Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.decembrīNr. 702

protokols Nr. 30, 6. punkts

Par sadarbības līguma noslēgšanu

Lai veicinātu starptautiskā tūrisma pieplūdumu Jūrmalas pilsētā un Jūrmalas pilsētas tēla atpazīstamību ārpus Latvijas Republikas, kā arī lai popularizētu kultūras dzīvi pilsētā, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Slēgt sadarbības līgumu par starptautiskā populārās mūzikas jauno izpildītāju konkursa „Jaunais vilnis” norisi Jūrmalas pilsētā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „DZINTARA DISKS” (vienotais reģistrācijas Nr.40003591152) un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” (vienotais reģistrācijas Nr.40003378932) uz 2 (diviem) gadiem saskaņā ar līguma projektu lēmuma pielikumā.

2. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju Gati Truksni parakstīt lēmuma 1.punktā minēto sadarbības līgumu.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram noteikt ar sadarbības līgumu pielīgto saistību realizācijas kārtību un nodrošināt tās izpildes kontroli.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 12.decembra lēmumu Nr.702

(protokols Nr.30, 6.punkts)

Jūrmalā 2013.gada ___________

Jūrmalas pilsētas dome, reģ.Nr.90000056357, turpmāk tekstā - Pašvaldība, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” (62.panta 4.punktu), no vienas puses,

SIA „Dzintaru koncertzāle”, reģ.Nr. 40003378932, turpmāk tekstā – Koncertzāle, tās valdes priekšsēdētāja S.R. personā un valdes locekles D.B. personā, kuri darbojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem un valdes lēmumiem, no otras puses un

SIA „DZINTARA DISKS”, reģ.nr. 40003591152, turpmāk tekstā - Sabiedrība, tās valdes priekšsēdētāja A.R. un valdes locekles A.S. personā, kuri darbojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no trešās puses,

turpmāk tekstā katrs atsevišķi - Puse, vai kopā - Puses,

ievērojot Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 7.panta, 14.panta pirmās daļas 1.punkta un 15.panta pirmās daļas 5.punkta, Publisko iepirkumu likuma 7.panta pirmo daļu,

un ņemot vērā Pušu brīvi izpausto gribu, bez viltus, maldības vai spaidiem, noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums.

  1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Izmantojot savas organizatoriskās, saimnieciskās un citas iespējas, Puses apņemas apvienot savus spēkus kopīgas sadarbības organizēšanai un veikšanai, kas ir vērsta starptautiskā populārās mūzikas jauno izpildītāju konkursa „Jaunais vilnis” ietvaros paredzēto pasākumu (turpmāk tekstā - Konkurss) 2014. un 2015.gadā sekmīgai organizēšanai Jūrmalas pilsētā.

1.2. Konkursa norise:

1.2.1. 2014.gadā: no 21.jūlija plkst.21.00 līdz 2014.gada 27.jūlijam plkst.23.59;

1.2.2. 2015.gadā: saskaņā ar papildu vienošanos, ko Puses apņemas noslēgt līdz 2014.gada 31.decembrim un kas pēc parakstīšanas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

1.3. Konkurss Līguma izpratnē – ikgadējs starptautiskais populārās mūzikas jauno izpildītāju konkurss „Jaunais vilnis”, kas norisinās Līgumā noteiktajā kārtībā, Līguma 1.2.punktā norādītajā laika posmā, Dzintaru koncertzālē, Latvijā, Jūrmalā, Turaidas ielā 1.

  1. PUŠU SAVSTARPĒJO ATTIECĪBU PRINCIPI

2.1. Ar šo Līgumu tiek noteikti Pušu savstarpējo attiecību vispārīgie principi, pēc kuriem Puses vadīsies Līguma izpildes gaitā. Atsevišķu jautājumu risināšanai var tikt noslēgtas papildu vienošanās.

2.2. Pušu kopīgā sadarbība tiks balstīta uz savstarpēji saskaņotu rīcību, lai panāktu iespējami plašāku pozitīvu Konkursa tēlu un kvalitatīvu Konkursa norisi, vienlaikus popularizējot Jūrmalu kā kūrortpilsētu, kurā norisinās dažādi gan vietēja, gan starptautiska mēroga konkursi un pasākumi.

2.3. Lai nodrošinātu Konkursa norisi mākslinieciski un organizatoriski augstā līmenī, veicot Konkursa organizēšanu un sekmējot Konkursu kā starptautisku pasākumu, kas saistīts ar Jūrmalas pilsētu un Dzintaru koncertzāli, Puses orientējas uz sekmīgu gala rezultātu un savstarpēji saskaņotu un izdevīgu rīcību Līguma 2.2.punktā noteiktā mērķa sasniegšanai.

2.4. Katra Puse apņemas neveikt darbības, kas tieši vai netieši var kaitēt otras Puses vai Konkursa prestižam un interesēm.

2.5. Puses savlaicīgi apņemas informēt otru Pusi par apstākļiem, kas var kavēt vai apgrūtināt Līgumā noteikto uzdevumu un saistību izpildi.

2.6. Puses apņemas savstarpēji sekmēt katras Puses pozitīvu tēlu plašsaziņas līdzekļos.

  1. SABIEDRĪBAS SAISTĪBAS

3.1. Izplatot visa veida informāciju par Konkursu, Sabiedrība apņemas iepriekš saskaņot ar Pašvaldību un/vai Koncertzāli reklamēšanas veidu un izpildījumu, kas attiecas uz Pašvaldību un/vai Koncertzāli.

3.2. Reklamēt Jūrmalas pilsētu un Koncertzāli, tai skaitā:

3.2.1. visās Konkursa TV un plašsaziņas līdzekļu audio reklāmās;

3.2.2. Konkursa reklāmas drukas materiālos (afišas, bukleti, flaieri u.tml.);

3.2.3. Konkursa baneros.

3.2.4. Izplatot jebkura veida materiālus un/vai informāciju, kas saistīta ar Konkursu, nodrošināt Latvijas Republikas Valsts valodas likuma prasības.

3.3. Reklamējot Konkursu, tajā iekļaut:

3.3.1. ziņas par to, ka Konkursa līdzorganizātori ir Pašvaldība un Koncertzāle;

3.3.2. Konkursa reklāmas informatīvajos materiālos iekļaut Konkursa nosaukumu latviešu valodā.

3.4. Nodrošināt pārstāvja klātbūtni Pašvaldības darba grupā, kas risina jautājumus par Konkursā paredzēto pasākumu drošību un kārtību.

3.5. Lai Pašvaldība sniegtu atļauju ikgadējai Konkursa norisei, Sabiedrība vismaz 15 (piecpadsmit) dienas pirms Konkursa sākuma iesniedz Pašvaldībai dokumentus un nepieciešamās ziņas saskaņā ar Latvijas Republikas Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 6.panta prasībām.

3.6. Nodrošināt iespēju Pašvaldības un Koncertzāles pārstāvjiem piedalīties Konkursa svinīgajā atklāšanā, kā arī noslēgumā –balvas pasniegšanai.

3.7. Ne vēlāk kā vienu mēnesi līdz Konkursa sākumam, noslēgt līgumu ar Koncertzāli par Dzintaru koncertzāles, teritorijas un autostāvvietas lietošanas kārtību.

3.8. Sabiedrība apliecina un garantē, ka tai ir attiecīgas pilnvaras un tiesības parakstīt šo Līgumu, kā arī pienācīgi izpildīt tajā ietvertās saistības.

3.9. Sabiedrības ir pienākums atbildēt par kārtības un drošības nodrošināšanu Konkursa norises laikā un vietā, kā arī ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Konkursa atklāšanas dienas saskaņot ar Latvijas Valsts policiju un Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policiju apsardzes organizācijas kārtību un vietas, kur norisināsies Konkursa pasākumi.

3.10. Nodrošināt par saviem līdzekļiem autostāvvietā Dzintaru prospektā 1a, Jūrmalā automašīnu un citu transporta līdzekļu kustības kontroli un sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu.

3.11. Ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms Konkursa sākuma iesniegt Pašvaldībai Konkursa dalībnieku un viesmākslinieku sarakstu informācijas iekļaušanai Pašvaldībai pieejamos plašsaziņas līdzekļos.

3.12. Sabiedrība apņemas nodrošināt Konkursa kā mākslinieciski augstvērtīga kultūras pasākuma norisi.

3.13. Sabiedrība ir pilnībā atbildīga par Konkursa norisē iesaistīto dalībnieku un ārzemnieku iebraukšanu, uzturēšanos, darbību Latvijas Republikas teritorijā, apdrošināšanu, iespējamo medicīnisko aprūpi, kā arī visu iespējamo izdevumu segšanu.

3.14. Sabiedrība nodrošina, ka Konkursa pasākumu ietvaros netiek veikta politiska aģitācija vai politisku vēstījumu paušana, kā arī publiski netiek izteikti aizskaroši un izaicinoši izteikumi par Latvijas Republiku, tās teritoriju, iedzīvotājiem un kultūru.

  1. SABIEDRĪBAS EKSKLUZĪVĀS TIESĪBAS

4.1. Konkursa norises laikā saskaņā ar Līguma 1.2.punktu Sabiedrībai, saskaņojot ar Koncertzāli, tiek piešķirtas ekskluzīvas tiesības reklāmas izvietošanai un reklāmas materiālu izplatīšanai visās Konkursa pasākumu vietās, tajā skaitā, visā Dzintaru koncertzāles teritorijā, iekļaujot VIP – zonu (teritorija ar platību 280 kv.m. kāpu zonā jūras pusē uz paaugstinājuma, kas veidots lielās zāles labajā pusē, kurā tiek sniegti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi un kura ir aprīkota ar maksas skatītāju vietām ar galdiem), un Sabiedrība ir tiesīga pēc saviem ieskatiem nodot minētās tiesības trešajām personām.

4.2. Sabiedrībai ir ekskluzīvas tiesības realizēt biļetes uz Konkursa pasākumiem Dzintaru koncertzālē un Dzintaru koncertzāles VIP-zonā, saskaņojot ar Koncertzāli.

  1. PAŠVALDĪBAS SAISTĪBAS

5.1. Piešķirt Konkursam līdzfinansējumu daļējai Konkursa izmaksu segšanai. Par Pašvaldības līdzfinansējuma apmēru Puses līdz Konkursa atbilstošā norises gada 1.jūnijam noslēdz vienošanos, kas pēc parakstīšanas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

5.2. Konkursa norises laikā nodrošināt sabiedrisko kārtību Jūrmalas pilsētā ārpus Konkursa norises vietas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par publisku pasākumu organizēšanu.

5.3. Nodrošināt teritorijas labiekārtošanu un sakopšanu ārpus Konkursa pasākuma norises vietas pirms un pēc pasākumiem.

5.4. Nodrošināt ugunsdzēsēju brigādes dežūras organizēšanu Konkursa norises vietā un neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamību, kā arī glābšanas uz ūdens posteņu esamību Jūrmalā, Turaidas ielas rajonā.

5.5. Nodrošināt informācijas izvietošanu vietējos plašsaziņas līdzekļos par Konkursa pasākuma laikā veicamajām izmaiņām Jūrmalas pilsētas satiksmē un sabiedriskā transporta kustības ierobežojumiem.

  1. KONCERTZĀLES SAISTĪBAS

6.1. Piešķirt Konkursam līdzfinansējumu daļējai Konkursa izmaksu segšanai, kas saistītas ar Dzintaru koncertzāles un stāvlaukuma lietošanu. Par Koncertzāles līdzfinansējuma apmēru Puses līdz Konkursa atbilstošā norises gada 1.jūnijam noslēdz vienošanos, kas pēc parakstīšanas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.2. Konkursa norises laikā veikt Koncertzāles un Konkursa pasākumu apmeklētāju informēšanu par Konkursa pasākumu norises plānu, izsniedzot Sabiedrības izgatavotus informatīvus materiālus (programmas, bukletus, u.c.), ja tādi saskaņā ar Konkursa pasākumu norises plānu un scenāriju tiks paredzēti.

6.3. Iespēju robežās iekārtot Koncertzāles teritoriju atbilstoši Konkursa pasākuma norises plānam.

6.4. Nodrošināt Dzintaru koncertzāles teritorijas sakopšanu pirms un pēc Konkursa pasākumu norises.

  1. GROZĪJUMI, PAPILDINĀJUMI UN LĪGUMA LAUŠANA

Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt, Pusēm rakstiski par to vienojoties.

  1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei, kas izriet no Līguma.

8.2. Ņemot vērā Konkursa nozīmi Jūrmalas pilsētai un Koncertzālei, kā arī līdzīgu pasākumu rīkošanas starptautisko praksi, Puses apņemas nerīkot Jūrmalas pilsētas teritorijā identiskus konkursus.

8.3. Puses tiek uzskatītas par atbrīvotām no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību neizpildi, ko izraisījusi nepārvarama vara - apstākļi, ko neviena no pusēm nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

8.4. Līgums ietver Pušu pilnīgu vienošanos un Puses, parakstot Līgumu, apliecina, ka piekrīt visiem Līguma punktiem un noteikumiem, ko apstiprina ar savu parakstu.

8.5. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 4 (lapām) lapām un parakstīts trijos oriģināleksemplāros. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks un katra Puse saņem vienu Līguma eksemplāru.

  1. STRĪDU RISINĀŠANA

9.1. Strīdi, kas izriet no Līguma, izskatāmi Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9.2. Gadījumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas nr. 90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

AS Citadele banka (Kods PARX22LV)

Konta nr.LV84PARX0002484572001

____________________________

z.v. G.Truksnis

SIA „Dzintaru koncertzāle“

Reģistrācijas № 40003378932

Turaidas iela 1, Jūrmala, LV-2015

AS SEB banka (kods UNLALV2X)

Konts LV42UNLA0010009467685

Telefons:67762086

______________________________

Valdes priekšsēdētājs S.R.

_______________________________

z.v. Valdes locekle D.B.

SIA „DZINTARA DISKS”

Reģistrācijas № 40003591152

Ģertrūdes iela 69/71, Rīga, LV-1011

AS Baltic International Bank (kods BLIBLV22)

Konts LV35BLIB3200003222001

______________________________

Valdes priekšsēdētājs А.R.

_______________________________

z.v. Valdes locekle А.S.


Lejupielāde: DOC un PDF