Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 21.janvāra 1.nolikumu

2013.gada 12.decembrīNr. 703

protokols Nr. 30, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra
lēmumā Nr.551 „Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 17.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikumu Nr.8 „Jūrmalas pilsētas domes Iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra lēmumā Nr.551 „Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi”:

1. Papildināt lēmumu ar 1.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.13. Bruno Vagulovičs (Kūdra)”.

2. Papildināt lēmumu ar 1.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.14. Anda Celma (Priedaine)”.

3. Papildināt lēmumu ar 1.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.15. Anita Rogovska (Majori)”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF