Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.decembrīNr. 708

protokols Nr. 30, 12. punkts

Par atzinības izteikšanu
BMX riteņbraucējam G.O.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikuma Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” 9.2.punkta 9.2.3.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izteikt atzinību un piešķirt naudas balvu par izcīnīto 3.vietu Pasaules čempionātā BMX G.O. 3000 LVL apmērā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF