Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.decembrīNr. 727

protokols Nr. 30, 34. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija lēmuma Nr.442
„Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem saistībā
ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.47
„Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna,
tai skaitā izpildshēmu un aizsargjoslu uzturēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā” atzīšanu par spēku zaudējušu

Sakarā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.73 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” pieņemšanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija lēmumu Nr.442 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem saistībā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.47 „Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna, tai skaitā izpildshēmu un aizsargjoslu uzturēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā”” ar 2014.gada 1.janvāri.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF