Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Precizējumi ar domes 2014.gada 9.oktobra 464.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2013.gada 12.decembrīNr. 719

protokols Nr. 30, 26. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.655
„Par koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri Jūrmalā, Meistaru ielā 7
un par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu izstrādes
uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Meistaru ielā 7”

Jūrmalas pilsētas dome 2013.gada 7.novembrī pieņēma lēmumu Nr.655 (protokols Nr.26, 38.punkts) „Par koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri Jūrmalā, Meistaru ielā 7 un par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Meistaru ielā 7”.

Jūrmalas pilsētas domē 2013.gada 26.novembrī ir saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule (reģistrācijas Nr.1.1-19/9279), kurā norādīts, ka 1998.gada 12.novembrī ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.1147 „Par detālplānojuma apstiprināšanu” apstiprinātais detālplānojums „Slokas darījumu parks” nav spēkā esošs, jo detālplānojuma „Slokas darījumu parks” apstiprināšanas laikā spēkā bija Ministru kabineta 1998.gada 24.februāra noteikumi Nr.62 „Noteikumi par teritorijas plānojumiem”, kuru 64.punkts noteica, ka detālplānojums tiek pieņemts pašvaldību saistošo noteikumu veidā un tajā noteiktās prasības ir saistošas visiem nekustamo īpašumu īpašniekiem un lietotājiem plānojumā ietvertajā teritorijā, kā arī Teritorijas attīstības plānošanas likuma Pārejas noteikumu 10.punkts nosaka, ka, pēc šā likuma spēkā stāšanās, spēkā ir tie detālplānojumi, kas apstiprināti ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemesgabals Jūrmalā, Meistaru ielā 7 atrodas Jauktā ražošanas un darījumu apbūves teritorijā (18JRD), ūdensgūtnes iecirkņa ķīmiskajā aizsargjoslā.

Ņemot vērā to, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk tekstā arī – Birojs) 2013.gada 5.septembrī ir pieņēmis lēmumu Nr.298 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu” SIA „KSER” ierosinātajai darbībai, paredzētā būvniecība ietekmēs vidi (skat. Būvniecības likuma 12.panta pirmās daļas 3.punktu), par ko liecina arī Biroja lēmumā konstatētais attiecībā uz paredzēto būvniecību. Birojs norāda, ka paredzētās darbības vieta atrodas 400 metru lietā attālumā no īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – Ķemeru nacionālā parka, kā arī tuvākie virszemes ūdensobjekti atrodas aptuveni 100 metru attālumā, un ar ekspluatāciju saistītās ietekmes – koksnes biomasas koģenerācijas stacijas darbības radītie trokšņi, vibrācijas, gaisa un apkārtējās vides piesārņojums, ainaviskās izmaiņas (galvenokārt, ēkas, skurstenis un izmeši no tā), kā arī avārijas riski būs pastāvīgas un ilgstošas, kā arī turpināsies visu uzņēmuma darbības laiku, kā arī darbības ekspluatācijas laikā paredzams trokšņa piesārņojums no pielietotajām tehnoloģiskajām iekārtām. Līdz ar to ir jāvērtē un jānodrošina iespējamie trokšņa piesārņojuma izplatības novēršanas pasākumi, ņemot vērā dzīvojamo māju apbūves tuvumu (aptuveni 150 metri). Birojs norādījis, ka pastāv teorētiska rakstura avārijas riski, kas saistāmi ar neattīrītu notekūdeņu noplūšanu vidē, ja tiek bojātas vai nekvalitatīvi ierīkotas paredzētās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kā rezultātā būtu iespējama piesārņojuma nonākšana darbības vietai tuvumā esošajā Vecslocenes upē.

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28.panta trešajai daļai, detālplānojumu izstrādā pirms jaunas būvniecības uzsākšanas vai zemes vienību sadalīšanas, ja tas rada nepieciešamību pēc kompleksiem risinājumiem un ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Ievērojot, ka paredzēta ir koksnes biomasas koģenerācijas stacijas būvniecība, un attiecīgai teritorijai nav izstrādāta spēkā esoša detālplānojuma, turklāt, ievērojot Biroja lēmumā aprakstītos dažāda rakstura riskus, ir nepieciešamība pēc kompleksiem risinājumiem, un uzskatāms, ka ir nepieciešama detālplānojuma izstrāde.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 36.punktā noteikto, kā arī ņemot vērā plānoto apbūvi - divas atsevišķas ēkas - šķeldas noliktavas (kurināmā krātuve) un tehnoloģisko iekārtu ēka (katlu māja), papildus teritorijā izvietojot dzesēšanas iekārtas, transformatoru apakšstaciju, transportlīdzekļu svarus, autostāvvietu laukums 9 automašīnu novietošanai un paredzētās darbības ūdens apgādei plānoto lokālo ūdens ieguves urbuma izveidi un sadzīves notekūdeņu attīrīšanai plānoto bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ierīkošanu, ir paredzēta teritorijas kompleksa apbūve – noteikts ar tehnoloģiskiem procesiem saistīts ēku, būvju, ielu vai ceļu un inženierkomunikāciju kopums.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 36.punktu un 34.2.punktu un, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2013.gada 4.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-81/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj: Precizēts ar domes 2014.gada 9.oktobra 39.lēmumu

1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.655 „Par koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri Jūrmalā, Meistaru ielā 7 un par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Meistaru ielā 7”:

1.1. Lēmuma nosaukumu izsakot šādā redakcijā:

Par koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri Jūrmalā, Meistaru ielā 7 un par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Meistaru ielā 7”.

1.2. Lēmuma 2.punktu izsakot šādā redakcijā:

„2. Uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Meistaru ielā 7 (kadastra Nr. 1300 022 0507) saskaņā ar 1.pielikumu.”

1.3. Lēmuma 2.pielikuma nosaukumu izsakot šādā redakcijā:

„DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI”.

1.4. Lēmuma 2.pielikuma 3.daļu - Detālplānojuma izstrādes pamatojums izsakot šādā redakcijā:

„Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas 16.10.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 36.punkts un 34.2.punkts”.

1.5. Lēmuma 3.pielikumu - Līguma par detālplānojuma izstrādi projektu, izteikt jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par šī lēmuma 1.punktā minētajiem lēmuma grozījumiem vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē.

3. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai divu nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas elektroniski to nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 12.decembra lēmumu Nr.719

(Protokols Nr.30, 26.punkts)

Līgums Nr.____________

par detālplānojuma izstrādes finansēšanu

Jūrmalā, 2013.gada _____________

Jūrmalas pilsētas dome, reģ.Nr. 90000056357, adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV – 2015, tās izpilddirektora p.i. Guntas Smalkās personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – Dome), no vienas puses, un

SIA „KSER”, reģistrācijas Nr. 40103553566, adrese: Rīga, Kleistu iela 17-35, LV-1067, valdes locekļa Dmitrija Artjušina, (turpmāk - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs), no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai kopā - Puses,

pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada___________lēmumu Nr.______ „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Meistaru ielā 7” (prot.Nr.__, __.punkts) (turpmāk – Lēmums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Saskaņā ar Lēmumu Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs finansē zemesgabalam Jūrmalā, Meistaru ielā 7 (kadastra apzīmējums 1300 022 0507) detālplānojuma (tuprmāk – Detālplānojums) izstrādi 100 (simts procentu) apmērā.

1.2. Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Rita Ansule.

2. Pašvaldības izdevumu detālplānojuma izstrādes

procedūras nodrošināšanai apmaksas kārtība un termiņi

2.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs apņemas segt pašvaldības – Domes izdevumus Ls 500.00 apmērā (papildus maksājot PVN) (informatīvi - 711.44 EUR) par Detālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanu, saskaņā ar Lēmumu un Līguma 3.punktu, šādā kārtībā:

2.1.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā pēc Līguma reģistrēšanas veic priekšapmaksu 50% apmērā (Ls 250.00 (EUR 355.72), papildus maksājot PVN);

2.1.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Detālplānojuma projekta apstiprināšanas Domē veic atlikušo maksājumu 50% apmērā (Ls 250.00 (EUR 355.72), papildus maksājot PVN);

2.2. Līdz 2013.gada 31.decembrim norēķini tiek veikti latos. Sākot ar 2014.gada 1.janvāri norēķini tiek veikti euro.

2.3. Ja Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs nepilda 2.1.punktā noteikto kārtību, tad Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs Domei par katru nokavēto dienu maksā līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no 2.1.punktā minētās summas.

3. Pušu saistības un atbildība

3.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums veikt maksājumus Domei Līgumā noteiktā apmērā un kārtībā.

3.2.  Domei ir pienākums nodrošināt Detālplānojuma izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

3.3.  Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi.

3.4.  Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums nodrošināt Domi ar nepieciešamajiem informatīvajiem materiāliem, to iesniegšanai Domes komitejās un sēdēs pēc Detālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma.

3.5. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums sagatavot nepieciešamos informatīvos materiālus publiskās apspriešanas uzsākšanai.

3.6. Dome nodrošina Detālplānojuma teritorijā un tai pieguļošo zemes īpašnieku un iedzīvotāju rakstisku informēšanu, nosūtot paziņojumus par Detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un publiskās apspriešanas pasākumiem.

3.7. Dome nodrošina nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Domes komitejās un sēdēs.

3.8. Dome publicē nepieciešamos paziņojumus vietējā laikrakstā, pašvaldības tīmekļa vietnē un paziņojumu par Detālplānojuma apstiprināšanu arī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

3.9. Dome pieprasa Detālplānojuma izstrādei nepieciešamos nosacījumus no institūcijām, kas minētas Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.655 otrā pielikuma 6.1. punktā.

3.10. Dome nodod Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam šādus dokumentus vai to kopijas:

3.10.1. Saņemtos nosacījumus un atzinumus;

3.10.2. Sabiedriskās apspriešanas protokolus.

3.11. Pēc Detālplānojuma projekta izstrādāšanas, izstrādes vadītājs iesniedz to izskatīšanai Domē, pievienojot savu atzinumu. Domei ir pienākums attiecīgā sēdē izskatīt Detālplānojuma projektu un pieņemt vienu no lēmumiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

3.12. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai līdz iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas, un 5 (piecu)darbdienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

4. Nobeiguma noteikumi

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

4.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

4.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

4.4.  Strīdi starp Domi un Īstenotājiem par Līgumu ir risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.5. Līgums sastādīts latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs - Domei, un viens eksemplārs – Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam.

Dome Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs
Jūrmalas pilsētas dome SIA „KSER”
Jomas 1/5, Jūrmala, LV-2015 Rīga, Kleistu iela 17-35, LV-1067
reģ. Nr. 90000056357 reģ.Nr. 40103553566
Konta Nr. LV81PARX0002484577002
AS „Citadele banka”,
SWIFT kods: PARXLV22

Atvērt spēkā esošo redakciju