Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2017.gada 16.februāra 68.lēmumu

2013.gada 28.novembrīNr. 677

protokols Nr. 27, 31. punkts

Par vidi degradējošām būvēm Dzirnavu ielā 100, Jūrmalā,
kadastra apzīmējumi 1300 022 0702 001, 1300 022 0702 002, 1300 022 0702 003,
1300 022 0702 004, 1300 022 0702 005, 1300 022 0702 007, 1300 022 0702 009, 1300 022 0702 013,
1300 022 0702 014, 1300 022 0702 018, 1300 022 0702 019, 1300 022 0702 020

Jūrmalas pilsētas dome, izvērtējot situāciju saistībā ar būvēm Jūrmalā, Dzirnavu ielā 100 ar kadastra apzīmējumiem 1300 022 0702 001, 1300 022 0702 002, 1300 022 0702 003, 1300 022 0702 004, 1300 022 0702 005, 1300 022 0702 007, 1300 022 0702 009, 1300 022 0702 013, 1300 022 0702 014, 1300 022 0702 018, 1300 022 0702 019, 1300 022 0702 020 (turpmāk – Ēkas), konstatēja:

Nekustamais īpašums Jūrmalā, Dzirnavu ielā 100, kadastra Nr.1300 022 0702, sastāv no zemesgabala ar platību 39422 kv.m, un būvēm ar kadastra apzīmējumiem: 1300 022 0702 001, 1300 022 0702 002, 1300 022 0702 003, 1300 022 0702 004, 1300 022 0702 005, 1300 022 0702 007, 1300 022 0702 009, 1300 022 0702 013, 1300 022 0702 014, 1300 022 0702 016, 1300 022 0702 017, 1300 022 0702 018, 1300 022 0702 019, 1300 022 0702 020 saskaņā ar LR Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem. Īpašuma tiesības uz zemi ir nostiprinātas Elitai Aidei, personas kods 050148-11828, uz 13/100 d.d., Ievai Kainai, personas kods 100543-12616, uz 13/100 d.d., Rutai Borislavai, personas kods 290945-11855, uz 3266/10000 d.d. un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „BEMO MEŽS”, reģistrācijas Nr.40003214593, uz 4134/10000 d.d. (turpmāk – Zemes Īpašnieki) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1397. Īpašuma tiesības uz ēkām ar kadastra apzīmējumiem 1300 022 0702 001, 1300 022 0702 002, 1300 022 0702 003 un 1300 022 0702 005 ir nostiprinātas SIA „BEMO MEŽS”, reģistrācijas Nr.40003214593, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1397 A. Ar Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 6.oktobra lēmumu Nr.346 „Par ēku un zemesgabala Dzirnavu ielā 79 turpmāku izmantošanu” ir nolemts uzdot SIA „ BEMO MEŽS” pieņemt bilancē un līdz 1995.gada 1.janvārim nojaukt ēkas lit.004 (kadastra apzīmējums 1300 022 0702 004), 008 (kadastra apzīmējums 1300 022 0702 008), lit.009 (kadastra apzīmējums 1300 022 0702 009), lit.010 (kadastra apzīmējums 1300 022 0702 010), lit.011 (kadastra apzīmējums 1300 022 0702 011), lit.012 (kadastra apzīmējums 1300 022 0702 012), lit.013 (kadastra apzīmējums 1300 022 0702 013), lit.014 (kadastra apzīmējums 1300 022 0702 014), lit.018 (kadastra apzīmējums 1300 022 0702 018), lit.019 (kadastra apzīmējums 1300 022 0702 019), lit.020 (kadastra apzīmējums 1300 022 0702 020).

Reāli dabā minētās būves nav nojauktas un atrodas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BEMO MEŽS” valdījumā.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 30.maija lēmumu Nr.469 „Par adreses maiņu” ir precizēta nekustamā īpašuma adrese – iepriekšējos lēmumos lietotā adrese Jūrmalā, Dzirnavu ielā 79 atbilst apstiprinātajai adresei Jūrmalā, Dzirnavu ielā 100.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 6.augusta Atzinumā Nr.340 par būves pārbaudi ir konstatēts, ka namīpašuma būvju mūra sienas ir izdēdējušas un zaudējušas savu konstruktīvo noturību. Būves nav noslēgtas, tajās var iekļūt nepiederošas personas, radot veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Atsevišķas konstrukcijas un būvju elementi palielina būvju sabrukšanas risku un ir bīstami turpmākās ekspluatācijas laikā. Būvēm pieguļošā zemesgabala teritorijā inženiertīklu skatakas nav noslēgtas. Minēto būvju vizuālais izskats neatbilst pastāvošiem ēku un būvju ekspluatācijas noteikumiem.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas būvinspektors 2013.gada 1.oktobrī veica būvju Jūrmalā, Dzirnavu ielā 100 atkārtotu apsekošanu, kuras laikā konstatēja, ka nav izpildīts Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 6.augusta Atzinumā Nr.340 par būves pārbaudi uzdotais – līdz 2012.gada 1.oktobrim sakārtot vai nojaukt būves ar kadastra apzīmējumiem 1300 022 0702 001, 1300 022 0702 002, 1300 022 0702 003, 1300 022 0702 004, 1300 022 0702 005, 1300 022 0702 007, 1300 022 0702 009, 1300 022 0702 013, 1300 022 0702 014, 1300 022 0702 018, 1300 022 0702 019, 1300 022 0702 020 un kadastrā nereģistrētās būves Dzirnavu ielā 100, Jūrmalā atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 6.augusta Atzinumā Nr.340 par būves pārbaudi un Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 1.oktobra Atzinumā Nr.403 par būves pārbaudi ir konstatēts, ka nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Dzirnavu ielā 100 ir pārkāptas sekojošu normatīvo aktu prasības:

1. Būvniecības likuma 31.panta pirmajā daļā noteiktais - ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem,

2. Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.punktā noteiktais, - namīpašumu īpašniekiem namīpašumus, kas uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ir neapdzīvoti vai kuros nenotiek saimnieciskā darbība, jāaizslēdz (ieejas, pagraba durvis un logus), lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu, un to teritorijas jāiežogo, ja tajās var rasties veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Namīpašumos un to teritorijās jāievēro ugunsdrošības noteikumus un sanitārās normas, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos. Šie objekti nedrīkst bojāt ainavu, traucēt blakus esošo namīpašumu lietošanu.

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 1.oktobra Atzinums Nr.403 par būves pārbaudi Jūrmalā, Dzirnavu ielā 100 ar atkārtotu uzaicinājumu ierasties Pilsētplānošanas nodaļā paskaidrojumu sniegšanai un administratīvā protokola parakstīšanai ir nosūtīts ēku īpašniekam un valdītājam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „BEMO MEŽS” 2013.gada 2.oktobrī.

Tā kā Ēkas degradē Jūrmalas pilsētas ainavu, Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 66.pantu, izvērtējot administratīvā akta izdošanas lietderīgumu, uzskata par nepieciešamu piemērot tiesiskos līdzekļus, lai Ēku Īpašnieks sakārtotu Ēkas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas novērstu šobrīd pastāvošo Jūrmalas pilsētas vides degradāciju.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, kas noteic – lemjot par tāda administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestāde noskaidro un izvērtē adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā.

Ēku īpašnieka un valdītāja - sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BEMO MEŽS” – pārstāvis 2013.gada 28.oktobrī ir ieradies Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā un sniedzis paskaidrojumus par objekta sakārtošanu, apliecinot, ka ir veikta teritorijas norobežošana un tuvākajos gados ir paredzēts veikt ēku un būvju demontāžu.

Ņemot vērā to, ka Ēku Īpašnieks nav nodrošinājis Ēku sakārtošanu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 noteiktajām prasībām, Ēkai tehniskā un vizuālā stāvokļa dēļ ir vidi degradējoša ietekme uz pilsētas ainavu, tādēļ, lai stimulētu Īpašnieku sakārtot Ēkas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Ēku Īpašniekam piederošās Ēkas ar kadastra apzīmējumiem 1300 022 0702 001, 1300 022 0702 002, 1300 022 0702 003, 1300 022 0702 004, 1300 022 0702 005, 1300 022 0702 007, 1300 022 0702 009, 1300 022 0702 013, 1300 022 0702 014, 1300 022 0702 018, 1300 022 0702 019, 1300 022 0702 020 ir klasificējamas kā vidi degradējošas būves atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.2.punktam, un būvei piekritīgā zemes platība ir nosakāma atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.4.punktam.

Ņemot vērā iepriekšminēto, vadoties no Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.punkta, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.2, 2.4.punkta, Administratīvā procesa likuma 62.panta, 66.panta, 70.panta pirmās un otrās daļas, 79.panta pirmās daļas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Klasificēt nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Dzirnavu ielā 100 esošās ēkas ar kadastra apzīmējumiem 1300 022 0702 001, 1300 022 0702 002, 1300 022 0702 003, 1300 022 0702 004, 1300 022 0702 005, 1300 022 0702 007, 1300 022 0702 009, 1300 022 0702 013, 1300 022 0702 014, 1300 022 0702 018, 1300 022 0702 019, 1300 022 0702 020 kā vidi degradējošas būves.

2. Noteikt būvēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 022 0702 001, 1300 022 0702 002, 1300 022 0702 003, 1300 022 0702 004, 1300 022 0702 005, 1300 022 0702 007, 1300 022 0702 009, 1300 022 0702 013, 1300 022 0702 014, 1300 022 0702 018, 1300 022 0702 019, 1300 022 0702 020 piekritīgo zemes platību 25500 kv.m saskaņā ar grafisko pielikumu.

Administratīvo aktu par Ēku klasificēšanu kā vidi degradējošas būves var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF