Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.decembrīNr. 729

protokols Nr. 30, 36. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemes gabala
(zemes starpgabala) Bražciems 1309, Jūrmalā, atsavināšanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2005.gada 14.oktobra lēmumu Nr.287 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Bražciems 1309” izveidots Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Jūrmalā, Bražciems 1309, 2039 m2 platībā pašvaldības pastāvīgo funkciju pildīšanai – zaļās zonas uzturēšanai un Lielupes attekas apsaimniekošanai.

Zemes gabala Bražciems 1309, Jūrmalā, daļai 1181 m2 platībā noteiktais lietošanas mērķis ir fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietojumā esošo ūdeņu teritorijas - 0302 un zemes gabala daļai 858 m2 platībā - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa – 0501.

Zemes gabalam Bražciems 1309, Jūrmalā, noteiktie apgrūtinājumi: zemesgabals atrodas „dabas pamatnes” teritorijā, bez apbūves tiesībām; ievērot Lielupes attekas aizsargjoslas noteikumus; zemesgabalam nav piekļūšanas iespēju.

Zemes gabala ar kadastra numuru 1300 006 1309 un kopējo platību 2039 m2 Bražciems 1309, Jūrmala īpašuma tiesības nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000196343.

Zemes vienība Bražciems 1309, Jūrmalā, kopējā platībā 2039 m2, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 20.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par detālā plānojuma Jūrmalā, teritorijai Bražciemā starp Babītes ielu, dzelzceļu un Lielupi apstiprināšanu” apstiprināto detālplānojumu atrodas dabas pamatnes teritorijā (DP), atbilstoši „Dabas pamatnes” teritoriju iedalījumam – Lielupes palienes vides saglabāšanas joslā (LS) un Lielupes upes aizsargjoslā, applūstošajā teritorijā.

Latvijas Republikas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta a) apakšpunktā noteikts, ka zemes starpgabals ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai.

Saskaņā ar minētā likuma 44.panta astotās daļas 1.punktu zemes starpgabalu, kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), šajā likumā noteiktajā kārtībā drīkst atsavināt tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru zemei piegul attiecīgais zemes starpgabals.

Jūrmalas pilsētas domē tika iesniegts J.R. (J.R., personas kods ***) zemes starpgabala Bražciems 1309, Jūrmalā, atsavināšanas ierosinājums (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2010.gada 5.augustā ar lietas Nr.1.1-39/2901-R).

2011.gada 17.februārī Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr.89 „Par atteikumu nodot atsavināšanai neapbūvētu zemesgabalu Jūrmalā, Bražciems 1309”, ar kuru nolēma noraidīt pašvaldībai piederošā neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Bražciems 1309 ar kopējo platību 2039 m2 (kadastra numurs 1300 006 1309) atsavināšanas ierosinājumu, nosakot, ka minētais zemesgabals saglabājams pašvaldības īpašumā pašvaldības funkciju – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanai un uzturēšanai), izpildei.

Saskaņā ar 2013.gada 3.septembra Administratīvās rajona tiesas spriedumu tika atcelts Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.februāra lēmums Nr.89 un uzlikts par pienākumu Jūrmalas pilsētas domei pieņemt lēmumu par zemes gabala Bražciems 1309, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 006 1309) ar kopējo platību 2039 m2 atsavināšanu.

Saskaņā ar akciju sabiedrības „BDO” (reģistrācijas numurs 40003035771) 2013.gada 22.oktobra novērtējumu zemes gabala Jūrmalā, Bražciems 1309 (kadastra numurs 1300 006 1309) tirgus vērtība atbilstoši situācijai īpašumā 2013.gada 15.oktobrī aprēķināta LVL 14300,00 (EUR 20347,07).

Ņemot vērā iepriekšminēto, lai nodrošinātu Administratīvās rajona tiesas 2013.gada 3.septembra sprieduma 3.punkta izpildi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro un trešo daļu, 10.pantu, 44.panta astotās daļas 1.punktu, lai nodrošinātu zemes resursu labas pārvaldības principus, veicinātu zemes konsolidāciju, sekmētu zemes racionālāku un efektīvāku izmantošanu un pilsētas teritorijas sakārtošanu kopumā, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2013.gada 26.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-80/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu zemes gabalu (zemes starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1309 un kopējo platību 2039 m2 Bražciems 1309, Jūrmalā.

2. Zemes gabals (zemes starpgabals) Bražciems 1309, Jūrmalā, atsavināms tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru zemei piegul attiecīgais zemes starpgabals.

3. Apstiprināt zemes gabala Bražciems 1309, Jūrmalā, nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) LVL 14300,00 (četrpadsmit tūkstoši trīs simti latu 00 santīmu) (EUR 20347,07).

4. Izveidot zemes gabala Bražciems 1309, Jūrmalā, izsoles komisiju šādā sastāvā:

komisijas priekšsēdētāja –izpilddirektora p.i. G.Smalkā,

komisijas locekļi:

- izpilddirektora vietnieka p.i. A.Grants,

- Revīzijas un audita nodaļas vadītāja p.i. E.Grante,

- Administratīvi juridiskās pārvaldes Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i. A.Paegle,

- Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja V.Zvejniece,

- Centralizētās grāmatvedības vadītāja I.Kundziņa,

- Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. S.Brauere,

- Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas referente I.Lindemane.

5. Apstiprināt zemes gabala Bražciems 1309, Jūrmalā, izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

6. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības zemes gabala Bražciems 1309, Jūrmalā, atsavināšanai.

7. Izsoles komisijai rīkot zemes gabala Bražciems 1309, Jūrmalā, izsoli un iesniegt Jūrmalas pilsētas domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

8. Atsavināšanas rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība „Citadele Banka”, kods PARXLV22.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 12.decembra lēmumu Nr.729

(protokols Nr.30, 36.punkts)

Izsoles noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Izsoles noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots neapbūvēts zemes gabals (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1309 un kopējo platību 2039 m2 Bražciems 1309, Jūrmalā.

1.2. Zemes gabals Bražciems 1309, Jūrmala, kadastra numurs 1300 006 1309, reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000196343 un ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 27.decembra lēmumu īpašuma tiesības uz to nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

1.3. Zemes gabals Bražciems 1309, Jūrmalā, (turpmāk – izsolāmā manta) tiek pārdots mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk - izsole).

1.4. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta astotās daļas 1.punktu - zemes starpgabalu, kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), šajā likumā noteiktajā kārtībā drīkst atsavināt tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru zemei piegul attiecīgais zemes starpgabals.

1.5. Izsolāmās mantas izsoli organizē Jūrmalas pilsētas dome un izsoli rīko Jūrmalas pilsētas domes izveidota izsoles komisija (turpmāk – izsoles komisija).

1.6. Izsolāmās mantas nosacītā cena (izsoles sākumcena) ir Ls 14300,00 (četrpadsmit tūkstoši trīs simti latu 00 santīmu) (EUR 20347,07).

1.7. Izsoles solis noteikts 10% apmērā no izsoles sākumcenas – Ls 1430,00 (EUR 2034,71).

1.8. Maksāšanas valūta par izsolāmo mantu: līdz 2013.gada 31.decembrim pilnā apmērā – lati, pēc 2014.gada 1.janvāra – euro.

1.9. Maksa par nosolītās mantas pirkumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles.

1.10. Jebkuras izsoles dalībnieka prasības izmainīt noteikumus vai atteikšanās parakstīt Jūrmalas pilsētas domes sagatavoto pirkuma līgumu tiek uzskatīts par atteikumu pirkt izsolāmo mantu saskaņā ar noteikumiem, un tam netiek atmaksāts nodrošinājums.

2. Informācija par izsoli

Sludinājumu par izsoli publicē izdevumā „Latvijas Vēstnesis” ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms pieteikšanās dalībai izsolē termiņa beigām, Jūrmalas pilsētas pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā un pašvaldības mājaslapā internetā www.jurmala.lv.

3. Izsoles dalībnieki

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt:

3.1.1. fiziska vai juridiska persona un personālsabiedrība, kuras saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo mantu,

3.1.2. tas zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, kuru zemei piegul zemes starpgabals Bražciems 1304, Jūrmalā.

3.2. Līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai izsoles dalībniekam jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs LV90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība “Citadele banka” šādus maksājumus:

3.2.1. nodrošinājumu par piedalīšanos izsolē 10% apmērā no izsolāmās mantas nosacītās cenas ar atzīmi „Zemes gabala Bražciems 1309, Jūrmalā, izsoles nodrošinājums”,

3.2.2. reģistrācijas maksu par pieteikuma iesniegšanu Ls 100,00 (EUR 142,29) ar atzīmi „Zemes gabala Bražciems 1309, Jūrmalā, izsoles reģistrācijas maksa”, kas jebkurā gadījumā pieteikuma iesniedzējam netiek atmaksāta.

3.3. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

3.4. Nodrošinājuma nauda tiek ieskaitīta pirkuma maksā uzvarējušajam dalībniekam.

3.5. Starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles rezultātus un izsoles gaitu.

4. Izsoles dalībnieku reģistrācija

4.1. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā „Latvijas Vēstnesis".

4.2. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta vienu nedēļu pirms izsoles datuma.

4.3. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 231.kabinetā Jūrmalas pilsētas domes darba laikā.

4.4. Persona, reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus:

4.4.1. juridiskā persona un personālsabiedrība:

4.4.1.1. pieteikumu izsolei,

4.4.1.2. reģistrācijas maksas iemaksas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu),

4.4.1.3. nodrošinājuma iemaksas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu),,

4.4.1.4. juridiskas personas statusu apliecinoša dokumenta (reģistrācijas apliecība u.tml.) apliecinātu norakstu (kopiju),

4.4.1.5. dokumentu par personu, kurai ir juridiskās personas pārstāvības tiesības (pilnvara, juridiskās personas reģistrācijas iestādes izziņa, akreditācijas vēstule u.tml.),

4.4.1.6. spēkā esošu statūtu, nolikuma, reglamenta, līguma vai cita līdzvērtīga dokumenta apliecinātu norakstu (kopiju), ja konkrētajai juridiskajai personai normatīvie akti šādu dokumentu paredz, vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu,

4.4.1.7. attiecīgās institūcijas lēmumu par izsolāmās mantas iegādi,

4.4.1.8. iesniegumu nodrošinājuma atmaksai, norādot norēķinu kontu;

4.4.2. fiziskai personai:

4.4.2.1. pieteikumu izsolei,

4.4.2.2. reģistrācijas maksas iemaksas apliecinošu dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu),

4.4.2.3. nodrošinājuma iemaksas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu),

4.4.2.4. pases vai personas apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu),

4.4.2.5. notariāli apliecinātu pilnvarojumu apliecinošu dokumentu pārstāvēt fizisko personu izsolē, ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks;

4.4.2.6. iesniegumu nodrošinājuma atmaksai, norādot norēķinu kontu.

4.5. Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments ir svešvalodā, tam pievieno apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

4.6. Ārvalstīs izsniegtie publiskie dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijas Republikai saistošu starpvalstu līgumu noteikumiem.

4.7. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši Latvijas Republikas Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām, izņemot ārvalsts institūciju (iestāžu) izsniegtos dokumentus, un šiem noteikumiem, pretējā gadījumā tie tiek uzskatīti par neiesniegtiem. Internetbankas maksājuma dokumentam jābūt ar oriģinālu bankas spiedogu un atbildīgās personas parakstu. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekiem netiek atdoti.

4.8. Izsoles rīkotājs sastāda dalībnieku sarakstu, iekļaujot tajā personas, kas izpildījušas izsoles priekšnoteikumus (noteikumu 4.1.-4.7.punkts) un veikušas 3.2.punktā minētos maksājumus. Izsoles dalībnieku sarakstā norāda šādas ziņas:

4.8.1. dalībnieka numuru pēc kārtas;

4.8.2. fiziskai personai – dalībnieka vārdu un uzvārdu, personas kodu; juridiskai personai – pilnu nosaukumu, reģistrācijas numuru.

4.9. Reģistrētajam izsoles dalībniekam vai tā pilnvarotai personai (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) tiek izsniegta izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība, kurā ir norādīts:

4.9.1. dalībnieka kārtas numurs,

4.9.2. fiziskai personai – dalībnieka vārds un uzvārds, personas kods un adrese, juridiskai personai – pilns nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese,

4.9.3. izsoles vieta un laiks,

4.9.4. informācija par izsolāmo mantu un izsoles sākumcena,

4.9.5. atzīme par izsoles nodrošinājuma iemaksu,

4.9.6. izsniegšanas datums, vieta un izsniedzēja paraksts.

4.10. Ja persona nav izpildījusi izsoles priekšnoteikumus (noteikumu 4.1.-4.7.punkts) vai neatbilst noteikumu 3.1.punktā minētajam izsoles dalībnieka statusam, vai nav veikusi 3.2.punktā minētos maksājumus, tai neizsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību un pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas, kurā norādīts dalībnieka norēķinu konts, tai atmaksā iemaksāto nodrošinājumu un reģistrācijas maksu, ja tāda veikta.

4.11. Izsoles rīkotājs ir tiesīgs pārbaudīt izsoles dalībnieku sniegtās ziņas. Ja tiek atklāts, ka izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un tiek atzīta par spēku zaudējušu tam izsniegtā izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība, līdz ar to viņš zaudē tiesības piedalīties izsolē, un viņam netiek atmaksāts iemaksātais nodrošinājums.

4.12. Ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem netiek izpaustas līdz izsoles sākumam.

5. Izsoles norise

5.1. Izsole notiek, ja tās norisē piedalās vairāk kā puse no izsoles komisijas sastāva. Izsole tiek protokolēta.

5.2. Izsoles dalībnieks (uzrādot pasi vai personas apliecību), tā pārstāvis vai pilnvarotā persona (uzrādot pasi vai personas apliecību un dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt dalībnieku izsolē) pie ieejas izsoles telpā uzrāda izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību, saskaņā ar kuru viņam izsniedz reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas numuram sarakstā un izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram, un paraksta izsoles noteikumus. Ja izsoles dalībnieks, tā pārstāvis vai pilnvarotā persona nevar uzrādīt šajā punktā minētos dokumentus vai uz izsoli ieradusies persona nav pilnvarota pārstāvēt izsoles dalībnieku izsolē, uzskatāms, ka izsoles dalībnieks nav ieradies uz izsoli, par ko izdara atzīmi izsoles dalībnieku sarakstā, un tam netiek atmaksāts iemaksātais nodrošinājums.

5.3. Izsoles komisija pārliecinās par solītāju ierašanos pēc iepriekš sastādītā saraksta.

5.4. Izsoles dalībnieku sarakstā ierakstīts katra dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods vai nosaukums, reģistrācijas numurs, kā arī solītāja pārstāvja vārds, uzvārds un personas kods.

5.5. Ja kāds no izsoles dalībniekiem nav ieradies uz izsoli, par to izdara atzīmi izsoles dalībnieku sarakstā, un šim izsoles dalībniekam netiek atmaksāts iemaksātais nodrošinājums.

5.6. Ja neviens no izsoles dalībniekiem nav ieradies uz izsoli, izsoli atzīst par nenotikušu un izsoles dalībniekiem netiek atmaksāts iemaksātais nodrošinājums.

5.7. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo mantu un paziņo tās sākumcenu, kā arī soli, par kādu cena tiks paaugstināta.

5.8. Ja noteiktajā termiņā uz izsoli ir pieteicies tikai viens pretendents, izsoles komisija piedāvā vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš ieradies noteiktajā laikā uz izsoli, pirkt izsolāmo mantu, nosolot vienu soli. Ja vienīgais izsoles dalībnieks apstiprina vēlmi iegādāties izsolāmo mantu, nosolot vienu soli, tad tas uzskatāms par izsoles uzvarētāju. Izsoles dalībnieks ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apliecina savu gatavību pirkt nosolīto mantu.

5.9. Ja vienīgais izsoles dalībnieks atsakās pirkt izsolāmo mantu, nosolot vienu soli, tad tam netiek atmaksāts nodrošinājums.

5.10. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ir ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem izsoles dalībniekiem, izsole notiek saskaņā ar noteikumu 5.8.un 5.9.punktā noteikto kārtību.

5.11. Ja reģistrācijas kartīti ir saņēmuši vismaz divi izsoles dalībnieki, tiek rīkota izsole ar augšupejošu solīšanu.

5.12. Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.

5.13. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru.

5.14. Izsoles komisija atzīmē katra dalībnieka piedāvāto cenu saraksta kārtībā, cenas atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina.

5.15. Izsoles vadītājs nosauc solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko solīto cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura trešā piesitiena izsoles dalībnieks, kurš solījis augstāko cenu par izsolāmo mantu, ir uzskatāms par izsoles uzvarētāju. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīta protokolā.

5.16. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles komisijai savu izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

5.17. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu, bet nevar izsoles komisijai uzrādīt izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību un neparakstās izsoles dalībnieku sarakstā, tādējādi ir atteicies no nosolītās mantas pirkuma tiesībām. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāts nodrošinājums.

5.18. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, kuri vēlas iegādāties izsolāmo mantu, par to attiecīgi ieraksta protokolā un izsole tūlīt tiek atkārtota, bet, ja palicis tikai viens dalībnieks, viņš iegūst tiesības uz izsolāmo mantu par viņa nosolīto cenu ar nosacījumu, ka nosolītā cena ir vismaz vienu soli augstāka par izsoles sākuma cenu.

5.19. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu cenu, tad tiek izdarīts attiecīgs ieraksts izsoles protokolā un par izsolāmās mantas izsoles uzvarētāju tiek atzīts izsoles dalībnieks, kurš agrāk iesniedzis visus dokumentus dalībai izsolē un reģistrējies izsoles dalībnieku sarakstā.

5.20. Katrs solītājs apstiprina ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo nosolīto cenu. Ja kāds no izsoles dalībniekiem atsakās parakstīties, par to izsoles protokolā tiek veikta attiecīga atzīme un tam netiek atmaksāts nodrošinājums. Ja izsoles uzvarētājs atsakās parakstīties izsoles protokolā, uzskatāms, ka tas atsakās no nosolītās mantas pirkuma tiesībām.

5.21. Ja izsoles laikā neviens no izsoles dalībniekiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsoli atzīst par nenotikušu un izsoles dalībniekiem netiek atmaksāts nodrošinājums.

5.22. Izsoles komisija apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles.

6. Samaksas kārtība

6.1. Izsoles dalībniekam, kurš atzīts par izsolāmās mantas nosolītāju, pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs LV90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība “Citadele banka” ar atzīmi „Zemes gabala Bražciems 1309, Jūrmalā, pirkuma maksa” viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles reģistrācijas maksa netiek ieskaitīta norēķinā par nosolīto mantu.

6.2. Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par izsolāmās mantas nosolītāju, paziņo izsoles rīkotājam par 6.1.punktā minētā maksājuma samaksu divu darba dienu laikā no samaksas veikšanas dienas.

6.3. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

6.4. Nokavējot noteikumu 6.1.punktā noteikto pirkuma samaksas vai 7.3.punktā noteikto pirkuma līguma parakstīšanas termiņu, nosolītājs zaudē iemaksāto nodrošinājumu, kā arī izsolāmās mantas pirkšanas tiesības saskaņā ar noteikumiem.

6.5. Ja izsoles dalībnieks, kurš atzīts par mantas nosolītāju, 6.1.punktā minēto pirkuma samaksu nav veicis noteiktajā termiņā, izsoles organizētājs pieņem lēmumu nosūtīt piedāvājumu par izsolāmās mantas pirkšanu tikai nākamajam augstākajam cenas nosolītājam, ja tāds ir.

6.6. Persona, kura nosolījusi nākamo augstāko cenu, divu nedēļu laikā no 6.5.punktā minētā piedāvājuma saņemšanas dienas izsoles organizatoram sniedz atbildi par izsolāmās mantas pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Uz minēto personu attiecas 6.1.punktā noteiktā samaksas par nosolītās mantas pirkumu kārtība.

6.7. Ja 6.6.punktā noteiktajā termiņā izsoles organizētājs nesaņem nākamās augstākās cenas nosolītāja piekrišanu mantas pirkšanai par paša nosolīto augstāko cenu, tas zaudē iemaksāto nodrošinājumu un tiesības uz mantas pirkumu.

6.8. Izsoles dalībniekam, kurš nav nosolījis augstāko cenu par izsolāmo mantu un nav ieguvis tiesības slēgt pirkuma līgumu, atmaksāto nodrošinājumu atmaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, pamatojoties uz viņa iesniegumu, izņemot izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

7. Izsoles rezultātu apstiprināšana

7.1. Izsoles komisija sagatavo un iesniedz Jūrmalas pilsētas domes lēmuma projektu par izsoles rezultātiem un izsoles izdevumu tāmi, pievienojot izsoles protokolu. Izsoles organizators apstiprina izsoles rezultātus un izdevumu tāmi ne vēlāk kā trīsdesmit dienu laikā pēc noteikumu 6.1.punktā paredzētā maksājuma veikšanas.

7.2. Pēc Jūrmalas pilsētas domes lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņemšanas tiek sagatavots parakstīšanai izsolāmās mantas pirkuma līgums.

7.3. Mantas nosolītājam septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas jāparaksta sagatavotais pirkuma līgums.

8. Nenotikusi vai spēkā neesoša izsole

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks vai uz izsoli nav ieradies neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem;

8.1.2. neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu;

8.1.3. izsoles dalībnieks, kurš atzīts par nosolītāju, neveic pirkuma maksas samaksu noteikumu 6.1.punktā minētajā termiņā un apmērā;

8.1.4. nosolītājs neparaksta pirkuma līgumu saskaņā ar noteikumu 7.3.punktu.

8.2. Izsole atzīstama par spēkā neesošu, ja:

8.2.1. izsole bijusi izziņota, pārkāpjot vai nu spēkā esošos normatīvos aktus, vai šos noteikumus;

8.2.2. tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds nosolījums;

8.2.3. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;

8.2.4. izsolē starp izsoles dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas ietekmējusi izsoles rezultātus vai gaitu;

8.2.5. par izsoles dalībnieku atzīta persona vai izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē;

8.2.6. dalībnieku reģistrācija vai izsole notiek citā vietā un laikā, nekā norādīts izsoles sludinājumā (paziņojumā);

8.2.7. Jūrmalas pilsētas dome nav apstiprinājusi izsoles rezultātus;

8.2.8. izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu.

8.3. Pretenzijas par 8.2.punktā minētajiem pārkāpumiem izsoles dalībnieki ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc izsoles norises dienas iesniedz izsoles organizētājam, iesniedzot attiecīgus pierādījumus. Izsoles organizētājs četru nedēļu laikā pēc izsoles, ja ir saņemtas šajā punktā minētās pretenzijas, pieņem lēmumu par izsoles rezultātu atzīšanu par spēkā neesošiem vai noraida pretenziju.

8.4. Konstatējot 8.2.punktā minētos pārkāpumus, izsoles rīkotājs pēc savas iniciatīvas var ierosināt izsoles organizētājam atzīt izsoli par spēkā neesošu.

8.5. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem Jūrmalas pilsētas dome, un nedēļas laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. Lēmumu var pārsūdzēt tiesā viena mēneša laikā no paziņojuma dienas.

8.6. Ja tiek konstatēts, ka ir bijusi noruna atturēt izsoles dalībnieku no piedalīšanās izsolē vai starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas iespaidojusi izsoles rezultātus vai gaitu, tad attiecīgajiem izsoles dalībniekiem neatmaksā nodrošinājumu.

8.7. Ja tiek konstatēts, ka par izsoles dalībnieku atzīta persona vai izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē, izsoles organizētājs lemj par nodrošinājuma atmaksāšanu vai neatmaksāšanu.


Lejupielāde: DOC un PDF