Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.decembrīNr. 712

protokols Nr. 30, 17. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā,
Krišjāņa Barona ielā 27 un Krišjāņa Barona ielā 27a

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LATECTUS” (reģistrācijas Nr.40103213378) pilnvarotās personas G.V. (personas kods ***) 2013.gada 29.oktobra iesniegumu Nr.1.2-1/4366 ar lūgumu atļaut nojaukt palīgēkas Nr.003 un Nr.007(būvju kadastra apzīmējumi 1300 007 5903 003 un 1300 007 5903 007) Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 27 un Krišjāņa Barona ielā 27a, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2013.gada 5.novembra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.929 noraksts, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, pilnvarojums.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumu Nr.11-02/2512 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2013.gada 5.novembra protokolu Nr.13, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LATECTUS” (reģistrācijas Nr.40103213378) atļaut nojaukt palīgēkas Nr.003 un Nr.007 (būvju kadastra apzīmējumi 1300 007 5903 003 un 1300 007 5903 007) Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 27 un Krišjāņa Barona ielā 27a.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta piekto daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF