Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2013.gada 8.augustāNr.19

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1000

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietnieks

Romāns Mežeckis

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Mārtiņš Stulpiņš, Gunta Liepiņa, Ligita Maziņa, Jānis Lediņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Anita Adijāne, Larisa Loskutova, Karina Siņkeviča, Juris Visockis, Aleksejs Volkovs

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Arturs Grants

Administratīvās nodaļas vadītājas p.i.

Mārīte Birzniece

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Sēdē uzaicināti:

Laima Grobiņa, Gunta Jubele, Ģirts Brambergs, Varis Ļaudams, Veronika Ramane, Ringolds Balodis, Māris Demme, Mārtiņš Ābelītis, Iveta Mantramoviča, Valts Sarma, Sarmīte Limba, Elita Cepurīte, Daiga Paule, Elvis Venters

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

Darba kārtības apstiprināšana

1.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.10 „Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas nolikums”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikumā Nr.8 „Jūrmalas pilsētas domes Iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums”

4.

Par Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijas/restaurācijas Turaidas ielā 1, Jūrmalā finansēšanu

5.

Par bezkontakta bankas kartes ieviešanu

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs”

8.

Par sociālo dzīvokļu statusa piešķiršanu

9.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu

10.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Slokas ielā 11

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra lēmumā Nr.503 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5108 001 Jūrmalā, Bauskas ielā 2A”

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.novembra lēmumā Nr.593 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 026 1503 Jūrmalā, Robežu ielā 33”

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.849 „Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 12 (kadastra Nr.1300 001 1330) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.932 „Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Vidus pr.21”

15.

Par zemes vienību apvienošanu Turaidas ielā 15, Jūrmalā un Turaidas ielā 17, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

16.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Puķu ielā 69/69A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

17.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu zemes vienībām Vidus pr.10, Jūrmalā un Meža pr.9, Jūrmalā

18.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzirnavu ielā 117, Jūrmalā, Bažciems 0605, Jūrmalā, Bažciems 0611, Jūrmalā, Bažciems 0616, Jūrmalā, Dzirnavu iela 115, Jūrmalā, Dzirnavu iela 113, Jūrmalā, Dzirnavu iela 0136, Jūrmalā un nosaukuma piešķiršanu

19.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Jomas ielā 64A, Jūrmalā un Teātra ielā 25, Jūrmalā

20.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 5

21.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru pr.146

22.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Smiltenes ielā 1

23.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 18 apstiprināšanu

24.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Piestātnes ielā 6/14 apstiprināšanu

25.

Par publisko apspriešanu pareizticīgo baznīcas jaunbūvei Jūrmalā, Turaidas ielā 11

26.

Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas komisiju

27.

Par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V. K.

28.

Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-1A, Jūrmalā pirkumu

29.

Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-4A, Jūrmalā pirkumu

Darba kārtības apstiprināšana.

G.Truksnis noņem no izskatīšanas domes sēdē šādus jautājumus:

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” – šis jautājums vēl juristiem jāizvērtē;

· Par sociālo dzīvokļu statusa piešķiršanu – šis jautājums tiek novirzīts izskatīšanai Sociālo un veselības jautājumu komitejā;

· Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu - šis jautājums tiek novirzīts izskatīšanai Sociālo un veselības jautājumu komitejā;

· Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Jomas ielā 64A, Jūrmalā un Teātra ielā 25, Jūrmalā - šis jautājums tiek novirzīts izskatīšanai Attīstības un vides jautājumu komitejā.

Papildus ir iesniegti un darba kārtībā iekļaujami šādi jautājumi:

· Par Jūrmalas pilsētas domes pārstāvniecību Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē.

Šo jautājumu ziņos Mārīte Birzniece kā pirmais ziņotājs;

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu nekustamā īpašuma Tukuma ielā 42, Jūrmalā iegādei;

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.199 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu (Mācību korpusa lit.002 rekonstrukcijai bez apjoma palielināšanas Dūņu ceļā 2, Jūrmalā)”;

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”.

Šos jautājumus ziņos Inga Brača iekļaujot tos pēc jautājuma Par Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijas/restaurācijas Turaidas ielā 1, Jūrmalā finansēšanu.

Aicina deputātus balsot par papildus jautājumu iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), jautājumi iekļauti sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību kopumā („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība tika apstiprināta.

Darba kārtība:

1.

Par Jūrmalas pilsētas domes pārstāvniecību Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.10 „Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas nolikums”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikumā Nr.8 „Jūrmalas pilsētas domes Iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums”

5.

Par Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijas/restaurācijas Turaidas ielā 1, Jūrmalā finansēšanu

6.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu nekustamā īpašuma Tukuma ielā 42, Jūrmalā iegādei

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.199 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu (Mācību korpusa lit.002 rekonstrukcijai bez apjoma palielināšanas Dūņu ceļā 2, Jūrmalā)”

9.

Par bezkontakta bankas kartes ieviešanu

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs”

11.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Slokas ielā 11

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra lēmumā Nr.503 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5108 001 Jūrmalā, Bauskas ielā 2A”

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.novembra lēmumā Nr.593 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 026 1503 Jūrmalā, Robežu ielā 33”

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.849 „Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 12 (kadastra Nr.1300 001 1330) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.932 „Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Vidus pr.21”

16.

Par zemes vienību apvienošanu Turaidas ielā 15, Jūrmalā un Turaidas ielā 17, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

17.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Puķu ielā 69/69A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

18.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu zemes vienībām Vidus pr.10, Jūrmalā un Meža pr.9, Jūrmalā

19.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzirnavu ielā 117, Jūrmalā, Bažciems 0605, Jūrmalā, Bažciems 0611, Jūrmalā, Bažciems 0616, Jūrmalā, Dzirnavu iela 115, Jūrmalā, Dzirnavu iela 113, Jūrmalā, Dzirnavu iela 0136, Jūrmalā un nosaukuma piešķiršanu

20.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 5

21.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru pr.146

22.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Smiltenes ielā 1

23.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 18 apstiprināšanu

24.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Piestātnes ielā 6/14 apstiprināšanu

25.

Par publisko apspriešanu pareizticīgo baznīcas jaunbūvei Jūrmalā, Turaidas ielā 11

26.

Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas komisiju

27.

Par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V. K.

28.

Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-1A, Jūrmalā pirkumu

29.

Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-4A, Jūrmalā pirkumu

1. Par Jūrmalas pilsētas domes pārstāvniecību Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē (lēmums Nr.463)

Ziņotājs:

M.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes pārstāvniecību Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.462)

Ziņotājs:

S.Limba

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.10 „Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas nolikums” (nolikums Nr.15)

Ziņotājs:

V.Sarma

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.10 „Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas nolikums”.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikumā Nr.8 „Jūrmalas pilsētas domes Iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums” (nolikums Nr.16)

Ziņotājs:

V.Ramane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikumā Nr.8 „Jūrmalas pilsētas domes Iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums”.

5. Par Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijas/restaurācijas Turaidas ielā 1, Jūrmalā finansēšanu (lēmums Nr.464)

Ziņotājs:

I.Brača

Izsakās:

L.Loskutova jautā, kādēļ lēmumā ir iekļauts 3.punkts „ Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumu Nr.64 „Par daudzstāvu dzīvojamo māju ar sociālajiem dzīvokļiem būvniecībai Jūrmalā, Dīķu ielā 30 finansēšanu”?

I.Brača – ar lēmumu bija pieņemta prioritāte, ka gadījumā, ja tiek būvēta dzīvojamā māja Dīķu ielā 30, tad 2014.gadā budžetā jāparedz finansējums. 2013.gadā aizņēmums šīs ēkas būvniecībai netiks saņemts un līdz ar to līdzekļi 2014.gadā nebūs nepieciešami.

L.Loskutova ierosina svītrot lēmuma 3.punktu un par šo priekšlikumu lūdz balsot. Gadījumā, ja netiek nolemts 3.punktu svītrot, balsot atsevišķi par lēmuma 1., 2.punktu un atsevišķi par 3.punktu.

G.Truksnis – lūdz deputātus balsot par L.Loskutovas priekšlikumu svītrot lēmuma 3.punktu. Ja šis priekšlikums netiek pieņemts, tad balsot par punktiem atsevišķi neredz loģisku jēgu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par L.Loskutovas priekšlikumu („par” – 3 (K.Siņkeviča, A.Volkovs, L.Loskutova), „pret” – 7 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne), „atturas” – 5 (G.Truksnis, R.Mežeckis, L.Maziņa, I.Blaua, A.Ābelītis)), priekšlikums netiek pieņemts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijas/restaurācijas Turaidas ielā 1, Jūrmalā finansēšanu.

L.Loskutova uzskata, ka ņemot vērā, ka dzīvokļu rindās stāv cilvēki, kas gaida, ka pašvaldība piešķirs dzīvokļus, mājokļu programma būtu jāturpina.

6. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu nekustamā īpašuma Tukuma ielā 42, Jūrmalā iegādei (lēmums Nr.465)

Ziņotājs:

I.Brača

Izsakās:

L.Loskutova jautā, vai ir rakstiska informācija no kādas ministrijas, ka šī ir pašvaldības funkcija, un, ka aizdevums tiks dots?

I.Brača – rakstiska atbilde nav saņemta, taču ir bijušas konsultācijas Finanšu ministrijā.

G.Truksnis - šis ir redakcionāls labojums iepriekš pieņemtajam lēmumam lai varētu turpināt Ķemeru sanatorijas ēku glābšanu no sabrukšanas. Par šo jautājumu ir runāts ar speciālistiem Finanšu ministrijā, tikšanās laikā ar ministriem, un tika saņemts apliecinājums, ka Valsts institūcijas šo domes lēmumu atbalsta. Aicina deputātus balsot.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Volkovs, L.Loskutova)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu nekustamā īpašuma Tukuma ielā 42, Jūrmalā iegādei.

L.Loskutova – joprojām uzskata, ka sanatorijas uzturēšana nav pašvaldības funkcija, un, ka valsts savulaik šo kļūdu pieļāva un valstij tā arī būtu jālabo.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.31)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Volkovs, L.Loskutova)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.199 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu (Mācību korpusa lit.002 rekonstrukcijai bez apjoma palielināšanas Dūņu ceļā 2, Jūrmalā)” (lēmums Nr.466)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.199 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu (Mācību korpusa lit.002 rekonstrukcijai bez apjoma palielināšanas Dūņu ceļā 2, Jūrmalā)”.

9. Par bezkontakta bankas kartes ieviešanu (lēmums Nr.467)

Ziņotājs:

M.Ābelītis – lūdz lēmuma 2.punktā labot datumu uz 2014.gada 1.februāri. Lēmuma 1. un 2.pielikumā svītrot 1.3.punktā atsauci uz konkrētu bankas informāciju. Lēmuma 1.pielikuma 2.9.2.punktu un 2.pielikuma 2.8.punktus izteikt šādā redakcijā „Maksāšanas kartēm atbilstoša informācija”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar labojumiem („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par bezkontakta bankas kartes ieviešanu.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs” (saistošie noteikumi Nr.30)

Ziņotājs:

V.Ļaudams

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs”.

11. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Slokas ielā 11 (lēmums Nr.468)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ierosina veikt tehnisku labojumu īpašnieka personas kodā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar labojumu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Slokas ielā 11.

12. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra lēmumā Nr.503 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5108 001 Jūrmalā, Bauskas ielā 2A” (lēmums Nr.469)

13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.novembra lēmumā Nr.593 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 026 1503 Jūrmalā, Robežu ielā 33” (lēmums Nr.470)

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.849 „Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 12 (kadastra Nr.1300 001 1330) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (lēmums Nr.471)

15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.932 „Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Vidus pr.21” (lēmums Nr.472)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1 Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra lēmumā Nr.503 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5108 001 Jūrmalā, Bauskas ielā 2A”.

2 Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.novembra lēmumā Nr.593 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 026 1503 Jūrmalā, Robežu ielā 33”.

3 Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.849 „Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 12 (kadastra Nr.1300 001 1330) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

4 Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.932 „Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Vidus pr.21”.

16. Par zemes vienību apvienošanu Turaidas ielā 15, Jūrmalā un Turaidas ielā 17, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.473)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienību apvienošanu Turaidas ielā 15, Jūrmalā un Turaidas ielā 17, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

17. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Puķu ielā 69/69A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.474)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Puķu ielā 69/69A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

18. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu zemes vienībām Vidus pr.10, Jūrmalā un Meža pr.9, Jūrmalā (lēmums Nr.475)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu zemes vienībām Vidus pr.10, Jūrmalā un Meža pr.9, Jūrmalā.

19. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzirnavu ielā 117, Jūrmalā, Bažciems 0605, Jūrmalā, Bažciems 0611, Jūrmalā, Bažciems 0616, Jūrmalā, Dzirnavu iela 115, Jūrmalā, Dzirnavu iela 113, Jūrmalā, Dzirnavu iela 0136, Jūrmalā un nosaukuma piešķiršanu (lēmums Nr.476)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzirnavu ielā 117, Jūrmalā, Bažciems 0605, Jūrmalā, Bažciems 0611, Jūrmalā, Bažciems 0616, Jūrmalā, Dzirnavu iela 115, Jūrmalā, Dzirnavu iela 113, Jūrmalā, Dzirnavu iela 0136, Jūrmalā un nosaukuma piešķiršanu.

20. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 5 (lēmums Nr.477)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 5.

21. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru pr.146 (lēmums Nr.478)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

A.Ābelītis jautā, kā spēs nodrošināt, ka šajā ēkā, kas tiks uzcelta, sniegs kurortoloģijas pakalpojumus?

V.Zvejniece – tas ir līguma jautājums pie detālplānojuma apstiprināšanas.

A.Ābelītis jautā, vai šos līguma punktus būs iespējams reģistrēt Zemesgrāmatā?

V.Zvejniece – tas būs atkarīgs no vienošanās starp domi un attīstītāju, kura būs jāpanāk līdz detālplānojuma apstiprināšanai.

AĀbelītis – ierosina šādu vienošanos panākt par labu pašvaldībai un panākt punktu, ka tas ir saistošs arī trešajām personām.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru pr.146.

22. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Smiltenes ielā 1 (lēmums Nr.479)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

A.Ābelītis - nav nekādas pārliecības, ka aiz Dzintaru koncertzāles tiks uzbūvēts tūrisma objekts, tādēļ aicina neatbalstīt.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – 3 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „atturas” – 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Smiltenes ielā 1.

23. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 18 apstiprināšanu (lēmums Nr.480)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 18 apstiprināšanu.

24. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Piestātnes ielā 6/14 apstiprināšanu (lēmums Nr.481)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Piestātnes ielā 6/14 apstiprināšanu.

25. Par publisko apspriešanu pareizticīgo baznīcas jaunbūvei Jūrmalā, Turaidas ielā 11 (lēmums Nr.482)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

L.Loskutova – ir prieks, ka jaunās domes deputāti varēs piedalīties šajā vēsturiskajā balsojumā un pareizticīgās baznīcas atjaunošanā.

A.Ābelītis – šis ir gala rezultāts deputātu neapdomīgajai rīcībai un pilsētas izstāžu zāles slēgšanai. Uzskata, ka varēja runāt par kompensācijas zemi un izstāžu zāli saglabāt. Lēmums likvidēt to bija tuvredzīgs. Baznīcas tornis viennozīmīgi ir pārāk augsts un kamēr netiks izvērtēta iespēja samazināt torņa augstumu balsos pret.

G.Liepiņa uzskata, ka 15 deputāti nevar lemt par Jomas ielas tik lielu pārveidošanu, vajadzētu organizēt Jūrmalas iedzīvotāju aptauju. Sabiedriskās organizācijas seko notikumiem pilsētā, bet vairāk kā puse pilsētas iedzīvotāju uzticas deputātu lēmumiem. Jūrmalas aizsardzības biedrība ir iesniegusi protesta vēstuli par šāda izskata ēkas būvniecību un rīt šis jautājums tiks izskatīts Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā.

I.Blaua aicina deputātus apsvērt šo ļoti nozīmīgo soli. Vajadzētu sagaidīt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas lēmumu un tad izdarīt savu izvēli.

J.Visockis – šodien balsos par, jo uzskata, ka ir pienācis brīdis, kad jāpārstāj kurināt naids. Uzskata, ka nekas nenotiks, ja Jomas ielā atradīsies pareizticīgo baznīca, jo aptuveni viena trešā daļa latviešu ir pareizticīgie.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – 4 (K.Siņkeviča, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „atturas” – 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par publisko apspriešanu pareizticīgo baznīcas jaunbūvei Jūrmalā, Turaidas ielā 11.

26. Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas komisiju (lēmums Nr.483)

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

G.Truksnis no lēmuma projekta jāsvītro 2.3., 2.4. un 2.10.punkts izveidojot komisiju 8 cilvēku sastāvā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar grozījumiem („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas komisiju.

27. Par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V. K. (lēmums Nr.484)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V. K.

28. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-1A, Jūrmalā pirkumu (lēmums Nr.485)

29. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-4A, Jūrmalā pirkumu (lēmums Nr.486)

Ziņotājs:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-1A, Jūrmalā pirkumu.

2. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-4A, Jūrmalā pirkumu.

Sēde slēgta 11.10

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2013.gada 22.augustā plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2013.gada 13.augustā


Lejupielāde: DOC un PDF