Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.decembrīNr. 730

protokols Nr. 30, 37. punkts

Par apbūvēta zemes gabala Bražciems 0702, Jūrmalā pirkumu

Jūrmalas pilsētas dome 2013.gada 7.novembrī pieņēma lēmumu Nr.659 „Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Bražciems 0702, Jūrmalā, nodošanu atsavināšanai”, ar kuru nolēma atsavināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumu - apbūvētu zemes gabalu ar kadastra numuru 1300 006 0702, kopējā platība 14550 m2, Bražciems 0702, Jūrmalā, un mežaudzi 4900 m2 platībā Bražciems 0702, Jūrmalā, kā arī, apstiprināja zemes gabala Bražciems 0702, Jūrmalā, nosacīto cenu 134 600,00 un mežaudzes cenu Ls 304,69.

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.1panta pirmajai daļai, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „BRAŽU MĀJA” (reģistrācijas Nr.40003666442), kurai ir apbūvēta zemes gabala ar kadastra numuru 1300 006 0702 Bražciems 0702, Jūrmalā pirmpirkuma tiesības, 2013.gada 20.novembrī nosūtīts atsavināšanas paziņojums Nr.1.1-37/6092.

Noteiktajā termiņā Jūrmalas pilsētas domē 2013.gada 26.novembrī reģistrēta ar lietas Nr.1.1-37/9264 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktā minētās personas – ēku (būvju) nekustamā īpašuma, kas sastāv no jaunbūves-viesnīcas pamatiem ar kadastra apzīmējumu 130 006 0702 002, „Bražciems 0702 k-2”, Jūrmalā, īpašnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BRAŽU MĀJA” (reģistrācijas Nr.40003666442) – atbilde uz atsavināšanas paziņojumu.

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „BRAŽU MĀJA” (reģistrācijas Nr.40003666442) par apbūvēta zemes gabala ar kadastra numuru 1300 006 0702, kopējā platība 14550 m2, Bražciems 0702, Jūrmalā un mežaudzes 4900 m2 platībā Bražciems 0702, Jūrmalā pirkumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto pirkuma līgumu.

3. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „BRAŽU MĀJA” (reģistrācijas Nr.40003666442) divu mēnešu laikā no lēmuma 1.punktā minētā pirkuma līguma noslēgšanas dienas veikt maksājumu par apbūvēta zemes gabala Bražciems 0702, Jūrmalā pirkumu 134 600,00 (viens simts trīsdesmit četri tūkstoši seši simti latu 00 santīmu) (EUR 191518,55) un mežaudzes Bražciems 0702, Jūrmalā pirkumu Ls 304,69 (trīs simti četri lati 69 santīmi) (EUR 433,53) apmērā.

4. Apstiprināt ar lēmuma 1.punktā minētās mantas atsavināšanu saistītos izdevumus Ls 66,95 apmērā saskaņā ar pielikumu un noteikt, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BRAŽU MĀJA” (reģistrācijas Nr.40003666442) tos atlīdzina divu mēnešu laikā no lēmuma 1.punktā minētā pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 12.decembra lēmumu Nr.730

(protokols Nr.30, 37.punkts)

Izdevumu tāme

1.Samaksa AS „BDO” par īpašuma vērtējuma aktualizāciju Ls 54,45

2.Samaksa Valsts zemes dienestam par izziņu sagatavošanu Ls 7,50; 5,00

Kopā: Ls 66,95

Centralizētās grāmatvedības vadītāja I.Kundziņa


Lejupielāde: DOC un PDF