Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.decembrīNr. 723

protokols Nr. 30, 30. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales
apstiprināšanu Siguldas ielā 7, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ķibilda zemes ierīcības birojs”, (Reģistrācijas Nr.40003970099), sertificēta zemes ierīkotāja A.G., (sertifikācijas Nr.AA000000042), 2013.gada 5.novembrī iesniegto iesniegumu, (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.1.2-1/4373), ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Siguldas ielā 7, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 004 7606) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ķibilda zemes ierīcības birojs” ir saņēmusi zemes vienības Siguldas ielā 7, Jūrmalā kopīpašnieka Jūrmalas pilsētas pašvaldības pilnvarotās personas Annas Deičmanes un kopīpašnieka A.O. (personas kods ***), pilnvarotās personas B.J. (personas kods ***), iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2013.gada 18.februāra lēmumu Nr.14-9/66 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Siguldas ielā 7, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.punkta 8.apakšpunktam, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punkta 1.apakšpunktam, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktam, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 1.punktam, Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu otrās nodaļas 5.punktu, (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), un 2013.gada 4.decembra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumam (Nr.1.1-81/11).

Ņemot vērā iepriekš minēto un vadoties no Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Siguldas ielā 7, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ķibilda zemes ierīcības birojs” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Siguldas ielā 7, Jūrmalā ar kopējo platību 2944m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1256m2 platībā un piešķirot adresi Rēzeknes pulka iela 42, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Siguldas ielā 7, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 1688m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Siguldas ielā 7, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve – 0702.

2.2. Zemes vienībai Siguldas ielā 7, Jūrmalā atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas 1.2.ierakstā, nosakot jaunus apgrūtinājumus:

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

2.2.2. zemes vienības daļa 165m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401);

2.2.3. zemes vienības daļa 151m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

2.2.4. zemes vienības daļa 11m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektronisko sakaru tīklu gaisvada līniju (120402);

2.2.5. zemes vienības daļa 47m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

2.2.6. zemes vienības daļa 22m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu – ūdensvads atrodas līdz 2m dziļumā (12010101);

2.2.7. zemes vienības daļa 58m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar gāzes vadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (12080101);

2.2.8. zemes vienība atrodas arhitektūras un pilsētbūvniecības valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

2.2.9. zemes vienības daļa 28m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos līdz 20 kilovoltiem (12050601);

2.2.10. zemes vienības daļa 77m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi (120601);

2.2.11. zemes vienības daļa 61m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502).

2.3. Uzdot zemes vienības Siguldas ielā 7, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Rēzeknes pulka iela 42, Jūrmalā ar kopējo platību 1256m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Rēzeknes pulka ielā 42, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Rēzeknes pulka ielā 42, Jūrmalā:

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

3.2.2. zemes vienības daļa 117m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu – ūdensvads atrodas līdz 2m dziļumā (12010101);

3.2.3. zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa 18m2 platībā (160201);

3.2.4. zemes vienība atrodas arhitektūras un pilsētbūvniecības valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

3.2.5. zemes vienības daļa 52m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401);

3.2.6. zemes vienības daļa 54m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

3.2.7. zemes vienības daļa 78m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu – ūdensvads atrodas līdz 2m dziļumā (12010101).

3.3. Mainīt adresi garāžai ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7606 002 no Siguldas iela 7, Jūrmala uz adresi Rēzeknes pulka iela 42, Jūrmala.

3.4. Uzdot zemes vienības Rēzeknes pulka ielā 42, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF