovsku;

1.5. Aiju Medni;

1.6. Jāni Reķi;

1.7. Andri Vaļģi;

1.8. Inesi Pelsi-Ilsjāni (Pelsi).

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt 2009. gada 13.augusta lēmumu Nr.660 "Par dzīvokļu komisiju"

Lejupielāde: DOC un PDF