Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.decembrīNr. 721

protokols Nr. 30, 28. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales
apstiprināšanu Caunu ielā 8A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD”, (Reģistrācijas Nr.40003651061), rīkotājdirektora U.G., (sertifikāta Nr.AA000000074), 2013.gada 25.novembrī iesniegto iesniegumu, (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.1.2-1/4635), ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Caunu ielā 8A, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 017 0089) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” ir saņēmis zemes vienības Caunu ielā 8A, Jūrmalā īpašnieka I.S., (Baltkrievijas identifikācijas Nr.***), pilnvarotās personas V.O., (personas kods ***), iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2013.gada 29.oktobra lēmumu Nr.14-9/297 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Caunu ielā 8A, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28.panta 3.apakšpunktam, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.punkta 8.apakšpunktam, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punkta 1.apakšpunktam, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktam, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 1.punktam, Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu otrās nodaļas 5.punktam, (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), un 2013.gada 4.decembra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumam (Nr.1.1-81/11).

Ņemot vērā iepriekš minēto un vadoties no Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Caunu ielā 8A, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Caunu ielā 8A, Jūrmalā ar kopējo platību 3877m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1293m2 platībā un piešķirot adresi Rubeņu iela 57, Jūrmala.

Noteikt, ka zemes vienības Caunu ielā 8A, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 2584m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Caunu ielā 8A, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Zemes vienībai Caunu ielā 8A, Jūrmalā atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā, nosakot jaunus apgrūtinājumus,(apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

2.2.2. aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301).

2.2.3. būvniecības ierobežojumu teritorija, kas noteikta teritorijas plānojumā vai teritorijas detālplānojumā (130901). Tālāko zemes vienības sadalījumu noteikt saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28.panta 3.apakšpunktu: „Detālplānojumu izstrādā pirms zemes vienību sadalīšanas, ja tas rada nepieciešamību pēc kompleksiem risinājumiem un ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi”.

2.3. Uzdot zemes vienības Caunu ielā 8A, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Rubeņu iela 57, Jūrmalā ar kopējo platību 1293m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Rubeņu ielā 57, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Rubeņu ielā 57, Jūrmalā:

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

3.2.2.  aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

3.2.3. aizsargjoslas teritorija gar ielu-sarkanā līnija (120301).

3.3. Uzdot zemes vienības Rubeņu ielā 57, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF