Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.decembrīNr. 724

protokols Nr. 30, 31. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Vidus prospektā 12, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Metrum” (reģistrācijas Nr.40003388748) lietvedes T.R. (sērija BA Nr.455) 2013.gada 6.novembrī iesniegto iesniegumu (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.1.2-1/4448) ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Vidus prospektā 12, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 007 3001) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Metrum” ir saņēmusi zemes vienības Vidus prospektā 12, Jūrmalā īpašnieces V.A.K. (personas kods ***) pilnvarotās personas L.L. (personas kods ***) iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2013.gada 9.augusta lēmumu Nr.14-9/245 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Vidus prospektā 12, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktam, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktam, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktam, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 1.punktam, Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu otrās nodaļas 5.punktam (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), un 2013.gada 4.decembra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (Nr.1.1-81/11).

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Vidus prospektā 12, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Metrum” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Vidus prospektā 12, Jūrmalā ar kopējo platību 2070m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 950m2 platībā un piešķirot adresi Meža prospekts 11, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Vidus prospektā 12, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 1120m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Vidus prospektā 12, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Zemes vienībai Vidus prospektā 12, Jūrmalā atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas 3.1. un 3.2. ierakstā, nosakot jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

2.2.2. zemes vienības daļa atrodas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu no 0,4 megapaskāliem līdz 1,6 megapaskāliem (12080102);

2.2.3. zemes vienības daļa atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

2.2.4. zemes vienības daļa atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

2.2.5. zemes vienības daļa aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401);

2.2.6. zemes vienības daļa atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

2.2.7. zemes vienības daļa atrodas aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas dziļāk par 2 m (12010102);

2.2.8. zemes vienības daļa atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

2.2.9. zemes vienības daļa atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu – ūdensvads atrodas līdz 2m dziļumā (12010101);

2.2.10. zemes vienības daļa atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502).

2.2.11. zemes vienības daļa atrodas aizsargjoslas teritorijā gar gāzes vadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (12080101).

2.3. Uzdot zemes vienības Vidus prospektā 12, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Meža prospektā 11, Jūrmalā ar kopējo platību 950m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Meža prospekts 11, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Meža prospektā 11, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

3.2.2. zemes vienības daļa atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

3.2.3. zemes vienības daļa atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

3.2.4. zemes vienības daļa atrodas aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas dziļāk par 2 m (12010102);

3.2.5. zemes vienības daļa atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu – ūdensvads atrodas līdz 2m dziļumā (12010101);

3.2.6. zemes vienības daļa atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

3.2.7. zemes vienības daļa atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

3.2.8. zemes vienības daļa atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

3.2.9. zemes vienības daļa atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu – ūdensvads atrodas līdz 2m dziļumā (12010101).

3.3. Uzdot zemes vienības Meža prospekts 11, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF