Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2014.gada 20.februāra 78.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2013.gada 12.decembrīNr. 720

protokols Nr. 30, 27. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales
apstiprināšanu Caunu ielā 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” (reģistrācijas Nr.40003651061) rīkotājdirektora U.G. (sertifikāta Nr.AA000000074) 2013.gada 25.novembrī iesniegto iesniegumu (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.1.2-1/4636) ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Caunu ielā 8, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 017 0090) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka: Grozīts ar domes 2014.gada 20.februāra 78.lēmumu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” ir saņēmusi zemes vienības Caunu ielā 8, Jūrmalā īpašnieka V.O. (personas kods ***) iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2013.gada 28.oktobra lēmumu Nr.14-9/296 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Caunu ielā 8, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28.panta 3.apakšpunktam, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktam, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktam, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktam, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 1.punktam, Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu otrās nodaļas 5.punktu, (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), un 2013.gada 4.decembra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumam (Nr.1.1-81/11).

Ņemot vērā iepriekš minēto un vadoties no Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Caunu ielā 8, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Caunu ielā 8, Jūrmalā ar kopējo platību 3878m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 2596m2 platībā un piešķirot adresi Caunu iela 8B, Jūrmala. Grozīts ar domes 2014.gada 20.februāra 78.lēmumu

Noteikt, ka zemes vienības Caunu ielā 8, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 1292m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Caunu ielā 8, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Zemes vienībai Caunu ielā 8, Jūrmalā atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā, nosakot jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

2.2.2. zemes vienības daļa atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301).

2.3. Uzdot zemes vienības Caunu ielā 8, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Caunu iela 8B, Jūrmalā ar kopējo platību 2596m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu. Grozīts ar domes 2014.gada 20.februāra 78.lēmumu

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Caunu iela 8B, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Caunu ielā 8B, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

3.2.2. zemes vienības daļa atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

3.2.3. būvniecības ierobežojumu teritorija, kas noteikta teritorijas plānojumā vai teritorijas detālplānojumā (130901). Tālāko zemes vienības sadalījumu noteikt saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28.panta 3.apakšpunktu: „Detālplānojumu izstrādā pirms zemes vienību sadalīšanas, ja tas rada nepieciešamību pēc kompleksiem risinājumiem un ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi”.

3.3. Uzdot zemes vienības Caunu iela 8B, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF Grozīts ar domes 2014.gada 20.februāra 78.lēmumu


Lejupielāde: DOC un PDF