Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2013.gada 4.septembrīNr.21

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1615

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Liene Zalkovska

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Mārtiņš Stulpiņš, Gunta Liepiņa, Ligita Maziņa, Jānis Lediņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Anita Adijāne, Larisa Loskutova, Karina Siņkeviča, Juris Visockis, Aleksejs Volkovs

Nepiedalās deputāti:

Romāns Mežeckis

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Arturs Grants

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Sēdē uzaicināti:

Jekaterina Milberga, Dzintars Lācis, Māris Demme, Veronika Ramāne, Māris Gžibovskis, Ingrīda Vilkārse, Aivars Paegle

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmuma Nr.794 „Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu” pielikuma 10.punkta atzīšanu par spēku zaudējušu

2.

Par dzīvojamās telpas dienesta viesnīcas izveidošanu

3.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

4.

Par dzīvokļu komisijas locekļu atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas

1. Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmuma Nr.794 „Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu” pielikuma 10.punkta atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.506)

Ziņotājs:

A.Paegle

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmuma Nr.794 „Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu” pielikuma 10.punkta atzīšanu par spēku zaudējušu.

2. Par dzīvojamās telpas dienesta viesnīcas izveidošanu (lēmums Nr.507)

Ziņotājs:

A.Paegle

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas dienesta viesnīcas izveidošanu.

3. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.508)

Ziņotājs:

A.Paegle

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

4. Par dzīvokļu komisijas locekļu atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas (lēmums Nr.509)

Ziņotājs:

A.Paegle

Izsakās:

G.Truksnis – ņemot vērā, ka ir bijuši pieņemti normatīvajiem aktiem neatbilstoši lēmumi, ar rīkojumu ir izveidota dienesta izmeklēšanas komisija, kurai būs jāizvērtē gan šis konkrētais gadījums, gan jāizvērtē visi no 2008.gada pieņemtie lēmumi, kas skar dzīvojamo telpu piešķiršanu.

I.Blaua – jautā, vai komisijas locekļi tiek atstādināti no pienākumu pildīšanas, vai atbrīvoti no amata?

G.Truksnis - komisijas locekļi tiek atbrīvoti no amata.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Volkovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (L.Loskutova)), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu komisijas locekļu atbrīvošanu no amata.

Sēde slēgta 1630

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2013.gada 10.septembrī


Lejupielāde: DOC un PDF