Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.decembrīNr. 706

protokols Nr. 30, 10. punkts

Par Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas
ēdināšanas pakalpojumu maksas apmēru izglītojamiem
no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikuma Nr.14 „Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums” 86.3.punktu un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2013.gada 26.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-80/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas ēdināšanas pakalpojumu maksas apmēru izglītojamiem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai Ls 1.60 (viens lats, 60 santīmi) dienā, no 2014.gada 1.janvāra – EUR 2,28 (divi eiro, 28 centi) dienā.

2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas direktorei T.Milovidovai.

3. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu pašvaldības vietējā laikrakstā.

4. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF