Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2018.gada 26.jūlija 347.lēmumu

2013.gada 7.novembrīNr. 631

protokols Nr. 26, 14. punkts

Par vidi degradējošu būvi Ceriņu ielā 3,
Jūrmalā kadastra apzīmējums 1300 010 1401 001

Jūrmalas pilsētas dome, izvērtējot situāciju saistībā ar būvi Jūrmalā, Ceriņu ielā 3 ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1401 001, (turpmāk – Ēka), konstatēja:

Nekustamais īpašums Jūrmalā, Ceriņu ielā 3 kadastra Nr.1300 010 0086, sastāv no zemesgabala ar platību 2689m2, būves ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1401 001, uz ko īpašuma tiesības nostiprinātas SIA „Blaumaņa 15”, reģistrācijas Nr.40103454842, (turpmāk – Īpašnieks) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000501887.

Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 03.jūlija Atzinumā Nr.278 par būves pārbaudi konstatēts, ka dzīvojamā ēka (būves kadastra apzīmējums 1300 010 1401 001) ir valsts un vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, kurš atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības un krasta kāpu aizsargjoslā. Būves koka karkasa sienas un jumta konstrukcija ir zaudējusi savu noturību un turpmākās ekspluatācijas laikā tā var ietekmēt arī citas būves konstrukcijas. Būvju koka fasāžu apšuvums un tās krāsojums ir bojāts. Ar savu vizuālo izskatu minētā būve bojā apkārtējo ainavu.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas būvinspektors 2013.gada 17.oktobrī atkārtoti veica būves Jūrmalā, Ceriņu ielā 3 apsekošanu, kuras laikā konstatēja, ka nav izpildīts Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 03.jūlija Atzinumā Nr.278 par būves pārbaudi 1.punktā uzdotais – līdz 2012.gada 10.septembrim sakārtot būvi ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1401 001 Ceriņu ielā 3, Jūrmalā, atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 166.un 169.punkta un normatīvo aktu prasībām, kā arī Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas izsniegtajai atļaujai.

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra Atzinumā Nr.440 par būves pārbaudi ir konstatēts, ka nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Ceriņu ielā 3 ir pārkāptas sekojošu normatīvo aktu prasības:

Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.punktā noteiktais, - namīpašumu īpašniekiem namīpašumus, kas uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ir neapdzīvoti vai kuros nenotiek saimnieciskā darbība, jāaizslēdz (ieejas, pagraba durvis un logus), lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu, un to teritorijas jāiežogo, ja tajās var rasties veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Namīpašumos un to teritorijās jāievēro ugunsdrošības noteikumus un sanitārās normas, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos. Šie objekti nedrīkst bojāt ainavu, traucēt blakus esošo namīpašumu lietošanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta otro daļu un Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ceriņu ielā 3 īpašniekam SIA „Blaumaņa 15” ir uzdots 2013.gada 28.oktobrī ierasties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā rakstisku paskaidrojumu sniegšanai un administratīvā pārkāpuma protokola parakstīšanai.

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra Atzinums Nr.440 par būves pārbaudi Jūrmalā, Ceriņu ielā 3 ir nosūtīts Īpašniekam 2013.gada 19.oktobrī. Īpašnieks nav atsaucies uz atkārtotu aicinājumu ierasties Pilsētplānošanas nodaļā un nav sniedzis paskaidrojumus, kā arī noteiktajā termiņā nav novērsis konstatētos pārkāpumus.

Tā kā Ēka degradē Jūrmalas pilsētas ainavu, Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 66.pantu, izvērtējot administratīvā akta izdošanas lietderīgumu, uzskata par nepieciešamu piemērot tiesiskos līdzekļus, lai Īpašnieks sakārtotu Ēku atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas novērstu šobrīd pastāvošo Jūrmalas pilsētas vides degradāciju.

Tādējādi Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta trešo daļu, kas noteic - ja administratīvais akts ir izdots rakstveidā un personas viedoklis un argumenti nav noskaidroti, administratīvā akta pamatojumā norāda iemeslu, un ņemot vērā konstatēto un secināto, uzskata, ka aicināt Īpašnieku izteikt viedokli vai argumentus administratīvās lietas, kas saistīta ar Ēkas sakārtošanas procesu, ietvaros, lietderības apsvērumu dēļ nav nepieciešams.

Ņemot vērā to, ka Īpašnieks nav nodrošinājis Ēkas sakārtošanu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 noteiktajām prasībām, Ēkai tehniskā un vizuālā stāvokļa dēļ ir vidi degradējoša ietekme uz pilsētas ainavu, tādēļ, lai stimulētu Īpašnieku sakārtot Ēku atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Īpašniekam piederošā Ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1401 001 ir klasificējama kā vidi degradējoša būve atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.2.punktam, un būvei piekritīgā zemes platība ir nosakāma atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.4.punktam.

Ņemot vērā iepriekšminēto, vadoties no Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.2, 2.4.punkta, Administratīvā procesa likuma 62.panta, 66.panta, 70.panta pirmās un otrās daļas, 79.panta pirmās daļas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Klasificēt nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Ceriņu ielā 3 esošo ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1401 001, kā vidi degradējošu būvi.

2. Noteikt būvei ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1401 001piekritīgo zemes platību 930 kv.m saskaņā ar grafisko pielikumu.

Administratīvo aktu par Ēkas klasificēšanu kā vidi degradējošu būvi var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF