Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 18.decembra 30.nolikumu
2014.gada 13.martāNr. 9

protokols Nr. 5, 10. punkts

Jūrmalas pilsētas domes sabiedrības integrācijas projektu
līdzfinansēšanas konkursa nolikums

I Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības integrācijas projektu (turpmāk – Projekti) mērķis ir veicināt Jūrmalas pilsētā sabiedrības integrācijas procesus, sabiedrības vienotību un labvēlīgas daudzkulturālas vides veidošanos.

2. Minēto mērķu sasniegšanai Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) līdzfinansē projektus sabiedrības integrācijas jomā, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes Nevalstisko organizāciju padomes un Iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisijas noteiktajām prioritātēm kārtējam gadam, kuru realizācija paredzēta Jūrmalas pilsētā un, kuru pieteicējs ir Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona.

3. Projektu vērtēšanu veic sabiedrības integrācijas projektu vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija). Domes Sociālo un veselības jautājumu komiteja (turpmāk – Komiteja), pamatojoties uz Komisijas novērtējumu, sniedz atzinumu par atbalstāmajiem projektu pieteikumiem un līdzekļu sadali integrācijas projektu realizācijai.

4. Paziņojums par Projektu pieņemšanas kārtību (konkursu) tiek ievietots vietējā laikrakstā un Domes interneta vietnē.

II Projektu pieteikumu iesniegšana

5. Projekta pieteikums iesniedzams paziņojumā norādītajā termiņā personīgi Domes apmeklētāju apkalpošanas centrā, nosūtāms pa pastu pēc adreses: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, vai elektroniski uz elektronisko pastu: pasts@jpd.gov.lv .

6. Projekta pieteicējs ir tiesīgs iesniegt vairākus projekta pieteikumus.

7. Iesniegtie projektu pieteikumi pēc to izskatīšanas Domē projektu pieteicējiem netiek atgriezti.

III Projekta pieteikuma noformējums un saturs

8. Projekta pieteikums iesniedzams vienā eksemplārā, valsts valodā, noformēts datorrakstā, brošēts vai cauršūts, ja tiek sūtīts elektroniski, tad projekta pieteikumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisku parakstu (projekta pieteikuma veidlapa 1.pielikumā). Ja projekta pieteikums ir iesniegts papīra formā, projekta pieteicējam 3 darba dienu laikā pēc projekta pieteikuma iesniegšanas jānosūta uz elektroniskā pasta adresi (labklajibas.parvalde@jurmala.lv) aizpildītu projekta pieteikuma veidlapu DOC vai PDF datņu formātā.

9. Projekta pieteikumā jāietver:

9.1. Komitejai adresēts rakstisks iesniegums par projekta pieteikuma iesniegšanu ar iesniedzēja organizācijas vadītāja parakstu, kas apstiprināts ar juridiskās personas zīmogu;

9.2. norāde uz noteikto prioritāti, kuras īstenošanu sekmēs projekts, sadarbības partneru atsauksmes vēstules vai sadarbības līgumu kopijas un projekta īstenošanā iesaistīto personu CV;

9.3. projekta kopējā tāme, tās pamatojums, iespējamie finanšu avoti, projekta realizācijai jau esošie finanšu un materiālie resursi, kā arī informācija par nepieciešamo un par jau piesaistīto līdzfinansējumu un tā apmēru. Tāmē atsevišķi jānorāda projektam prasītais līdzfinansējums un tā pozīcijas. Projekta tāmē norādītajās summās ir jābūt ietvertiem visiem normatīvajos aktos noteiktajiem nodokļiem un nodevām;

9.4. informācija par projekta pieteicēja zināšanām un profesionālo pieredzi;

9.5. projekta pieteicēja reģistrācijas apliecības kopija;

9.6. Uzņēmumu reģistra izdota izziņa par paraksttiesīgajām personām;

9.7. projekta pieteicēja nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;

9.8. projekta pieteicēja un pieteicēja sadarbības partnera rakstisks apliecinājums par:

9.8.1. projekta pieteikumā sniegtās informācijas patiesumu;

9.8.2. projekta pieteicēja neatbilstību Publisko iepirkumu likuma 391.panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas kritērijiem;

9.8.3. to, ka par projekta attiecināmajām izmaksām, kurām līdzfinansējumu piešķir Dome, nav un netiks saņemts finansējumu no citiem finanšu avotiem;

9.8.4. Projekts nav saistīts ar politisko partiju aktivitātēm, projektu norises gaitā netiks izvietota politisko partiju reklāma un/vai simbolika;

9.8.5. Projekta pieteicējs ir iepazinies un piekrīt šī nolikuma nosacījumiem.

10. Projekta pieteikumam var pievienot arī citus pielikumus pēc projekta pieteicēja ieskata, ja tas var sniegt papildus informāciju par projekta pieteicēja kompetenci projekta mērķu īstenošanā.

IV Projektu pieteikumu izvērtēšanas kārtība

11. Projektu izvērtē Komisija, kura tiek izveidota ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu.

12. Komisijas locekļi iesniegtos Projektus vērtē pēc šādiem kritērijiem, katru pozīciju vērtējot no 0 līdz 20 (vērtējuma tabula 2.pielikumā):

12.1. projekta pieteikuma atbilstība mērķim;

12.2. projekta nozīmīgums (cik skaidri ir izvēlēta un definēta mērķa grupa, cik lielā mērā projekts ir nepieciešams izvēlētajai mērķa grupai);

12.3. projekta vadības kapacitāte (cik atbilstoša ir projektu pieteicēja un sadarbības partnera iepriekšējā pieredze projektu vadībā un kompetence problēmas risināšanā);

12.4. projekta budžeta efektivitāte (cik lielā mērā projekta piedāvātās izmaksas ir nepieciešamas un atbilstošas projekta ieviešanai);

12.5. projekta saturiskā kvalitāte (cik pārdomāts un loģisks ir projekta pieteikums).

13. Komisija nepieņem izvērtēšanai projektu pieteikumus, kas iesniegti pēc paziņojumā noteiktā termiņa, kā arī neatbalsta projektu pieteikumus:

13.1. kas neatbilst izsludinātā projekta mērķim;

13.2. kuru pamatmērķis ir gūt peļņu;

13.3. kuru projekta pieteicējs vai projekta pieteicēja sadarbības partneris nav izpildījis iepriekšējās saistības ar Domi, valsts vai Eiropas Savienības projektu finansētājiem.

14. Komisijas locekļi aizpilda veidlapu saskaņā ar 2.pielikumu, novērtējot katru projekta pieteikumu, pamatojoties uz nolikuma 12.punktā minētajiem kritērijiem. Komisija apstiprina katra Projekta piešķirto punktu skaitu katrā kvalitātes vērtēšanas kritērijā un sakārto tos dilstošā secībā pēc iegūto punktu skaita.

15. Komisija, veicot projektu izvērtējumu, nosaka katra projekta aktivitāšu apjomu, Domes piešķirtā līdzfinansējuma apmēru un noteikto finansējuma apmēru katrai projekta tāmē norādītai izdevumu pozīcijai.

16. Komisija ir tiesīga projektiem noteikt daļēju Domes līdzfinansējumu, samazinot Projekta pieteicēja piedāvātās projekta īstenošanas izmaksas ar vai bez norādes, uz kurām izmaksām ierobežojums attiecas.

17. Komisija projektu vērtēšanas rezultātu iesniedz Komitejai.

18. Komiteja pieņem atzinumu par atbalstāmajiem projektiem.

19. Komiteja tiesīga Projektu pieteicējus uzaicināt sniegt pārskatu par projekta īstenošanas gaitu. Projekta īstenotājam viena mēneša laikā pēc projekta aktivitāšu īstenošanas ir jāsniedz Komitejai vizuālā prezentācija par projekta gaitu un rezultātiem.

V Projektu finansēšanas kārtība

20. Projekta pieteicējam projekta ieviešanai jāparedz pašu finansējums ne mazāk, kā 10 procentu apmērā no kopējā projekta pieteikuma budžeta. Projekta pieteicēja finansējums var būt paredzams no projekta pieteicēja un/vai projekta sadarbības partnera finanšu līdzekļiem, kā arī ieguldāms materiālā veidā, par to sniedzot ieguldījumu apliecinošus finanšu dokumentus. Ja projekta pieteicējs ir pašvaldības budžeta finansēta institūcija, tad pašvaldības budžeta līdzekļi nav uzskatāmi kā projekta pieteicēja pašu finansējums.

21. Komiteja, pamatojoties uz Komisijas veiktu projekta izvērtējumu, sniedz atzinumu par atbalstāmajam projektam piešķiramo Domes līdzfinansējumu un projekta tāmi, kā arī par izmaiņām projekta tāmē, ja tās ir nepieciešamas projekta īstenošanas laikā.

22. Izdevumi celtniecības, remontdarbu veikšanai un pamatlīdzekļu iegādei no projekta realizācijai piešķirtajiem līdzekļiem netiek atbalstīti.

23.  Šī nolikuma 9.3.apakšpunktā noteiktajā projekta kopējā tāmē var norādīt tikai šādas projekta izmaksas:

23.1. izmaksas, kas saistītas ar projekta administrēšanu, koordinēšanu un vadīšanu, (nevar pārsniegt 15 procentus no Domei pieprasītā līdzfinansējuma):

23.1.1. personāla atlīdzības izmaksas (izņemot prēmijas, materiālās stimulēšanas un naudas balvas), kā arī uzņēmuma līguma izmaksas, kas saistītas ar projekta vadību, koordinēšanu un administrēšanu;

23.1.2. darbavietas aprīkojuma īres izmaksas;

23.1.3. transporta izmaksas (izņemot mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas);

23.1.4. telpu īres, nomas un apsaimniekošanas izmaksas;

23.1.5. biroja un kancelejas preču izmaksas;

23.1.6. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas.

23.2. mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas:

23.2.1. transporta izdevumi (sabiedriskā transporta un degvielas izmaksas mērķa grupas dalībnieku nokļūšanai līdz pakalpojuma saņemšanas vietai);

23.2.2. ēdināšanas izmaksas noteikto atbalstāmo darbību īstenošanai (līdz 5 euro dienā vienai personai).

23.3. materiāltehnisko līdzekļu aprīkojuma izmaksas (nevar pārsniegt 10 procentus no Domei pieprasītā finansējuma):

23.3.1. iekārtu, inventāra, aparatūras izmaksas, īres un nomas izmaksas, tehniskās apkalpošanas izmaksas;

23.3.2. telpu īres un nomas izmaksas.

23.4. pārējās projekta īstenošanas izmaksas:

23.4.1. projektā iesaistītā personāla, kuri neveic projekta administrēšanu, koordinēšanu un vadīšanu, atlīdzības izmaksas (izņemot prēmijas, materiālās stimulēšanas un naudas balvas), kā arī uzņēmuma līguma izmaksas noteikto atbalstāmo darbību īstenošanai;

23.4.2. projekta īstenošanai nepieciešamo materiālu, biroja un kancelejas preču izmaksas noteikto atbalstāmo darbību īstenošanai.

24. Gadījumā, ja projekta īstenošanai Domes piešķirtais līdzfinansējums ir mazāks par projekta pieteicēja iesniegtās tāmē paredzēto, Komisija projekta pieteicējam sniedz izvērtēšanai priekšlikumu par veicamajām izmaiņām iesniegtajā tāmē atbilstoši piešķirtā līdzfinansējuma apmēram. Projekta pieteicējam desmit darba dienu laikā jāiesniedz precizētu projekta budžeta tāmi atbilstoši Komisijas priekšlikumam.

25. Pamatojoties uz Komitejas atzinumu par atbalstītā projekta pieteikumu, Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde pieņem lēmumu un izsniedz Projekta pieteicējam administratīvo aktu. Ja lēmums ir pozitīvs, Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde viena mēneša laikā no Komitejas sniegtā atzinuma brīža slēdz līgumu ar projekta pieteicēju par Komitejas atbalstītā projekta īstenošanu.

26. Ja noteiktajā termiņā līgums nav noslēgts, Komiteja var lemt par pašvaldības līdzfinansējuma pārdali, izsludinot jaunu konkursu vai pārskatot iepriekšējā konkursa rezultātus.

27. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde līgumā par projekta īstenošanu var paredzēt projekta pieteicējam avansa maksājumu ne vairāk kā 50 procentu apmērā no kopēja līdzfinansējuma summas. Pēc atskaišu saņemšanas par avansa maksājumā piešķirtā līdzfinansējuma izlietojumu, Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde pārskaita projekta pieteicējam atlikušo Domes līdzfinansējuma daļu. Projekta finansējums tiek izlietots tikai projekta mērķiem, atbilstoši projekta tāmei.

28. Projekta pieteicējam ir pienākums atgriezt Domes līdzfinansējumu vai tā daļu, ja:

28.1. Domes līdzfinansējums ir izlietots iesniegtajā projektā neparedzētiem mērķiem;

28.2. nav iesniegtas atskaites par izlietotu Domes līdzfinansējumu vai tā daļu;

28.3. projekta īstenošanai ir saņemts finansējums no citiem finanšu avotiem;

28.4. ja ir pārkāpti šī nolikuma vai ar Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes noslēgtā līguma noteikumi.

29. Komitejas atbalstīto projektu pieteicēji ir atbildīgi par projektu īstenošanu un Domes piešķirto līdzekļu izlietojumu un to uzskaiti saskaņā ar noslēgto līgumu ar Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldi.

30. Uzraudzību par projekta īstenošanai piešķirtā līdzfinansējuma izlietošanu veic Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde.

VI Projekta īstenošana

31. Projekta pieteicējs nodrošina projektam paredzēto līdzekļu izlietojumu atbilstoši projekta mērķim, aktivitātēm un apstiprinātai projekta tāmei, kā arī nepieļauj projektā plānoto aktivitāšu un rezultātu dubulto finansēšanu no dažādiem finanšu avotiem.

32. Projekta pieteicējs, kas nav Jūrmalas pašvaldības iestāde, aģentūra, vai kapitālsabiedrība pirms projekta uzsākšanas atver projektam paredzētu norēķinu kontu kredītiestādē līdzfinansējuma vai tās daļas saņemšanai, kā arī visu ar projekta īstenošanu saistīto izmaksu veikšanai. Projekta pieteicējs pēc Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes pieprasījuma nekavējoties uzrāda norēķina konta pārskatu, kas apliecina izlietotā finansējuma atbilstību projekta mērķim un apstiprinātai projekta tāmei.

33. Par attiecināmajam projekta izmaksām tiek uzskatīti tikai tie projekta izdevumi, kas ir radušies projekta laikā pēc līguma noslēgšanas ar Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldi.

34. Projekta pieteicējs nodrošina projekta publicitāti masu saziņas līdzekļos iepriekš to saskaņojot ar Domes Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldi, kā arī projekta norises vietā nodrošina vizuālu informāciju ar projekta nosaukumu un mērķi, tam pievienojot Jūrmalas pilsētas ģerboni.

35. Projekta norises laikā aizliegta politisko partiju reklāma, politiskās kampaņas un aģitācijas.

36. Projekta pieteicējs nevar nodot projekta izpildi trešajām personām. Projekta pieteicējs patstāvīgi nodrošina projekta norisi. Ja atsevišķu projekta aktivitāti nodrošina projekta pieteicēja sadarbības partneris, projekta pieteicējam ir pienākums projekta pieteikumā norādīt sadarbības partneri, tā veicamo aktivitāti un tam paredzēto finansējumu.

37. Projekta pieteicējs nodrošina sava līdzfinansējuma un Domes piešķirtā līdzfinansējuma caurskatāmu izlietojumu un projekta atskaitē iesniedz apliecinājumu par līdzekļu izlietojumu, pamatojot to ar apliecinošiem dokumentiem. Projekta pieteicējs ir tiesīgs sadarboties tikai ar projekta pieteikumā minēto sadarbības partneri.

38. Projekta pieteicējs un projekta pieteicēja sadarbības partneris sagatavo projekta finansējuma izlietojuma dokumentus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tā, lai Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde gūtu pārliecību, ka projekta pieteicēja finansējums un Domes piešķirtais līdzfinansējums izlietots atbilstoši projekta pieteicēja iesniegtai tāmei un projektā paredzētajiem mērķiem.

39. Projekta pieteicējs vai projekta pieteicēja sadarbības partneris projekta finansējuma izlietojumu nodrošina tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī veic norēķinus atsevišķā projektam paredzētā norēķinu kontā.

40. Ja projekta īstenošanas laikā rodas neattiecināmi izdevumi vai sadārdzinājuma izmaksas, projekta pieteicējs sedz tos no saviem līdzekļiem.

41. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei ir tiesības pieprasīt no projekta pieteicēja un sadarbības partnera informāciju par projekta īstenošanas gaitu un sasniegto rezultātu atbilstību plānotajiem rezultātiem.

VII Noslēguma jautājums

42. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta nolikums Nr.16 „Jūrmalas pilsētas domes sabiedrības integrācijas projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 13.marta nolikumam Nr.9

(protokols Nr.5, 10.punkts)

PROJEKTA PIETEIKUMS

Jūrmalas pilsētas domes sabiedrības integrācijas projektu konkursam

1. Projekta nosaukums.

2. Projekta mērķis.

3. Atsauce uz domes noteikto prioritāti.

4. Mērķa grupas raksturojums.

5. Situācijas apraksts, kas pamato projekta nepieciešamību.

6. Projekta aktivitāšu plāns.

7. Projekta sagaidāmie rezultāti.

8. Projekta budžets (tāme).

Izdevumu pozīcijas

No domes pieprasītais finansējums (euro)

Projekta pieteicēja līdzfinansējums (euro)

Kopā:

Kopā:

9. Ziņas par Projekta pieteicēju:

Organizācijas nosaukums

Adrese, tālrunis

Vadītāja vārds, uzvārds

Projekta vadītāja vārds, uzvārds

Profesija, amats

Darba vieta, adrese

Tālrunis, fax, e-pasts

Darba grupas locekļu skaits

Iepriekšēja pieredze projektu vadībā vai kā sadarbības partnerim

10. Ziņas par sadarbības partneri:

Organizācijas nosaukums

Adrese, tālrunis

Vadītāja vārds, uzvārds

Projekta vad. vārds, uzvārds

Profesija, amats

Darba vieta, adrese

Tālrunis, fax, e-pasts

Darba grupas locekļu skaits

Iepriekšēja pieredze projektu vadībā vai kā sadarbības partnerim

11. Projekta īstenošanai paredzētais laiks:

no (mm/gggg)

līdz (mm/gggg)

12. Informācija par projekta pieteikuma iesniegšanu citos projektu konkursos:

IR iesniegts

NAV iesniegts

13. Jāaizpilda, ja projekta pieteikums IR iesniegts citos projektu konkursos:

Projektu konkursa nosaukums

Pieprasītā summa projekta īstenošanai (euro)

1.

2.

14. Konkursa noteikumiem piekrītu:

(pretendenta paraksts)

15. Datums:

Pieteikumam pievienoti:

1.

2.2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 13.marta nolikumam Nr.9

(protokols Nr.5, .punkts)

Komisijas loceklis: _________________________________ Datums: ______________________

(vārds, uzvārds)

Jūrmalas pilsētas domes sabiedrības integrācijas projektu konkursa

vērtējuma tabula

Nr.

Projekta nosaukums

Projekta pieteikuma atbilstība Konkursa mērķim

(0-20 punkti)

Projekta nozīmīgums

(0-20 punkti)

Projekta ilgtspēja

(0-20 punkti)

Projekta vadības kapacitāte

(0-20 punkti)

Projekta budžeta efektivitāte

(0-20 punkti)

Projekta saturiskā kvalitāte

(0-20 punkti)

Kopā

(Maksimums 120 punkti)

Piezīmes

1.

2.

3.

Piezīme: Ja komisijas loceklis nepiedalās kāda projekta vērtēšanā, tas jāieraksta vērtējuma ailēs pretim attiecīgā projekta nosaukumam

Paraksts un paraksta atšifrējums: ______________________


Lejupielāde: DOC un PDF