Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.decembrīNr. 722

protokols Nr. 30, 29. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Medņu ielā 76, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” (reģistrācijas Nr.40003651061) rīkotājdirektora U.G. (sertifikāta Nr.AA000000074) 2013.gada 19.novembrī iesniegto iesniegumu (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.1.2-1/4572) ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Medņu ielā 76, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 017 3702) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” ir saņēmusi zemes vienības Medņu ielā 76, Jūrmalā īpašnieku I.S. (personas kods ***) un J.S. (personas kods ***) pilnvarotās personas I.I. (personas kods ***) iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam, kurš saskaņots ar līdzīpašnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „TRANSPORT AND TRADE CAPITAL” (reģistrācijas Nr.40103292999) valdes locekli R.S. (personas kods ***).

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2013.gada 4.jūnija lēmumu Nr.14-9/204 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Medņu ielā 76, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktam, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktam, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktam, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 1.punktam, Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu otrās nodaļas 5.punktam (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), un 2013.gada 4.decembra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumam (Nr.1.1-81/11).

Ņemot vērā iepriekš minēto un vadoties no Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Medņu ielā 76, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Medņu ielā 76, Jūrmalā ar kopējo platību 9186m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 6852m2 platībā un piešķirot adresi Cīruļu iela 75, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Medņu ielā 76, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 2334m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Medņu ielā 76, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Zemes vienībai Medņu ielā 76, Jūrmalā atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā, nosakot jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1.  Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

2.2.2.  zemes vienības daļa atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301).

2.3. Uzdot zemes vienības Medņu ielā 76, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Cīruļu iela 75, Jūrmalā ar kopējo platību 6852m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Cīruļu iela 75, Jūrmalā daļai 2259m2 platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601 un daļai 4593m2 platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība– 0201.

3.2. Noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Cīruļu iela 75, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1.  Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

3.2.2.  zemes vienības daļa atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301).

3.3. Uzdot zemes vienības Cīruļu iela 75, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF