Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Ir grozījumi ar domes 2019.gada 20.jūnija 286.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2019.gada 21.marta 112.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2019.gada 21.februāra 60.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2018.gada 18.decembra 600.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2018.gada 18.oktobra 508.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2018.gada 26.jūlija 336.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2017.gada 19.decembra 612.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2017.gada 20.jūlija 334.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2017.gada 27.aprīļa 223.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2016.gada 16.decembra 631.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2016.gada 15.septembra 437.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2016.gada 21.aprīļa 142.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2015.gada 16.decembra 518.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2014.gada 18.decembra 524.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2013.gada 27.decembra 733.lēmumu

2013.gada 7.novembrīNr. 625

protokols Nr. 26, 8. punkts

Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas
2014.–2020.gadam apstiprināšanu

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 2.2.sadaļu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 11.oktobra lēmumu Nr.454 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādes uzsākšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas attīstības programmu 2014. – 2020.gadam (turpmāk – programma) saskaņā ar pielikumā esošo elektronisko datu nesēju.

2. Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai nodrošināt:

- programmas aktualizāciju saskaņā ar pielikumā noteiktajām prasībām ne retāk kā reizi gadā;

- reizi trijos gados (pirmo reizi – 2016.gadā) sagatavot programmas uzraudzības ziņojumu saskaņā ar pielikumā noteiktajā prasībām.

3. Jūrmalas pilsētas domes Informātikas nodaļai publicēt Jūrmalas pašvaldības mājaslapā www.jurmala.lv paziņojumu par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā paziņojumu par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Elektroniskā datu nesēja saturs:

Esošās situācijas un SVID analīze DOCX

Stratēģiskā daļa un rīcības plāns DOCX Grozīts ar domes 2013.gada 27.decembra 733.lēmumu; Grozīts ar domes 2014.gada 18.decembra 524.lēmumu Grozīts ar domes 2015.gada 16.decembra 518.lēmumu Grozīts ar domes 2016.gada 21.aprīļa 142.lēmumu Grozīts ar domes 2016.gada 15.septembra 437.lēmumu Grozīts ar domes 2016.gada 16.decembra 631.lēmumu Grozīts ar domes 2017.gada 27.aprīļa 223.lēmumu Grozīts ar domes 2017.gada 20.jūlija 334.lēmumu Grozīts ar domes 2017.gada 19.decembra 612.lēmumu Grozīts ar domes 2018.gada 26.jūlija 336.lēmumu Grozīts ar domes 2018.gada 18.decembra 600.lēmumu Grozīts ar domes 2019.gada 21.februāra 60.lēmumu Grozīts ar domes 2019.gada 21.marta 112.lēmumu Grozīts ar domes 2019.gada 20.jūnija 286.lēmumu

Pielikumi DOCX

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums PDF

Vides pārskata pielikumi PDF


Lejupielāde: DOC un PDF