Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.decembrīNr. 731

protokols Nr. 30, 38. punkts

Par atļauju organizēt totalizatoru un derības
Jomas ielā 78, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē 2013.gada 30.oktobrī ar Nr.1.1-37/8524 reģistrēts SIA „Olympic Casino Latvia” (reģistrācijas Nr.40003264397, juridiskā adrese: Kronvalda bulvāris 3, Rīga, LV-1010) 2013.gada 30.oktobra iesniegums, reģistrācijas Nr.151/1-3, ar lūgumu izsniegt SIA „Olympic Casino Latvia” atļauju organizēt totalizatoru un derības SIA „Olympic Casino Latvia” piederošajā struktūrvienībā Jomas ielā 78, Jūrmalā.

Izvērtējot saņemto iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē turpmāko:

1) SIA „Olympic Casino Latvia” atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir izsniegta Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas licence Nr.A-55 azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai uz nenoteiktu laiku (azartspēļu nosaukums: spēļu automātu un kazino spēles) un licence Nr.TD 12 azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai uz nenoteiktu laiku (azartspēļu nosaukums: totalizators un derības);

2) SIA „Olympic Casino Latvia” 2008.gada 2.janvārī noslēgusi nekustamā īpašuma Jomas ielā 78, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 009 4701, neapdzīvojamo telpu nomas līgumu ar SIA „HansaAssets” līdz 2028.gada 31.decembrim spēļu zāles organizēšanas, citu azartspēļu, bāra un izklaides organizēšanas vajadzībām;

3) Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.873 reģistrēts nekustamais īpašums Jomas ielā 78, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 009 4701, kas sastāv no zemes gabala 796 m2 platībā un ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4701 001. Īpašuma tiesības nostiprinātas SIA „HansaAssets” (reģistrācijas Nr.40003966483), pamatojoties uz Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2008.gada 02.janvāra lēmumu;

4) SIA „Olympic Casino Latvia” iesniegums, lai saņemtu atļauju organizēt totalizatoru un derības konkrētajās telpā, pašvaldībai iesniegts atbilstoši Azartspēļu un izložu likuma 42.panta pirmajai daļai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.punktu un Azartspēļu un izložu likuma 42.panta pirmo, otro, trešo un ceturto daļu, ņemot vērā to, ka SIA „Olympic Casino Latvia” ir iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus pašvaldības atļaujas saņemšanai, izvērtējot derību un totalizatora vietas atbilstību Azartspēļu un izložu likuma 25.panta un 41.panta otrajā daļā noteiktajiem ierobežojumiem un konstatējot, ka totalizatoru un derību organizēšana Jomas ielā 78, Jūrmalā neradīs būtisku Jūrmalas pilsētas administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Drošības un kārtības jautājumu komitejas 2013.gada 27.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-88/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atļaut SIA „Olympic Casino Latvia” (reģistrācijas Nr.40003264397, juridiskā adrese: Kronvalda bulvāris 3, Rīga, LV-1010) piederošajā struktūrvienībā Jomas ielā 78, Jūrmalā organizēt totalizatoru un derības.

Šo lēmumu par pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvajā tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā, LV-1007), iesniedzot pieteikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF