Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 14.jūlija 32.nolikumu

2014.gada 16.janvārīNr. 1

protokols Nr. 1, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.aprīļa nolikumā Nr.30
„Dzīvokļu komisijas nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikuma Nr.6
„Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 18.punktu

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.aprīļa nolikumā Nr.30 „Dzīvokļu komisijas nolikums” šādus grozījumus:

1.1. aizstāt otrajā daļā vārdus „pašvaldības īpašumu pārvaldes dzīvokļu nodaļas” ar vārdiem „Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas”;

1.2. izteikt trešās daļas 3.1.punktu šādā redakcijā:

„3.1. Komisijas darbs notiek sēdēs vienu reizi mēnesī Jomas ielā 1/5, Jūrmalā”;

1.3. aizstāt trešās daļas 3.5.punktā vārdus „pašvaldības īpašumu pārvaldes dzīvokļu nodaļa” ar vārdiem „Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļa”;

1.4. aizstāt trešās daļas 3.6.punktā skaitli un vārdus „5 (piecas) dienas” ar skaitli un vārdiem „2 (divas) dienas”.

2. Grozījumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF