Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.decembrīNr. 726

protokols Nr. 30, 33. punkts

Par zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu
starp zemes vienībām Zīlīšu ielā 4, Jūrmalā Skultes ielā 3, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Metrum”, (Reģistrācijas Nr.40003388748), Rīgas biroja zemes ierīcības inženieres L.B. (sertifikāta Nr.BB458), 2013.gada 30.oktobrī iesniegto iesniegumu (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.1.2-1/4373), ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašumu Zīlīšu ielā 4, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 005 0704), Skultes ielā 3, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 005 0702), zemes vienību pārkārtošanas projektu, kas izstrādāts pēc zemes vienības Skultes ielā 3, Jūrmalā īpašnieces I.S. (personas kods ***), pilnvarotās personas J.L. (personas kods ***), priekšlikuma Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Zemes vienības Zīlīšu ielā 4, Jūrmalā un Skultes ielā 3, Jūrmalā robežu pārkārtošanas projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija saistošo noteikumu Nr.64 „Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Zīlīšu ielā 4 un Skultes ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” detālplānojuma risinājuma aprakstu un Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas grafisko daļu, (Lapa Nr.3), Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punkta 1. apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 30.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 1.punktu, Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu otrās nodaļas 5.punktu (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), un 2013.gada 4.decembra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (Nr.1.1-81/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Zīlīšu ielā 4, Jūrmalā ar kopējo platību 3614m2 un zemes vienības Skultes ielā 3, Jūrmalā ar kopējo platību 5975m2 robežu pārkārtošanu nemainot esošo zemes vienību platības.

2. Noteikt, ka zemes vienības Zīlīšu ielā 4, Jūrmalā platība pēc zemes vienības robežu pārkārtošanas ir 3614m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Zīlīšu ielā 4, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Zīlīšu ielā 4, Jūrmalā:

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.2. zemes vienības daļa 488m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

2.2.3. zemes vienības daļa 932m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-būvlaide (120302);

2.2.4. zemes vienības daļa 101m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502).

2.3. Uzdot zemes vienības Zīlīšu ielā 4, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Noteikt, ka zemes vienības Skultes ielā 3, Jūrmalā platība pēc zemes vienības robežu pārkārtošanas ir 5975m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

3.1. Noteikt, ka zemes vienībai Skultes ielā 3, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Skultes ielā 3, Jūrmalā:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. zemes vienības daļa 701m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

3.2.3. zemes vienības daļa 1641m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-būvlaide (120302);

3.2.4. zemes vienības daļa 77m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā ap slēgta tipa filtrācijas lauku, kurā ietek attīrīts ūdens no slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm (160607);

3.2.5. zemes vienības daļa 175m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

3.2.6. zemes vienības daļa 2091m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401);

3.2.7. zemes vienības daļa 79m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā ap ūdenstorni (120105).

3.3. Uzdot zemes vienības Skultes ielā 3, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF