Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 28.novembrīNr. 695

protokols Nr. 27, 50. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799
„Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām’ 14.panta 2.daļas 3.punktu, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo nekustamo īpašumu racionālu apsaimniekošanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā” un papildināt lēmuma 2.pielikumu ar šādiem nekustamajiem īpašumiem Jūrmalā:

1.1 Tūristu iela 18A, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6101, ar kopējo platību 22035m2, administratīvās ēkas-katlu mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 001, angāra ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 002, darbnīcas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 003, sūkņu stacijas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 004, sūkņu stacijas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 006, garāžas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 010 un sūkņu stacijas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 013;

1.2 Atbalss iela 3/5, kas sastāv no administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 4813 001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 4813 003, garāžas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 4813 002;

1.3 Edinburgas prospekts 51, kas sastāv no 34/100 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3004 un mākslas studijas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3004 001.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai viena mēneša laikā sagatavot vienošanos par grozījumiem 2002.gada 2.janvārī ar PSIA „Jūrmalas namsaimnieks” noslēgtajā pilnvarojuma līgumā Nr.47 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamā un vasarnīcu fonda) apsaimniekošanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF