Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.decembrīNr. 715

protokols Nr. 30, 20. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmuma Nr.377
„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Jūrmalā, Mellužu prospektā 6” atzīšanu par spēku zaudējušu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprināto Teritorijas plānojumu, Jūrmalas pilsētas dome 2008.gada 24.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.377 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 6” un apstiprināja darba uzdevumu.

Jūrmalas pilsētas dome 2012.gada 11.oktobrī pieņēma saistošos noteikumus Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

2012.gada 16.oktobrī tika pieņemti jauni Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kur 4.3.nodaļā ir noteikta jauna detālplānojuma izstrādes kārtība un prasības detālplānojuma izstrādes darba uzdevumam.

Jūrmalas pilsētas domē 2013.gada 15.novembrī ir reģistrēts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” (reģistrācijas Nr.40003378932) valdes priekšsēdētāja S.R. (personas kods ***) iesniegums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 un Ministru kabineta noteikumiem Nr.711.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 473.punktu un izskatot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un Vides jautājumu komitejas 2013.gada 4.decembra atzinumu (protokols Nr.1.1-81/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu 2008.gada 24.aprīļa lēmumu Nr.377 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 6”.

2. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā pašvaldības laikrakstā par detālplānojuma izstrādes uzsākšanas lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai elektroniski nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF