Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.decembrīNr. 728

protokols Nr. 30, 35. punkts

Par zemesgabala daļas Jūrmalā,
Rēzeknes pulka ielā 28 nomāšanu no E.F.G.

Ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas 1998.gada 6.maija un 2003.gada 27.jūnija lēmumiem īpašuma tiesības uz zemesgabala Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 28 (kadastra Nr.1300 004 6703, zemesgabala kopējā platība 8160 m²) 82/100 domājamām daļām nostiprinātas E.F.G., zemesgrāmatas nodalījums Nr.3145.

Ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 12.augusta lēmumu īpašumu tiesības uz nekustamo īpašumu - bērnudārzu (kadastra apzīmējums 1300 004 6703 001); bērnudārzu (kadastra apzīmējums 1300 004 6703 002); saimniecības ēku (1300 004 6703 003); nojumi (kadastra apzīmējums 1300 004 6703 008); nojumi (kadastra apzīmējums 1300 004 6703 009); nojumi (kadastra apzīmējums 1300 004 6703 010), nojumi (kadastra apzīmējums 1300 004 6703 011) nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000439940.

Saskaņā ar 2009.gada 20.aprīļa zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.31/280 un 2010.gada 12.aprīļa pārjaunojuma līgumu Nr.1.1-16.3.1/271 pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte” saņem nomā zemesgabala Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 28, kadastra Nr.1300 004 67003, 82/100 domājamās daļas 6691,2 m2 platībā, pirmsskolas izglītības iestādes namīpašuma apsaimniekošanai līdz 2013.gada 31.decembrim.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” 7.2.1.apakšpunktu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā zemei, ēkām var piešķirt nekustamā īpašuma īpašniekam, kura nekustamo īpašumu nomā pašvaldības iestāde, ar kuru ir noslēgts nomas līgums un līgumā noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā nomnieks.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, un, ņemot vērā E.F.G. pilnvarotās personas Kārļa Ieleja 2013.gada 30.jūlija iesniegumu (lietas Nr.1.1.-39/3588-G), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ar 2014.gada 1.janvāri noslēgt līgumu ar E.F.G. (E.F.G.) (personas kods ***) par zemesgabala Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 28, 82/100 domājamo daļu nomu līdz 2014.gada 31.decembrim pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” darba nodrošināšanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Papildus nomas maksai nomnieks kompensē iznomātājam nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu par zemi.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto zemes nomas līgumu starp pirmsskolas izglītības iestādi „Saulīte” un E.F.G..

4. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nomas līgums netiek noslēgts iznomātāja vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF