Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.decembrīNr. 725

protokols Nr. 30, 32. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu
starp zemes vienībām Lāču ielā 6, Jūrmalā Stirnu ielā 13, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv” (reģistrācijas Nr.40003783960) biroja administratores L.B. 2013.gada 28.oktobra iesniegumu (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.1.2-1/4330) ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Lāču ielā 6, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 003 0909) un zemes īpašuma Stirnu ielā 13, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 003 0908) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv” ir saņēmusi zemes vienības Lāču ielā 6, Jūrmalā īpašnieces S.T. (personas kods ***) un zemes vienības Stirnu ielā 13, Jūrmalā īpašnieces N.U. (personas kods ***) iesniegumus ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem īpašumiem.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2013.gada 13.jūnija lēmumu Nr.14-9/216 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Lāču ielā 6, Jūrmalā, Stirnu ielā 13, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.punkta 8.apakšpunktam, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punkta 1.apakšpunktam, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktam, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 1.punktam, Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu otrās nodaļas 5.punktam (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), un 2013.gada 4.decembra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (Nr.1.1-81/11).

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Lāču ielā 6, Jūrmalā un zemes vienības Stirnu ielā 13, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Lāču ielā 6, Jūrmalā ar kopējo platību 3600m2 robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 600m2 platībā un pievienojot zemes vienībai Stirnu ielā 13, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Lāču ielā 6, Jūrmalā platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 3000m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projektu un zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Lāču ielā 6, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Zemes vienībai Lāču ielā 6, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas 1.1.ierakstā, nosakot jaunus apgrūtinājumus:

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

2.2.2. zemes vienības daļa 83m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (12050601);

2.2.3. zemes vienības daļa 27m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

2.2.4. zemes vienības daļa 20m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar gāzesvadu ar spiedienu no 0,4 megapaskāliem līdz 1,6 megapaskāliem (12080102);

2.2.5. zemes vienība atrodas vietējās nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010103);

2.2.6. zemes vienības daļa 7m2 platībā atrodas ūdensteces aizsargjoslas teritorijā pilsētās un ciemos (11020105).

2.3. Uzdot zemes vienības Lāču ielā 6, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Apstiprināt zemes vienības Stirnu ielā 13, Jūrmalā ar kopējo platību 1121m2 robežu pārkārtošanu, pievienojot no zemes vienības Lāču ielā 6, Jūrmalā atdalīto zemes vienības daļu 600m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Stirnu ielā 13, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 1721m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Stirnu ielā 13, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Zemes vienībai Stirnu ielā 13, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā, nosakot jaunus apgrūtinājumus:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

3.2.2. zemes vienības daļa 33m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (12050601);

3.2.3. zemes vienības daļa 97m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar gāzesvadu ar spiedienu no 0,4 megapaskāliem līdz 1,6 megapaskāliem (12080102);

3.2.4. zemes vienība atrodas vietējās nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010103);

3.2.5. zemes vienības daļa 22m2 platībā atrodas ūdensteces aizsargjoslas teritorijā pilsētās un ciemos (11020105).

3.3. Uzdot zemes vienības Lāču ielā 6, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF