Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 2013.gada 12.decembra 719.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2013.gada 7.novembrīNr. 655

protokols Nr. 26, 38. punkts

Par koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri Jūrmalā,
Meistaru ielā 7 un par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma
grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Meistaru ielā 7

Grozīts ar domes 2013.gada 12.decembra 719.lēmumu

Jūrmalas pilsētas domē ir saņemts koģenerācijas uzņēmuma - sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KSER” valdes locekļa D. A. 2013.gada 18.oktobra iesniegums ar lūgumu veikt nepieciešamos pasākumus koģenerācijas stacijas būvniecības ieceres virzības nodrošināšanai Jūrmalā, Meistaru ielā 7.

Pamatojoties SIA „KSER” (reģistrācijas Nr.40103553566) būvniecības priekšlikuma iesniegumu „Par koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri Jūrmalā, Meistaru ielā 7, 2013.gada 12.martā ar Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas lēmumu Nr.426 tika izsniegts atzinums būvniecības ieceres publiskai apspriešanai „Par koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri Meistaru ielā 7, Jūrmalā.”

Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa, pamatojoties uz Būvniecības likuma 12.pantu un Ministru kabineta 2007.gada 22.maija noteikumiem Nr.331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” (turpmāk Noteikumi Nr.331) 5.punktu un uz Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas 2013.gada 12.marta atzinumu Nr.426, izsludināja publisko apspriešanu „Par koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri Meistaru ielā 7, Jūrmalā”. Publiskā apspriešana (no 2013.gada 9.jūlija līdz 2013.gada 9.augustam) tika novadīta atbilstoši noteikumu Nr.331 prasībām. Būvniecības ieceres prezentācijas sanāksme notika Būvvaldē, Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, 2013.gada 01.augustā plkst.17.30. Sabiedrības pārstāvji publiskajā apspriešanā nebija ieradušies. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemtas 26 atsauksmes; 24 - par, 2-pret būvniecības ieceri.

Zemesgabals Jūrmalā, Meistaru ielā 7 saskaņā ar 1998.gada 12.novembra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.1147 „Par detālplānojuma apstiprināšanu „Slokas darījumu parkam”” apstiprināto detālplānojumu „Slokas darījumu parks” daļēji atrodas Jauktas ražošanas teritorijā (JR) un daļēji plānoto ielu teritorijā. Pašreizējā kadastra situācija neatbilst detālplānojumā noteiktajam teritorijas zonējumam un plānotajam ielu tīklam. Apbūves noteikumos jauktas ražošanas teritorija (JR) nozīmē zemesgabalus, kur primārais zemes, ēkas un citas būves vai tās daļas izmantošanas veids ir tāda ražošanas objekta izvietošana, kas nerada būtisku piesārņojumu, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 (protokols Nr.17, 55.punkts) „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu ” apstiprināto Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabals atrodas Jauktā ražošanas un darījumu apbūves teritorijā (18JRD), kā arī ir precizētas satiksmes infrastruktūras teritorijas, kas neatbilst detālplānojumam „Slokas darījumu parks”. Ņemot vērā minēto secinām, ka būvniecības iecere neatbilst detālplānojumam.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides pārraudzības valsts birojs 2013.gada 5.septembrī ir pieņēmis lēmumu Nr.298 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu”.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 36.punktu „Ja pašvaldības teritorijā blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei ir ierosināta tādu objektu būvniecība, kuri rada specifisku ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu), bet kuriem nav piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, pašvaldība iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai organizē publisko apspriešanu atbilstoši pašvaldības nolikumā noteiktajai kārtībai. Pašvaldība, izvērtējot ierosinātā objekta būvniecības ieceri, ņem vērā pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentus un publiskās apspriešanas rezultātus. Ja pašvaldība atbalsta būvniecības ieceri, tā pieņem lēmumu par detālplānojuma izstrādi, ja tāds ir nepieciešams saskaņā ar šo noteikumu 34. vai 35.punktu, vai būvniecības ieceri virza atbilstoši būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.” Koģenerācijas stacijas būvniecība plānota ūdensgūtnes iecirkņa ķīmiskajā un Vecslocenes upes tuvumā, 400m attālumā no īpaši aizsargājamās dabas teritorijas- Ķemeru nacionālā parka, kā arī Slokas un Bažciema savrupmāju dzīvojamo rajonu tiešā tuvumā (150m attālumā) un rada specifisku ietekmi (vibrācijas, dūmu un smaku piesārņojumu) uz apkārtējo vidi. Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts birojs 2013.gada 5.septembra lēmumu Nr.298 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu” nav veikts ietekmes uz vidi novērtējums. Ar ekspluatāciju saistītās ietekmes – koksnes biomasas koģenerācijas stacijas radītie trokšņi, vibrācijas, gaisa un apkārtējās vides piesārņojums, ainaviskās izmaiņas (skurstenis un izmeši no tā), kā arī avārijas riski būs pastāvīgas un ilgstošas un turpināsies visu uzņēmuma darbības laiku.

Izvērtējot SIA „KSER” ierosināto būvniecības ieceri un pamatojoties uz:

- 12.03.2013. Būvvaldes komisijas atzinumu Nr.426;

- SIA „Ūdensnesējs serviss” izstrādāto ieceres metu;

- Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas sagatavoto gala ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem,

kā arī pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides komitejas 2013.gada 2.oktobra sēdes protokolu Nr.1.1-81/6, Būvniecības likuma 3.pantu un 11.panta 3.daļu, un ņemot vērā, ka būvniecības iecere atbilst Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” prasībām, izskatot koģenerācijas uzņēmuma - SIA „KSER” iesniegumu un atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 36.punktam, un saskaņā ar 2013.gada 14.oktobra ārkārtas Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-81/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt būvniecības ieceri „Par koģenerācijas stacijas būvniecību Meistaru ielā 7, Jūrmalā”.

2. Uzsākt „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu projekta izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Meistaru ielā 7 (kadastra Nr.1300 022 0507) saskaņā ar 1.pielikumu. Grozīts ar domes 2013.gada 12.decembra 719.lēmumu

3. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei saskaņā ar 2.pielikumu.

4. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju iecelt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Ritu Ansuli.

5. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par detālplānojuma uzsākšanu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē.

6. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai divu nedēļu laikā pēc pieņemšanas elektroniski nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.655

(protokols Nr.26, 38.punkts)

Pielikums PDF2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.655

(protokols Nr.26, 38.punkts)

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDEI

zemesgabalam Jūrmalā, Meistaru ielā 7

(kadastra Nr.1300 022 0507, zemesgabala platība 5809 kv.m)
Grozīts ar domes 2013.gada 12.decembra 719.lēmumu

1.Zemesgabala īpašnieks: SIA „KSER” (reģistrācijas Nr.40103553566)

2.Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs: SIA „KSER”

3.Detālplānojuma izstrādes pamatojums.

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas 16.10.2012. Ministru Kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 34.1.punkts un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 195.11, 361.2 un 457.5 punkts. Grozīts ar domes 2013.gada 12.decembra 719.lēmumu

4.Detālplānojuma izstrādes mērķis.

Izstrādāt detālplānojumu, paredzot koģenerācijas stacijas būvniecību, nosakot apbūves rādītājus – apbūves intensitāti, blīvumu un augstumu zemesgabalā, kā arī plānoto (atļauto) izmantošanu, vadoties pēc Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem, izvērtējot plānotās būvniecības ietekmi uz blakus esošiem Slokas un Bažciema savrupmāju dzīvojamiem rajoniem.

5.Zemesgabala Jūrmalā, Meistaru ielā 7 raksturojums.

5.1. Zemesgabals Jūrmalā, Meistaru ielā 7 atrodas „Slokas darījumu parka” teritorijā.

5.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemesgabals atrodas Jauktā ražošanas un darījumu apbūves teritorijā (18JRD).

6.Prasības detālplānojuma izstrādei

(saskaņā ar Latvijas Republikas 16.10.2012. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”):

6.1. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju, no:

6.1.1. Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes;

6.1.2. VZD Rīgas reģionālās nodaļas;

6.1.3. VAS Latvijas Valsts ceļi;

6.1.4. Veselības inspekcijas;

6.1.5. SIA „Jūrmalas Gaisma”;

6.1.6. SIA „Lattelekom” Lielrīgas reģiona;

6.1.7. SIA „Jūrmalas ūdens”;

6.1.8. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

6.1.9. AS „Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa;

6.1.10. Jūrmalas pilsētas domes Būvniecības nodaļas;

6.1.11. Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas;

6.1.12. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas;

6.1.13. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas;

6.1.14. Valsts Meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības;

6.1.15. SIA „Jūrmalas Siltums”.

6.2.Detālplānojuma sastāvs:

6.2.1. paskaidrojuma raksts – ietver teritorijas pašreizējās izmantošanas un detālplānojuma risinājuma aprakstu un pamatojumu;

6.2.2. grafiskā daļa:

· grafisko daļu izstrādā Latvijas 1992.gada ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS – 92 TM uz augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pamatnes;

· teritorijas pašreizējās izmantošanas plāns;

· teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas aprobežojumi (plāns ar topogrāfijas elementiem), nosakot pašreizējās un plānotās zemes vienību robežas, plānotās apbūves, satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikāciju izvietojumu shēmu, apgrūtinātās teritorijas un objektus, kuriem nosaka aizsargjoslas;

· citi plāni, shēmas, kas nepieciešami atsevišķu plānoto (atļauto) izmantošanas veidu un izmantošanas aprobežojumu attēlošanai (ietverot ceļu un ielu shēmas, inženierapgādes tīklu shēmas).

6.2.3. teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi:

· detalizēti teritorijas izmantošanas nosacījumi un apbūves parametri saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 apstiprināto Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, atbilstoši mēroga noteiktībai detalizējot un precizējot tajā noteiktās teritorijas daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus.

· detālplānojuma realizācijas kārtība.

6.3.Kopsavilkums par detālplānojuma izstrādes procesu:

6.3.1. paziņojumi un publikācijas presē;

6.3.2. pasta apliecinājums par paziņojumu nosūtīšanu blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem;

6.3.3. publiskās apspriešanas pasākumu saraksts;

6.3.4. ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem, pievienojot pamatojumu noraidījumiem;

6.3.5. sabiedriskās apspriedes protokols, kas noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

6.3.6. ziņojums par institūciju atzinumiem.

7. Detālplānojuma izskatīšana.

Detālplānojuma izstrādātājs detālplānojuma projektu iesniedz izstrādes vadītājam, kurš to izskata četru nedēļu laikā un sagatavo atzinumu. Pēc detālplānojuma projekta un izstrādes vadītāja atzinuma izskatīšanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 108.punktam par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai vai detālplānojuma redakcijas precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja atzinumam.

Divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai izstrādes vadītājs kopā ar detālplānojuma izstrādātāju organizē publisko apspriešanu un pieprasa no darba uzdevumā minētajām institūcijām atzinumus par detālplānojuma projektu.

Projekta materiāli publiskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona) un digitālā veidā (*dgn., *.pdf vai *jpd formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā.

Organizēt sabiedrības līdzdalības pasākumu publiskās apspriešanas ietvaros.

Pēc publiskās apspriešanas beigām detālplānojuma izstrādātājs kopā ar izstrādes vadītāju apkopo publiskās apspriešanas materiālus un institūciju atzinumus, skaņojumus un, ja nepieciešams, detālplānojuma izstrādātājs precizē detālplānojuma projektu.

8.Detālplānojuma apstiprināšana

Izstrādāto detālplānojuma projektu, kopsavilkumu, kā arī administratīvā līguma projektu par detālplānojuma īstenošanu detālplānojuma izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam.

Ja detālplānojumā ietvertie risinājumi skar nekustamos īpašumus, kuru īpašnieki nav detālplānojuma ierosinātāji, pirms detālplānojuma apstiprināšanas jāsaņem viņu rakstiska piekrišana un uz detālplānojuma grafiskās daļas kartes lapas jābūt šo nekustamo īpašumu īpašnieku parakstam, izņemot gadījumus, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek piemērota nekustamo īpašumu piespiedu atvasināšana.

Detālplānojuma dokumentāciju izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai domē. Dome pieņem lēmumu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 116.punktam un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantam.

Detālplānojuma stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Paziņojumu ievieto arī vietējā laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē un izziņo citos sabiedrībai pieejamos veidos.

9.Citas prasības.

Detālplānojuma izstrādātājiem jāievēro prasības atbilstoši Latvijas Republikas 16.10.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 131., 132., 134., 135., 136.punktiem.

Detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi.

Apstiprināto detālplānojumu noformēt 2 sējumos saskaņā ar LR 28.09.2010. MK noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un elektroniskā formātā (3 CD).

Sagatavoja: R.Ansule

294256223.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.655

(protokols Nr.26, 38.punkts)
Grozīts ar domes 2013.gada 12.decembra 719.lēmumu

Projekts

Līgums Nr.____________

par detālplānojuma izstrādes finansēšanu

Jūrmalā, 2013.gada _____________

Jūrmalas pilsētas dome, tās izpilddirektora p.i. Guntas Smalkās personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, turpmāk saukts –Pašvaldība, no vienas puses un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ KSER” (reģ.Nr. 40103553566) valdes locekļa D. A. , turpmāk saukts Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs, no otras puses, abi kopā saukti - Puses, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 13.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” noslēdz šādu līgumu, turpmāk saukts – Līgums:

1. Līguma priekšmets

1.1. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada ­­­_____________ lēmumu Nr.________ „Par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Meistaru ielā 7” (prot.Nr.____________) Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs finansē detālplānojuma izstrādi 100 (simts procentu) apmērā.

1.2. Detālplānojums tiek izstrādāts zemesgabalam Jūrmalā, Meistaru ielā 7 (kadastra apzīmējums 1300 022 0507).

1.3. Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Rita Ansule.

2. Pašvaldības izdevumu detālplānojuma izstrādes

procedūras nodrošināšanai apmaksas kārtība un termiņi

2.1.Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs apņemas segt pašvaldības izdevumus Ls 500.00 apmērā (EUR 711.44) papildus maksājot PVN, par detālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada ___________ lēmumu Nr._____ „Par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Meistaru ielā 7” un Līguma 3.punktu, šādā kārtībā:

2.1.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma reģistrēšanas veic priekšapmaksu 50% apmērā (Ls 250.00 apmērā (EUR 355.72), papildus maksājot PVN);

2.1.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc

detālplānojuma projekta apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas domē veic atlikušo maksājumu 50% apmērā (Ls 250.00 apmērā (EUR 355.72), papildus maksājot PVN).

2.1.3. Līdz 2013.gada 31.decembrim norēķini tiek veikti latos. Sākot ar 2014.gada 1.janvāri norēķini tiek veikti euro.

3. Pušu saistības

3.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums veikt maksājumus Pašvaldībai Līgumā noteiktā apmērā un kārtībā.

3.2. Pašvaldībai ir pienākums nodrošināt detālplānojuma projekta izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar LR spēkā esošo normatīvu prasībām.

3.3. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi.

3.4. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums nodrošināt Pašvaldību ar nepieciešamajiem informatīvajiem materiāliem, to iesniegšanai Jūrmalas pilsētas domes komitejās un sēdēs pēc detālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma.

3.5. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums sagatavot nepieciešamos informatīvos materiālus publiskās apspriešanas uzsākšanai.

3.6. Pašvaldība nodrošina detālplānojuma teritorijā un tai pieguļošo zemes īpašnieku un iedzīvotāju rakstisku informēšanu, nosūtot paziņojumus par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un publiskās apspriešanas pasākumiem.

3.7. Pašvaldība nodrošina nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Jūrmalas pilsētas domes komitejās un sēdēs.

3.8. Pašvaldība publicē nepieciešamos paziņojumus vietējā laikrakstā, pašvaldības tīmekļa vietnē un paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu arī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

3.9. Pašvaldība pieprasa detālplānojuma izstrādei nepieciešamos nosacījumus no institūcijām, kas minētas Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada __________ lēmuma Nr._____ otrā pielikuma 6.1. punktā.

3.10. Pašvaldība nodod Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam šādus dokumentus vai to kopijas:

3.10.1. Saņemtos nosacījumus un atzinumus;

3.10.2. Sabiedriskās apspriešanas protokolus.

3.11. Pēc detālplānojuma projekta izstrādāšanas, izstrādes vadītājs iesniedz to izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domē. Pašvaldībai ir pienākums Jūrmalas pilsētas domes sēdē izskatīt detālplānojuma projektu un pieņemt vienu no lēmumiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

3.12. Ja Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs nepilda Līguma 2.1.punktā noteikto kārtību, tad Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs Pašvaldībai par katru nokavēto dienu maksā līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no 2.1.punktā minētās summas.

3.13. Detāplānojuma projekta izstrādes finansēšanas kārtību nosaka Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un detālplānojuma izstrādātājs, savstarpēji vienojoties (ja detālplānojuma ierosinātājs pats neizstrādā detālplānojumu), līgumā norādot Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.nodaļā noteikto.

4. Strīdu izskatīšanas kārtība

4.1. Strīdi, kas rodas Līguma neizpildes gadījumā, tiek risināti sarunu ceļā.

4.2. Ja sarunu ceļā nevar panākt vienošanos, tad strīds tiek risināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5. Papildus nosacījumi

5.1. Līgumā izdarīti grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie iesniegti rakstiski un apstiprināti ar Pušu parakstiem.

5.2. Jautājumus, kas nav minēti Līgumā, Puses risina saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

5.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Pašvaldībai, otrs - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam.

Pašvaldība Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs
Jūrmalas pilsētas dome SIA „KSER”
Jomas 1/5, Jūrmala, LV-2015 Valdes loceklis D. A.s
n/m reģ. Nr.90000056357 Rīga, Kleistu iela 17-35, LV-1067
Konta Nr.LV81PARX0002484577002
AS“Citadele banka”,
SWIFT kods: PARXLV22
_______________________ ________________________
(G.Smalkā) (D.A.)

Lejupielāde: DOC un PDF