Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.decembrīNr. 709

protokols Nr. 30, 13. punkts

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta
„Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās
tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs – 2014” īstenošanu

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.582 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” sesto un turpmākajām kārtām”, kā arī uz Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 4.decembra Kūrortu un Tūrisma jautājumu komitejas sēdes protokolu Nr.1.1-84/6 un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 2013.gada 27.novembra lēmumu Nr.9.2 – 1.1/8926SF, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu konkursa 2.3.1.1.1. apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings” projektu „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs – 2014” (turpmāk – Projekts).

2. Noteikt Projekta mērķi - veikt mārketinga aktivitātes, aktīvi piedaloties starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs nozīmīgajos Jūrmalas tūrisma mērķa tirgos. Popularizēt pilsētas tūrisma piedāvājumus un aktualitātes esošajiem un potenciālajiem viesiem un sadarbības partneriem no ārvalstīm ar mērķi veicināt tūrisma attīstību un tūristu skaita pieaugumu Jūrmalā.

3. Noteikt Projekta īstenošanas laiku: 2013.gada 01.decembris – 2014.gada 31.decembris (13 mēneši).

4. Noteikt projekta kopējās izmaksas LVL 34 796.00 (EUR 49 510.25), t.sk., attiecināmo izmaksu summu LVL 29 946.00 (EUR 42 609.32), kur Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir LVL 14 973.00 (EUR 21 304.66) (50% no kopējām izmaksām), partneru līdzfinansējums – LVL 2 751.49 (EUR 3 915.02) (9% no kopējām izmaksām), un Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir LVL 12 221.51 (EUR 17 389.64) (41% no kopējām izmaksām), saskaņā ar 1. un 2.pielikumu. Neattiecināmā summa, kuru sedz Jūrmalas pilsētas dome, sastāda LVL 4 850 (EUR 6 900.93), t.sk., PVN, valūtu kursu svārstības un banku komisijas par dalību izstādēs, kas tiks proporcionāli sadalīti starp Projekta partneriem noslēdzot Projektu.

5. Projekta priekšfinansējumu LVL 9 874.00 (EUR 14 049.44) apmērā paredzēt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada budžetā.

6. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 4.punktā norādītā finansējuma apjoms.

7. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma nodaļai (G.Ušpele).

8. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai (E.Stobovs).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 12.decembra lēmumu Nr.709

(Protokols Nr.30, 13.punkts)

Projekta līdzfinansējuma sadalījums starp partneriem


Projekta partneri

Projekta līdzfinansējums (50%), LVL

Vadošais partneris Jūrmalas pilsētas dome

reģistrācijas Nr.90000056357

12 221,51

[partneris 1] SIA „Hotel Jūrmala SPA”, reģistrācijas Nr.

40003694427

750,49

[partneris 2] SIA „BBH Investments”, viesnīca „Baltic Beach Hotel”, reģistrācijas Nr. 40103005735

500,25

[partneris 3] SIA „Baltijas Ceļojumu Grupa”, reģistrācijas Nr.

40003482252

250,00

[partneris 4] Biedrība „Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija”, reģistrācijas Nr.40008020749

500,25

 [partneris 5] SIA „TAS BALTICS”, reģistrācijas Nr.40103008483

250,00

 [partneris 6] Carnikavas novada dome, reģistrācijas Nr.90000028989

250,25

[partneris 7] SIA „Nekustamie īpašumi „Kurši” , “Kurshi Hotel & SPA”, reģistrācijas Nr.40003590284

250,25

Kopā:

14 973,002.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 12.decembra lēmumu Nr.709

(Protokols Nr.30, 13.punkts)

Projekta finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs:

Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa

Projekta nosaukums:

"Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2014"

Funkcionālās klasifikācijas kods:

04.730.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar projekta iesniegumu: Projekta kopējās izmaksas LVL 34 796.00 (EUR 49 510.25), t.sk. attiecināmās izmaksas LVL 29 946.00 (EUR 42609.32), kas dalās starp ERAF finansējumu LVL 14 973.00 (EUR 21 304.66) (50%), JPD finansējumu LVL 12 221.51 (41%), partneru finansējums LVL 2 751.49 (EUR 3915.02) (9%), un neattiecināmās izmaksas LVL 4850.00 (EUR 6900.93). Projekta īstenošanai 2014.gadā nepieciešamas JPD priekšfinansējums LVL 8124.00 (EUR 11 559.41).

2013.gads

2014.gads

2015.gads

Pozīcija/gads

1.ceturk.

2.ceturk.

3.ceturk.

4.ceturk.

Kopā

Ls

EUR

Ls

EUR

LS

EUR

Ls

EUR

Ls

EUR

Ls

EUR

Ls

EUR

IEŅĒMUMI kopā

0

0

15919

22651

1547

2201

17021

24218

8586

12216

38073

54172

9626

13696

Atlikums perioda sākumā, t.sk

0

0

0

0

0

0

0

0

5000

7114

0

0

2027

2884

no pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

no valsts budžeta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

no ES fonda

0

0

0

0

0

0

0

0

5000

7114

0

0

2027

2884

no ārvalstu finanšu palīdzības

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

5459

7768

665

946

2000

2845

0

0

8124

11559

0

0

Līdzfinasējums no pašvaldības budžeta

0

0

5459

7768

665

946

3125

4446

2973

4230

12222

17390

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

2501

3558

217

309

1519

2162

613

872

4850

6901

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinasētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

0

0

0

0

0

7374

10492

0

0

7374

10492

7599

10812

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

2500

3557

0

0

3003

4273

0

0

5503

7830

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.2.0.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Izdevumi projekta aktivitāšu īstenošanai

0

0

15919

22651

1547

2201

12021

17104

6559

9332

36046

51288

1502

2137

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

0

0

0

0

5000

7114

2027

2884

2027

2884

8124

17389

atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010000 bankā

0

0

0

0

0

0

5000

7114

2027

2884

2027

2884

0

0

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8124

17389

Izdevumi projekta aktivitāšu īstenošanai kopā

LVL 37 548 (EUR 53 426)

Finansējuma pārdale

LVL 2 752 (EUR 3 916)

IZDEVUMI kopā

LVL 34 796 (EUR 49 511)


Lejupielāde: DOC un PDF